TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life SCB เชิดชูเกียรติครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"

SCB เชิดชูเกียรติครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เล็งเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดี และคนเก่ง จึงได้จัดโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมในท้องถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลมาโดยตลอด อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป

อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือ “ครู” ที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการสร้าง พัฒนาความรู้ กระบวนการคิด และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ทั้งต่อกลุ่มเยาวชน ผู้เรียนตามวัย และตามศักยภาพ เพื่อผู้เรียนจะได้มีแนวทางในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดำรงชีวิต เพื่อตัวเอง และเพื่อสังคมอย่างเหมาะสม

จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จัดโครงการ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการ รวมระยะเวลา 13 ปี เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ปรากฏประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล และเสี่ยงภัย ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด

นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังได้สนับสนุนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดบทเรียน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดรับกับสังคมยุคใหม่

โดยเฉพาะการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ออกแบบการเรียนรู้ แนะนำ และอำนวยความสะดวก

ซึ่งธนาคารฯ จะมีการพิจารณาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป ธนาคารฯ ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณครูนักพัฒนาที่เสียสละทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นศูนย์รวมใจและเป็นแบบอย่างการทำความดีแก่ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป”

พิธีการมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องเลื่อนวันทำพิธีมอบรางวัลออกไปก่อน และเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือก จึงขอประกาศเกียรติคุณแก่ครูที่ได้รับรางวัล ประจำปีพ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) และพ.ศ.2564 (รุ่นที่ 13) ดังนี้ 

ครูที่ได้รับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 12)

ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่ สิบตำรวจเอกชายแดน ภู่นายพลศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านโกแประ จังหวัดแม่ฮ่องสอนดาบตำรวจวิโรจน์ ควรแจ่มดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจหญิงจำเรียม พรมเพ็ชร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก จังหวัดสงขลา ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้แก่ นางสาววราภรณ์ เฟื่องฟ้า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านซอแข่วาคี จังหวัดตาก นางสาวณัฏฐนันท์ สุภาธง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปง” จังหวัดเชียงใหม่ นางศศิมา ไชยเดชศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายสุพจน์ เรืองแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา นางสุชาดา จารงค์ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี จังหวัดยะลา นายสุกรี แวหะมะ โรงเรียนบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา

ครูที่ได้รับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 13)

ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่ ดาบตำรวจวีรชัย คำแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 จังหวัดเชียงรายดาบตำรวจเขตต์ตวัน ยั่งยืนวณิชกุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา เชียงราย – พะเยา จังหวัดเชียงราย ดาบตำรวจหญิงประพิน มะลิชู ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี จังหวัดยะลา ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.) นายภัทร แม่หละเจริญพร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดูบลอคี จังหวัดตาก นายศิริ ถาวรวิจิตร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอะบอโด่ จังหวัดเชียงราย นางพาตีเมาะ ดีรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางมาลี บุญเทพ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเมธิญา ยะขาว โรงเรียนบ้านผาเดื่อ จังหวัดเชียงราย นายอาดัม ยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ จังหวัดปัตตานี

คุณครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่าน ได้ทำงานด้วยความทุ่มเท ด้วยหัวใจ ด้วยศรัทธา และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 24 ชั่วโมงในแต่ละวันที่ยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัว ไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของความเป็นครู แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสและเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ช่วยให้เด็กนักเรียน ประชาชน และชุมชนมีการพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์ และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

“เที่ยวไทยถึงรส” เปิดประสบการณ์เที่ยวไทย ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ THAILAND FOODCATION ทำโครงการ พร้อมดึงเชฟชื่อดัง มายกระดับเมนูอาหารบ้าน ๆ แบบดั้งเดิมของไทย ให้ก้าวไกล ทัดเทียมระดับ Chef Table

ธุรกิจและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ของหัวเว่ยและองค์กรชั้นนำทั่วโลก

ในโลกทุกวันนี้ ภาคธุรกิจต่าง ๆ กำลังค้นหาวิธีสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากข้อตกลงที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลโลกไปพร้อมกัน

AIS 5G ผนึก รพ.รามาธิบดี เปิดสายด่วน “Are U OK ? อำนวยความสะดวกประชาชน

ปฎิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลากหลายมิติ และหนึ่งในเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ในช่วงนี้ คือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทย ในการรับมือกับข่าวสาร ภาวะเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ฟิตบิท รองรับการแจ้งเตือนภาษาไทยแล้ว กับ Fitbit OS 5.2

ฟิตบิทปล่อยระบบปฏิบัติการใหม่ Fitbit OS 5.2 ให้ผู้ใช้ Fitbit Sense และ Fitbit Versa 3 ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมขนฟีเจอร์ใหม่ ๆ พร้อมกับการแจ้งเตือนภาษาไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น