TH | EN
TH | EN
หน้าแรกLifeUN Women เผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ในภาคธุรกิจไทย

UN Women เผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ในภาคธุรกิจไทย

HIGHLIGHT

  • องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจของประเทศไทย
  • ข้อเสนอดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women ร่วมเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยกำหนดแนวทางสำหรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ สู่การพัฒนาศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ ตลอดจนการสร้างการเติบโตที่อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม

เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อ “Building Pathways to Gender Equality and Sustainability through the Women’s Empowerment Principles: Thailand Policy Brief” จัดทำขึ้นโดยโครงการ WeEmpowerAsia ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การ UN Women และสหภาพยุโรป (EU) เพื่อนำเสนอข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์และแนวทางเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี และการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรีและธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยเอกสารดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ในงานเสวนา “Inclusive Policy means Sustainable Growth” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ยังถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางสู่การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจไทย อันเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงยังเป็นการเฉลิมฉลองเดือนสตรีสากลอีกด้วย

จูเซปเป บูซีนี รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา การค้าระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยมีมูลค่ารวม 29,000 ล้านยูโร ผมเล็งเห็นว่าเราทั้งคู่ต่างมีความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้ ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับหน่วยงานผู้กำกับดูแลของไทยในการสนับสนุนการค้าและห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยและสหภาพยุโรปที่ยั่งยืนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย Building Pathways to Gender Equality and Sustainability through the Women’s Empowerment Principles: Thailand Policy Brief ที่เราได้เผยแพร่ในวันนี้”

ซาร่าห์ นิบบซ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การ UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก กล่าวถึงเป้าประสงค์ที่สำคัญของเอกสารฉบับนี้ “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐจะนำข้อเสนอแนะใน Thailand Policy Brief ฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยกำกับดูแล และสร้างแรงจูงใจการประกอบธุรกิจให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศได้ เพราะความเท่าเทียมทางเพศไม่ได้เพียงแค่ทำให้ธุรกิจเติบโตเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความยั่งยืนที่ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมได้”

การเพิ่มบทบาทสตรีในระดับผู้นำองค์กร

ในช่วงเสวนา สำนักงาน ก.ล.ต. และ สสว. ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทในด้านการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารเชิงนโยบายฉบับนี้ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “การเพิ่มบทบาทสตรีในระดับผู้นำองค์กรเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์ตามแผนดำเนินการเพื่อเพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย ของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 56-1 One Report ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้ ได้เน้นการเปิดเผยข้อมูล ESG โดยเฉพาะข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งรวมถึงนโยบายความหลากหลายของคณะ กรรมการ และข้อมูลเพศของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนความโปร่งใสและความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ในประเทศไทยยังไม่มีการนิยามคำจำกัดความของผู้ประกอบการสตรีอย่างชัดเจน  ซึ่งการขาดกลไกดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดสิทธิเพื่อผู้ประกอบการสตรี รวมถึงการจะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในระดับสากลในการส่งเสริม SME ที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการสตรี”  

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

CBO inter เผย สารสกัดกัญชาสามารถช่วยอาการนอนไม่หลับได้ หากเลือกใช้ถูกประเภท

เปิด “เส้นทาง 20 ปี Sinovac” ในฐานะ “ผู้พัฒนาและผลิตวัคซีน”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
437ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