TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business เบทาโกร เปิดกลยุทธ์ POWERING CHANGE ปรับแผนองค์กรครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพการแข่งขัน ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

เบทาโกร เปิดกลยุทธ์ POWERING CHANGE ปรับแผนองค์กรครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพการแข่งขัน ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

เบทาโกร เปิดเกมรุกธุรกิจ เผยแผนกลยุทธ์ POWERING CHANGE ปรับองค์กรสู่การทรานสฟอร์มครั้งใหญ่ใน 5 ด้านสำคัญ พร้อมรับมือความท้าทาย สร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย ภายใต้ความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ออกสู่ตลาด คู่กับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายบนอีคอมเมิร์ซ และร่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่สถานประกอบการ การกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งระบาดและติดเชื้อได้ง่าย สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ สองปัจจัยหลักนี้นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการเฝ้าาระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้น ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการกำหนดดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพความสำเร็จของธุรกิจแบบใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคม ควบคู่กับการเติบโตในเชิงตัวเลข ปัจจัยเหล่านี้ยังคงเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สอดคล้องกับความท้าทาย พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงต้องมองหาโอกาสบนความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ เบทาโกรในฐานะธุรกิจในอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิต เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ปลอดสารเคมีและสารปฏิชีวนะที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงและสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

วสิษฐ กล่าวต่อว่า ในปีนี้บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้วางกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “POWERING CHANGE” ด้วยการผนึกกำลังทั้งองค์กรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใน ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น โดยมีกรอบการขับเคลื่อนใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่

 1. Supply Chain Resilience – การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอุปทานตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ และสร้างโอกาสจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการดูแลในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและปศุสัตว์
 2. Digital Transformation – การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งยกระดับสู่เป้าหมาย Smart Transformation อย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน 6 module ประกอบด้วย Big Data, Smart CRM, Smart Farm, Smart Factory, Smart Operation และ Smart Quality เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่กับลูกค้า คู่ค้า และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. People Transformation – การปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็น High Performing Organization เพื่อพัฒนาทักษะในด้านดิจิทัลและดึงศักยภาพของพนักงานออกมาให้เด่นชัดขึ้น
 4. New Business – การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด
 5. Sustainability – การร่วมสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล คู่ขนานกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
  ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะใน 4 เป้าหมายหลัก
  ซึ่งประกอบด้วย การขจัดความอดอยากและสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่
  ที่ดีของทุกคน สนับสนุนความรับผิดชอบในการผลิตและการบริโภค และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง

วสิษฐ กล่าวเสริมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพลังงานสะอาด ได้แก่ การใช้พลังงานทดแทนจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารและโรงงาน การจัดการของเสียด้วยการใช้พลังงานจากชีวมวลจากการผลิตปศุสัตว์ และการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งในสำนักงานและกระบวนการผลิต ส่งเสริมให้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ขณะที่การทำงานด้านสังคม บริษัทได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ซึ่งเป็นแนวคิดในการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แม้ช่วงปี 2564 จะมีปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากมาย แต่ผลประกอบการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดรายได้จำนวน 85.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 80.1 พันล้านบาท โดยเป็นการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศควบคู่กัน แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจเกษตร 29% กลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน 63.4% กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 5.7% กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง 1.8% และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ 0.1% โดยการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจเกษตร ธุรกิจอาหารและโปรตีน ธุรกิจสัตว์เลี้ยง รวมถึงธุรกิจในต่างประเทศที่มีการขยายกำลังการผลิตทั้งในประเทศลาวและกัมพูชา

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เอพี ไทยแลนด์ เผยตัวเลขไตรมาสแรกปี 65 เติบโตแข็งแกร่ง ด้วยแรงส่งจากสินค้าบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ดันรายได้รวม 13,084 ล้านบาท

จับตาเงินเฟ้อ …. หลังเดือนพฤษภาคม

กรอบการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืน ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างเห็นผล

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

เสน่ห์งานเขียนที่ยืนยงของ “ไมเคิล ไครช์ตัน”

ในบรรดานักเขียนนวนิยายที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องขอยกนิ้วให้ "ไมเคิล ไครชตัน" นักเขียนสัญชาติอเมริกัน

ฮิลล์ อาเซียน เผยเทรนด์ตลาดปี 65 แนะวิธีเจาะกลุ่มแฟนด้อมในอาเซียน โดยวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ มุมมองความคิด และพฤติกรรม

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน หรือฮิลล์ อาเซียน เปิดตัวผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน (ASEAN Sei-katsu-sha) ล่าสุด ในหัวข้อ “เจาะลึกเรื่องแฟนด้อม: ฐานพลังคนกลุ่มใหม่ สู่การขับเคลื่อนสังคมอาเซียน”

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

ม.หอการค้าไทย ผนึก ชีวาศรมอคาเดมี่ ชูหลักสูตร สุขภาพและความงาม รับตลาดแรงงานระดับสากล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม พัฒนาหลักสูตร “บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม”

ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปีอัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น