TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology NIA เปิดตัว 2 นวัตกรรม “อาร์ต & คัลเจอร์” คืนสีสันศิลปะนิยามใหม่ให้กรุงเทพฯ

NIA เปิดตัว 2 นวัตกรรม “อาร์ต & คัลเจอร์” คืนสีสันศิลปะนิยามใหม่ให้กรุงเทพฯ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าสานต่อโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน เพื่อแก้ปัญหาจากการขยายตัวของสังคมเมือง เปิดตัวอย่าง 2 โซลูชันเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา “นวัตกรรมบำบัดอารมณ์และสุขภาพจิตด้วยดิจิทัลอาร์ต และแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยววัดโพธิ์ด้วยระบบ AR” ทิ้งท้ายกับการเดินหน้าเฟ้นหาพันธมิตรจากท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หรือภาคประชาสังคม เพื่อร่วมสร้างโซลูชันสำหรับชุมชนและเมืองทั่วประเทศในปี 2566 ผ่าน 3 โจทย์หลัก ได้แก่ นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย ซึ่งจะสนับสนุนผ่านทั้งรูปแบบเงินทุน เครือข่าย และแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ NIA คือการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ให้คลี่คลายจากภาวะวิกฤติ หรือปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมเมืองและชุมชนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้แต่ละพื้นที่ประสบกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ยังรวมถึงการแก้ไขปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากการขยายตัวและการพัฒนาของเมือง ยังมีอีกมากมายหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้คน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืน

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับปัญหาได้ตรงจุดของเมือง NIA จึงริเริ่ม “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน” (City & Community Innovation Challenge) ต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปี เพื่อ สนับสนุนการสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับเมือง โดยในปี 2565 ให้การสนับสนุนไปแล้ว 14 โครงการ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ นวัตกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและมานุษยวิทยา นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข และนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการเพื่อสังคม คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนกว่า 13 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 32 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนับเป็นการกระตุ้นให้เมืองและสังคมหันมาสนใจขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

เมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหานคร เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการผลักดันนวัตกรรมไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการสรรค์สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ การส่งเสริมงานศิลปะ การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนเปลี่ยนของโครงสร้างและพฤติกรรมของประชากร

วันนี้จะพาไปรู้จักกับ 2 นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยตอบโจทย์ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวสำหรับคนเมือง ได้แก่ 1) โครงการ “อารามอารมณ์” นวัตกรรมการแก้ปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของคนเมือง โดยมีการปรับกระบวนการดูแลสุขภาวะทางจิตผสมผสานกับงานศิลป์และดิจิทัลอาร์ตเข้าด้วยกัน ผ่านการออกแบบและดีไซน์แต่ละส่วนด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศิลปะ ด้านดิจิทัล รวมถึงด้านเสียงที่ควบคุมแต่ละจุดในงาน ในการออกแบบสื่อแสงสีเสียงที่ผสมเรื่องราวเพื่อเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด นอกจากนี้ โครงการยังมีการดึงผู้เชี่ยวชาญจากด้านสุขภาวะทางจิตเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดร่วมซึ่งจะช่วยให้เยาวชนรวมไปถึงผู้เข้าชมทุกวัยสามารถเข้าถึงการสื่อสารด้วยศิลปะร่วมกับการบำบัดได้ง่ายยิ่งขึ้น”

และ 2) โครงการ “Insight Wat Pho” เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนมือถือ ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ด้วยระบบ AR โดยจะแสดงข้อมูลองค์ความรู้ และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวัดโพธิ์เชื่อมโยงกับสถานที่จริงออกมาในรูปแบบแอนนิเมชั่นและกราฟฟิกที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ โดยองค์ความรู้และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่นำมาแสดงในแอปพลิเคชันล้วนถูกคัดกรองมาจากงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จึงมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเรียนรู้ภายในวัดได้นานมากขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดของวัดเพื่อเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นบริเวณรอบท่าน้ำต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น  โครงการสเน่ห์บางลำภู บริเวณท่าพระอาทิตย์ จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำด้วยนวัตกรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นเส้นทางใหม่สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเปิดเมืองรอบนี้แล้ว ยังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและชุมชนควบคู่ไปด้วยกัน

  อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 NIA ยังคงส่งเสริมนวัตกรรมที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง ตามแนวคิดการร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนได้ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ เช่น การเพิ่มมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีด้านสื่อและการสื่อสาร นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาสินค้า บริการ หรือการจัดการ วัสดุหมุนเวียน และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย ตั้งแต่เจเนอเรชันอัลฟาจนถึงเจเนอเรชันเบบี้บลูมเมอร์ เพื่อรับเงินสนับสนุนสำหรับดำเนินการจริงในพื้นที่ในวงเงินไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการนำร่องแล้วเสร็จ สามารถขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจ ไปยังพื้นที่อื่นต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://social.nia.or.th/ หรือ facebook.com/niathailand ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Aniverse Metaverse จับมือ 17 มหาวิทยาลัยปักหมุดอาณาจักรเมตาเวิร์ส ด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในไทย

Aniverse Metaverse ประกาศพลิกโฉมวงการการศึกษาไทยครั้งสำคัญ เนรมิต “Metaverse Education Community” คอมมูนิตี้ด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ จับมือสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าจำนวน 17 แห่ง

Workday เผยองค์กรส่วนใหญ่ในไทย ยังล้าหลังเรื่องความคล่องตัวทางดิจิทัล

Workday ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเงินและทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร ระบุว่า องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทย (91%) ยังคงล้าหลังในเรื่องของความคล่องตัวทางดิจิทัล (Digital Agility) โดยจัดอยู่ในระดับที่ดำเนินการล่าช้าหรือกำลังวางแผน

คิม – กวิน นิทัศนจารุกุล ฝันสร้าง สังคมสุขภาพดี ด้วยบริการ ร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry

ช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ร้านสะดวกซัก หรือ Laundromat เป็นธุรกิจที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ แม้ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดต่อเนื่องมากว่าสองปี บริการนี้ก็ยังคงขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าจะสะดุดลง

SCB 10X แต่งตั้ง มุขยา พานิช เป็น CEO พร้อมก้าวสู่ผู้นำอาเซียน ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ประกาศแต่งตั้ง มุขยา (ใต้) พานิช ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

SVOLT ประกาศความสำเร็จ พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่โซลิดสเตต ขับเคลื่อนรถ EV ได้ไกลขึ้นถึง 1,000 กม.

SVOLT บริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในเครือเกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบของแบตเตอรี่โซลิดสเตตที่มีซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีความจุ 20 แอมแปร์-ชั่วโมง เป็นครั้งแรกในประเทศจีน

LION ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050

ไลอ้อน ประเทศไทย ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050 ล่าสุด จับมือ SCGC เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับโลกด้วยโซลูชัน 3 ด้าน

ทูซีทูพี จับมือ เรซิโอ เพิ่มช่องทางชำระ ดิจิทัลเพย์เมนต์ เร่งฟื้น การท่องเที่ยว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ทูซีทูพี ประเทศไทย จำกัด (2C2P) เผยปิดดีลคว้า เรซิโอ (rezio) ซอฟต์แวร์โซลูชันจองสถานที่ท่องเที่ยวและจองบริการทัวร์ ชั้นนำของเอเชีย ร่วมพาร์ทเนอร์ ลุยเพิ่มช่องทางการชำระเงินดิจิทัล

เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ ให้ลูกค้าจอง-ซื้อรถ ผ่านโชว์รูมออนไลน์

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เว็บไซต์ mercedes-benz.co.th

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

MUST READ

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

GWM จัดกิจกรรมคาราวาน ยานยนต์ไฟฟ้า นำสื่อมวลชน ร่วม กิจกรรมจิตอาสา เพื่อ สวัสดิภาพสัตว์

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดกิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศลครั้งที่ 1

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

LION ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050

ไลอ้อน ประเทศไทย ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050 ล่าสุด จับมือ SCGC เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับโลกด้วยโซลูชัน 3 ด้าน

ไปรษณีย์ไทยรุกตลาด NFT เปิดจอง “คริปโทแสตมป์” ครั้งแรกในอาเซียน วันนี้ วันแรก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สร้างประวัติศาสตร์ในโลกแห่งการสะสมแสตมป์ เปิดจองแสตมป์ชุด “คริปโทแสตมป์” ผสานความคลาสสิกของดวงแสตมป์ เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT เป็นครั้งแรกในอาเซียน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น