TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life วิศวะมหิดล จัดการแข่งขันเยาวชน AI in Everyday Life เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

วิศวะมหิดล จัดการแข่งขันเยาวชน AI in Everyday Life เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ AI Challenge ในหัวข้อ AI in Everyday Life ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4.0 PLUS โดยมีครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อฝึกฝนในทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และการลงมือทำจริง ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex

ทีมเยาวชนจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนเพิ่มวิทยาคม โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพระปฐมเจดีย์) 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เข้ามามีส่วนพัฒนาในการทำงานและธุรกิจอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในกระบวนการการคิด การรับรู้ข่าวสารข้อมูล การนำข้อมูลมาอนุมานประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ในอนาคต เป็นต้น จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา โดย AI จะช่วยมนุษย์ในการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น การที่ครูและเยาวชนไทยมีความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์จะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมที่จะก้าวไปสู่อาชีพซึ่งตรงความต้องการในอนาคต และยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4.0 PLUS มี 2 ส่วน โดยก่อนหน้านี้ เราได้จัดเวิร์คช็อปอบรมแก่ครู เรื่อง การสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างเทคโนโลยี AI และนำไปประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอน คู่มือการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งสร้างเสริมประสบการณ์การนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในส่วนที่ 2 จัด “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” สำหรับเยาวชนนักเรียน เพื่อใช้ทักษะสร้างนวัตกรรมต้นแบบ AI Challenge ในหัวข้อ “AI in Everyday Life” มุ่งส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ สามารถคิดวิเคราะห์ มีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Conceptual Model) โดยการนำเสนอถึงแนวคิด หลักการและเหตุผล ที่มาของการสร้างนวัตกรรมต้นแบบในลักษณะแผนงานภาพร่างโครงการ 2. ประเภทอุปกรณ์ต้นแบบ(Prototyping) โดยทีมแข่งขันนำเสนอถึงแนวคิด หลักการและเหตุผล ที่มาของการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ พร้อมออกแบบผลงาน สร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อแสดงถึงการทำงานของ AI

ส่วนกติกาการแข่งขัน ตัวแทนของทีมนักเรียนแต่ละโรงเรียน จะต้องนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ Webex ในรูปแบบการ Pitching โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที ทั้งนี้ คณะกรรมการมีเกณฑ์การตัดสินจะให้คะแนนที่มาการตอบโจทย์ใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหา การนำเสนอผลงาน การตอบคำถาม และภาพรวมของโครงงาน รวมถึงการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบในการแข่งขันประเภท Prototyping

 ไอเดียสุดล้ำจากเยาวชนไทย ผลการแข่งขัน มี 3 ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ผลงาน Food Gym จากทีม พ.ส. IR โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ โดยคอนเซปต์ของ “Food Gym” เป็นแอพพลิเคชันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยใช้ AI ประมวลผลข้อมูลต่างๆ มี 7 ฟังก์ชั่น ให้คนรักสุขภาพ สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ คือ 1. Tips ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 2. วิเคราะห์ท่าออกกำลังกายให้เหมาะกับสรีระและเพศ 3. สแกนอาหารบอกปริมาณแคลอรี่ 4. ค้นหาข้อมูลผัก ผลไม้ นำไปทำเมนูอะไรได้บ้าง 5. เปรียบเทียบราคาอาหารและค่าส่งแต่ละเดลิเวอรี่ 6. บันทึกการกินอาหารในแต่ละมื้อ และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ 7. สะสมคะแนน สำหรับแลกของรางวัล 

ผลงาน EYE CONTACT จากทีม Never Give Up โรงเรียนเพิ่มวิทยาคม คว้ารางวัลอุปกรณ์ต้นแบบ (Prototyping) โดยมีแนวคิดในการนำกล้องและแสงอินฟราเรด (IR LED) มาประยุกต์ใช้ทำงานร่วมกันในการตรวจจับม่านตา เพียงแค่สบตาให้กล้องเท่านั้น ก็สามารถเปิด-ปิดประตูได้ โดยไม่ต้องใช้กุญแจอีก ซึ่งการทำงานของกล้องจะเก็บภาพจากแสงอินฟราเรด ที่สะท้อนบนม่านตา เพื่อจดจำภาพม่านตาของผู้ใช้งานแต่ละคน และส่งข้อมูลไปยังระบบเซนเซอร์เพื่อทำหน้าที่เปิดประตู เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยของบ้านอาคารและสะดวกรวดเร็ว 

ผลงาน สายรัดอัจฉริยะ จากทีม Smart Strap โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) คว้ารางวัล Popular Vote แนวคิดมาจากยุคโรคระบาดจำเป็นต้องปรับเป็นชีวิตวิถีใหม่ Next Normal ต้องการแก้ปัญหาเวลาลืมล้างมือ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ติดตัว เป็นสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ที่ช่วยแจ้งเตือนให้ล้างมือ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมผ่านสายรัดข้อมือมาจาก Smart Watch ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบให้สายรัดข้อมือสามารถพ่นแอลกอฮอล์ออกมาด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ หากต้องการให้ฉีดแอลกอฮอลสามารถพลิกข้อมือค้างไว้ 3 วินาที ระบบจะสั่งการฉีดแอลกอฮอล์นาน 3 วินาที จำนวน 2 ครั้ง โดยสั่งการอัตโนมัติแบบ AI จึงทำให้มีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

“ไอ-ไอรีน” Virtual Brand Ambassador คนแรกของ AIS รับกระแส Metaverse

ความร้อนแรงของกระแส Metaverse หรือโลกเสมือน ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมีบทบาทอย่างมากในเวลาอันใกล้นี้

“อินโนเวเตอร์” ใคร ๆ ก็เป็นได้ คุยกับ 3 นวัตกรจากเอสซีจี ผ่าน “นวัตกรรมเพื่อสังคม”

“การพัฒนานวัตกรรม” รับมือความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ ถือเป็น “เรื่องหลัก” ที่องค์กรทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เพราะนวัตกรรมที่โดนใจผู้บริโภคจะเป็น “ทางรอด” นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ไม่ซวนเซไปตามคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม เช่น การระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เปลี่ยนผ่านผู้คนและโลกธุรกิจเข้ายุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทว่า หลายคนมองเห็นตรงกันว่า “การคิดค้นนวัตกรรม” นั้นไม่ง่าย แต่สำหรับ 3 นวัตกร (Innovator) ของเอสซีจี ที่เป็นทีมคิดค้นนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ต่างเห็นตรงกันว่า เมื่อนิยามของนวัตกรรมคือ “ความใหม่” แน่นอนว่า ระหว่างทางย่อมพบปัญหา อุปสรรค...

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

มาสเตอร์การ์ด ระบุ ธุรกิจขนาดเล็กก้าวสู่ระบบดิจิทัล เพิ่มขึ้น 3 เท่า

มาสเตอร์การ์ด เผยรายงานข้อมูลการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็กหรือ Recovery Insights: Small Business Reset

3 นวัตกรรม แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ตอบโจทย์ดิจิทัล ดิสรัปชัน รับเปิดประเทศ พ.ย.นี้

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” (ADVWS) นำเสนอ 3 นวัตกรรมด้าน Digital Service ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ รับกระแส ดิจิทัลดิสรัปชัน ในยุค New Normal ได้แก่ WELOVEBOOKING, Balance Blockchain Platformและ Advance Vending พร้อมปั้นเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย และโซลูชันครบวงจร เสริมทัพธุรกิจเพื่อลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและSME รองรับการเปิดประเทศพฤศจิกายนนี้ วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ...
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น