TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup เอ็นไอเอ ส่งต่อบิ๊กธุรกิจร่วมลงทุน 10 สตาร์ตอัพ "ARI-Tech" เพิ่มมูลค่า 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เอ็นไอเอ ส่งต่อบิ๊กธุรกิจร่วมลงทุน 10 สตาร์ตอัพ “ARI-Tech” เพิ่มมูลค่า 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ผ่านการผลักดันสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือดีพเทคสตาร์ตอัพในสาขา ARI-Tech เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการเติมเต็มเทคโนโลยีใหม่จากสตาร์ตอัพ พร้อมยกระดับความโดดเด่นในด้านการเป็นฐานแห่งการผลิต และดึงดูดให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจที่จะลงทุนหรือขยายธุรกิจในอนาคต

โดยจับคู่ 10 สตาร์ตอัพให้ได้มีโอกาสทำงานร่วมภาคอุตสาหกรรมจริงกับหน่วยงานและบริษัทเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี รวมถึงการจัดกิจกรรม DEMO DAY เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจของของสตาร์ตอัพกับนักลงทุนขนาดใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์

ทรงศักดิ์ สายเชื้อ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ NIA และที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า “กิจกรรมหลักของโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถือเป็นการเร่งสร้างและยกระดับความสามารถของสตาร์ตอัพด้าน ARI-Tech ให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องระยะเวลาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่สตาร์ตอัพเหล่านั้นก็สามารถแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและทำงานจริงร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรในพื้นที่อีอีซีได้เป็นอย่างดี โดยสามารถตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดสูง เช่น ตลาด Smart Energy, Smart Retail, Industry 4.0, Digital Transformation และเชื่อมโยงกับศักยภาพของพื้นที่ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตและเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่สำคัญของประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนทั้งการเกษตรและชุมชน”

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า NIA ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ภายใต้โปรแกรม Global Startup Hub: EEC ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดธุรกิจสตาร์ตอัพให้มีโอกาสได้รับการลงทุน และมีช่องทางการทำตลาดกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี รวมถึงเพื่อยกระดับพื้นที่อีอีซีให้เป็นพื้นที่แห่งการเติบโตของสตาร์ตอัพ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ บริษัทและหน่วยงานมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงเป็นพื้นที่แห่งการผลักดัน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

ในปีนี้ NIA นำร่องสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านอารีเทค (ARI-Tech) ซึ่งประกอบด้วย Artificial Intelligence หรือ AI เทคโนโลยีทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจและเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา Robotic หรือ หุ่นยนต์ และ Immersive ซึ่งเป็นนวัตกรรมเสมือนจริง รวมถึงการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงลึกที่สามารถเชื่อมโยงกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของอีอีซีที่จะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติมเต็มมูลค่า ช่วยยกระดับความโดดเด่นในด้านการเป็นฐานแห่งการผลิต ตลอดจนเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจที่จะลงทุนหรือขยายธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวได้ต่อไป

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA ได้คัดเลือกสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพ จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโอกาสได้เข้าไปพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในพื้นที่อีอีซีในรูปแบบ co-creation เพื่อทำให้สตาร์ตอัพเข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และนำเทคโนโลยีที่มีไปต่อยอดในอุตสาหกรรมที่อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน จนสามารถนำไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับสตาร์ตอัพผ่านกระบวนการเรียนรู้ การให้คำปรึกษา และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่สำคัญใน 4 มิติ ได้แก่ 1) โอกาสการขยายตลาดใหม่ 2) โอกาสการสร้างความความร่วมมือกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต่อเนื่องถึงการสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ 3) โอกาสการปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์การใช้งานและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ตลาด และห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สำคัญต่อการยกระดับระบบนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกของไทยที่ในอนาคตสามารถขยายธุรกิจในระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า สตาร์ตอัพแต่ละทีมได้พัฒนาโครงการอย่างเข้มข้นผ่านการทำงานจริงร่วมกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในพื้นที่อีอีซี โดยได้รับคำแนะนำทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร่วมแก้โจทย์ปัญหาหรือต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม

ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสตาร์ตอัพแบบเจาะลึก และการจับคู่สตาร์ตอัพและบริษัทพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย 

1. AltoTech: AIoT แพลตฟอร์มวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการการใช้พลังงานภายในโรงแรม หรืออาคารแบบอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 

2. AUTOPAIR: แพลตฟอร์มบริหารจัดการชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อและบริหารค่าใช้จ่าย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับ บริษัท เอ็น ดี รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 

