TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ดีพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านยุทธศาสตร์ "คลัสเตอร์"

ดีพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านยุทธศาสตร์ “คลัสเตอร์”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เผยความสำเร็จจากการดำเนินมาตรการการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ หรือคลัสเตอร์ โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน มีจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนามาแล้วอย่างต่อเนื่องจำนวน 123 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

แบ่งเป็นคลัสเตอร์ทั่วไป 112 กลุ่ม และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S – Curve 11 กลุ่ม พร้อมชี้ในปี 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 29 กลุ่ม แบ่งเป็นคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 25 กลุ่ม และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกกว่า 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมยกระดับการดำเนินงาน ผ่านการเป็นศูนย์กลางหรือ HUB ด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในทุก ๆ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมด้วยการใช้ศักยภาพของหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือศูนย์ ITC 4.0 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thai-IDC เครือข่าย RISMEP และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี หรือ SSRC

ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดีพร้อมได้เป็นผู้ริเริ่มมาตรการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม หรือ คลัสเตอร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเชื่อมโยงการช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีอำนาจต่อรองทางการซื้อ การตลาด และสามารถเติบโตได้ในลักษณะกลุ่ม

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนามาแล้วอย่างต่อเนื่องจำนวน 123 กลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั่วไป 112 กลุ่ม และคลสัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S – Curve) 11 กลุ่ม มีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การทำความความเข้าใจด้านเศรษฐกิจแบบพึ่งพา หรือ Sharing Economy การพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งในด้านการผลิต การตลาด การแบ่งปันเทคนิคและองค์ความรู้ ตลอดจนการผลักดันให้เข้าใจถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

สำหรับในปี 2564 ภายใต้การนำของ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ ดีพร้อม เร่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน ได้ดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ไปแล้ว จำนวน 29 กลุ่ม แบ่งเป็นคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 25 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์น้ำผึ้ง กาแฟ เกษตรแปรรูป ผลไม้แห่งขุนเขา เกลือไอโอดีน สมุนไพรและสปา มันสำปะหลัง อาหารเพื่อสุขภาพ ขนมหวาน ผลไม้ภาคตะวันออก ไม้ยางพารา ผลไม้แปรรูป อาหารแห่งอนาคต อาหารพร้อมทาน เป็นต้น ส่วนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล โดยผลสำเร็จจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกกว่า 1,200 ล้านบาท

ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ดีพร้อมได้ตั้งเป้ายกระดับบทบาท จากเดิมที่เป็นผู้เชื่อมโยงในการประสานผู้ประกอบการให้เกิดการรวมตัวในแต่ละกลุ่ม สู่การเป็นศูนย์กลางหรือ HUB ด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในทุก ๆ สาขาอุตสาหกรรมด้วยการใช้ศักยภาพของหน่วยงาน รวมถึงความเชื่อมโยงจากกลุ่มพันธมิตรอย่างครบวงจร โดยมีเครื่องมือที่สำคัญ ดังนี้ 

·       ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือศูนย์ ITC 4.0 ซึ่งกระจายอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ จะช่วยกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาเดียวกัน ให้สามารถยกระดับกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การผลิต การลดต้นทุน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าบริการและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจะเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำงานวิจัย และโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

·       ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center – Thai-IDC) ซึ่งจะให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละคลัสเตอร์สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจด้วยองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ตลอดจนให้บริการเครื่องมือต่าง ๆ ที่สนับสนุนการออกแบบครบวงจร เช่น บริการซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ การทดลองขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) การจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ การให้บริการพื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือ Co-Working Space ระหว่างนักออกแบบและคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ

·       เครือข่ายส่งเสริม SMEs (RISMEP) ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานส่งเสริม SMEs สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยเครือข่าย RISMEP เปรียบเสมือนศูนย์กลางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การขาย การตลาด การขนส่ง กฎหมายและทรัพย์สินทาปัญญา ฯลฯ มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเครือข่ายดังกล่าวกว่า 250 คน ทั้งนี้ กลุ่มคลัสเตอร์ต่าง ๆ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทั้งช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

·       ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งด้านการเงินและการพัฒนา เชื่อมโยงการบริการของหน่วยงานเครือข่ายที่ส่งเสริมและพัฒนา SMEs และกลุ่มคลัสเตอร์ พร้อมส่งต่อปัญหาของ SMEs ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการและคลัสเตอร์มีเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

โดยในปี 2565 ดีพร้อม มีแผนดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เพิ่มอีก 34 กลุ่ม ครอบคลุมกว่า 680 กิจการ แบ่งเป็น คลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม 30 กลุ่ม และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

CEA เปิดตัวเว็บไซต์ Connect by CEA

CEA เปิดตัว “โครงการเว็บไซต์ Connect by CEA” พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่สนใจ ผ่านการจ้างงานได้โดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่าย

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

เชลล์ เปิดตัว สถานีบริการน้ำมันต้นแบบแห่งแรกของโลกในประเทศไทย “Site of the Future”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้ายกระดับการบริการให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันโมเดลใหม่แห่งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ “Site of the Future”

เทรนด์ ‘ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง’ ดิสรัปบัตรเครดิต เสริมทัพธีม ‘ฟินเทค’ โตแกร่ง

นับวัน โลกเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ‘ฟินเทค’ (Fintech) เข้ามาสร้างโลกการเงินใบใหม่ที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิม ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการทำธุรกรรม Digital Payment ผ่านสมาร์ทโฟน

1 พ.ย. 64 เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ …ฟื้นท่องเที่ยว ผลที่ชัดเจนน่าจะเห็นในปี 65

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับว่าเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น