3. BlueOcean XRSIM+: แพลตฟอร์มจำลองการฝึกเสมือนจริง ส่งมอบประสบการณ์การฝึกปฎิบัติงาน (OJT) ทะลายข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ทำงานร่วมกับ EEC Automation park ม.บูรพา และสถาบันไทย-เยอรมัน 

4. Crest Kernel: ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและวิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคบนข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ด้วยDeepEyes ทำงานร่วมกับ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) 

5. ENRES: AIoTแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายอาคารและโรงงานสู่ยุค 4.0 ทำงานร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

6. GENSURV: รถฟอร์คลิฟท์ไร้คนขับนำทางด้วยเลเซอร์ สำหรับการขนย้ายพาเลทในคลังและสายการผลิต ทำงานร่วมกับ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด(มหาชน) 

7. IFRA: เครื่องมือช่วยวิศวกรในโรงงานเก็บข้อมูลเครื่องจักรและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด 

8. MOVEMAX: แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทำงานร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

9. VERILY VISION: ระบบกล้อง AI เก็บข้อมูล ทะเบียนรถขนส่ง และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอัตโนมัติ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ทำงานร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ 

10. ZEEN: ระบบ AI สำหรับบริหารและจัดการขายสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับร้านค้าปลีกอย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำงานร่วมกับ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทูซีทูพี ผนึก 2 พันธมิตรใหม่ ไซ่ง่อนจอยต์สต๊อกฯ และอีมันนี่ เพย์เม้นท์ โซลูชั่น กัมพูชา

เร่งขยายเส้นทางบริการโอนเงินข้ามประเทศไปเวียดนาม และเพิ่มช่องทางรับเงินฝั่งกัมพูชา ชูจุดเด่นบริการรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียม 99 บาท ดึงลูกค้าใช้บริการ easy2send เพิ่ม

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ขายหุ้นกู้ Online 100% มูลค่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือCPFTHบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ รุกตลาดออนไลน์ เปิดตัว Jubilee Online Store

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องประดับเพชรของเมืองไทย จากการบุกเบิกเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า สู่การเปิดตัว Jubilee Online Store อย่างเต็มรูปแบบ

ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

สินค้าภาคเกษตรของไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติดี ซึ่งตลาดใหญ่สุดที่ส่งออก ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร รับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ “SCBX” (เอสซีบี เอกซ์) เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี

อีเลคโทรลักซ์ เผยเยาวชนไทยเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลสำรวจเชิงลึกล่าสุดที่อีเลคโทรลักซ์ได้ทำการศึกษาในกลุ่มเยาวชนเกือบ 14,000 คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เปิดเผยว่าคนรุ่นใหม่ไม่เพียงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ดีขึ้น

อิมแพ็ค สร้างทีม Innovation Project สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ส่งผลให้ทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อิมแพ็ค ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาได้กำหนดแคมเปญ IMPACT We Care

Nutanix Cloud Platform ทลาย Silos ในการทำงานบน Hybrid Multicloud

ในงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของนูทานิคซ์ Global NEXT Digital Experience 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนศกนี้ นูทานิคซ์จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์

WeTV รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ขึ้นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2023

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำ ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2021-2023 เตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง

MUST READ

การ์มิน เปิดตัว “Garmin x Rabbit” การชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านจีพีเอสสมาร์ทวอทช์

การ์มิน และ บัตรแรบบิท เปิดตัว Garmin Venu 2 Series จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ ซีรีส์ใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อม "Garmin x Rabbit" บริการชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านสมาร์ทวอทช์

ขุมพลังเศรษฐกิจ New India แต้มต่อตลาดหุ้นขึ้นแท่น ‘กระทิง’

ปี 2564 ถือเป็นปีทองของตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนทั่วโลกต่างร้องว้าว! สวนกระแสความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศที่มีจำนวนสูงติดอันดับโลก

คิวช่าง จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือช่างเสริมธุรกิจให้ SCG HOME

คิวช่าง จับมือทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่าง

เดิมพัน “เปิดประเทศ”

ประเทศไทยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อสำนักข่าว "ซีเอ็นเอ็น" รายงานว่าไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่เตรียมเปิดประเทศ กำหนดดีเดย์ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โ

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ปลื้ม สิริฮับ โทเคน กระแสแรง เริ่มเพียง 10 บาท เริ่ม 21 ก.ย. นี้

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ อ้างอิงกับกระแสรายรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ที่มีมูลค่าโครงการระดับพันล้านบาทอย่าง สิริ แคมปัส สำนักงานใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น