TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ

RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ

RISE (ไรส์) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เผย ธุรกิจ 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี และมีองค์กรเพียง 31% ที่สามารถวางแผนสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เปิดข้อมูลเชิงลึกพบองค์กร 1 ใน 3 คาดหวังรายได้เติบโตจากการสร้างนวัตกรรมองค์กร ระบุโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยเร่งองค์กรให้เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตในอนาคต เปิดความสำคัญและบทบาทของนวัตกรรมองค์กรในปี 2564 ชูโมเดลเข็มทิศชี้วัดระดับนวัตกรรมองค์กร หรือ Corporate Innovation Maturity Model 5 ระดับ ดันองค์กรเดินทางสู่ความสำเร็จด้านนวัตกรรมองค์กร เผยผลสำเร็จจากการช่วยเร่งนวัตกรรมองค์กรกว่า 400 องค์กรตลอด 3 ปี สามารถเพิ่ม GDP ประเทศได้ 0.3% พร้อมย้ำจุดยืนมุ่งพัฒนาองค์กรผลักดัน GDP ประเทศไทยโต 1% สวนกระแสเศรษฐกิจ

-NIA ร่วม ซินโครตรอน หนุนสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกระดับภูมิภาค
-เอ็มเทค สวทช.- ไทยเบฟ เปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง RISE กล่าวในงาน “RISE Rethink 2021” ว่า นวัตกรรมองค์กรจะมีความสำคัญและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปี 2564 ในการผลักดันให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดในยุคหลังวิกฤต ซึ่งเส้นทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กรของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานและวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมถึงการเข้าถึงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมองค์กรได้นั้น จะต้องรู้ว่านวัตกรรมองค์กรอยู่ในระดับใด และมีจุดแข็งหรือจุดที่ต้องพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กรโดยเฉพาะ

การแข่งขันทางธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยต่างจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพื่อก้าวล้ำหน้าคู่แข่งในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบกับทุกประเทศในโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย นับเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการเร่งสร้างนวัตกรรมองค์กร จากการนำทักษะความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เกิดเป็นเครื่องมือสำคัญสู่การพัฒนาพลิกโฉมธุรกิจ เพิ่มโอกาสการแข่งขัน เพื่อทำให้กระบวนการที่ล้าหลังมีความทันสมัย ใช้โอกาสจากนวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดเวลา

“ถึงแม้ว่าองค์กรจะให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม แต่เราพบว่าองค์กร 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี ขณะที่องค์กรเพียง 31% สามารถวางแผนสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ชัดเจน ขณะเดียวกันยังพบข้อมูลเชิงลึกว่า 1 ใน 3 ขององค์กร คาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเติบโตของรายได้จากนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากความล้มเหลวในการออกแบบและวางแผนการสร้างนวัตกรรมองค์กรในระยะยาวที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ คน และวัฒนธรรมภายในองค์กร” นายแพทย์ศุภชัย กล่าว

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมองค์กรที่ได้ผลตามเป้าหมาย RISE คิดค้นและพัฒนา ‘โมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร’ หรือ ‘Corporate Innovation Maturity Model’ (CIMM) ในการประเมินระดับการเติบโตของนวัตกรรมองค์กรนั้น แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (Newcomer) ระดับสำรวจ (Explorer) ระดับท้าทาย (Challenger) ระดับเชี่ยวชาญ (Practitioner) และระดับแชมเปี้ยน (Champion) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้เป็นเข็มทิศก่อนกำหนดแผนที่ในการเดินทางบนถนนนวัตกรรมองค์กร มีขั้นตอนการประเมินระดับการเติบโตของนวัตกรรมองค์กรเบื้องต้นผ่านแบบสอบถามที่ช่วยองค์กรวิเคราะห์จาก 2 ปัจจัยหลักและ 6 หัวข้อย่อย โดยปัจจัยด้านบุคลากร (People) ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ ความพร้อมของผู้นำ (Leadership) ศักยภาพของทีมงาน (Team Capability) และกระบวนการภายในองค์กร (Organizational Process) สำหรับปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technologies) ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ เครื่องมือ (Tools) ข้อมูล (Data) และระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ทั้งนี้ ผลการประเมินที่องค์กรจะได้รับเป็นข้อมูลเบื้องต้น คือ ระดับการเติบโตของนวัตกรรมองค์กร คะแนนรวมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับระดับของปัจจัยทั้ง 6 หัวข้อย่อยดังกล่าว และความถนัดทางนวัตกรรมขององค์กร

“เมื่อองค์กรรู้ว่านวัตกรรมองค์กรอยู่ในระดับใด องค์กรจะสามารถปรับแผนนำทาง หรือ Roadmap ในการสร้างนวัตกรรมองค์กรได้เหมาะสมและประสบความสำเร็จในการเร่งสร้างนวัตกรรม เช่น องค์กรอยู่ในระดับท้าทาย (Challenger) มีการวางแผนด้านนวัตกรรมองค์กรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานด้วยทักษะพื้นฐานด้านนวัตกรรมไว้แล้ว ควรเริ่มที่จะหาแนวทางในการดึงศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรมาใช้ในการเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้ โดยผ่านโปรแกรมอย่าง Venture Building หรือเริ่มมองหาสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยต่อยอดไอเดียนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว อย่างการเข้าร่วมโปรแกรม Corporate Accelerator” นายแพทย์ศุภชัย อธิบาย

อนึ่ง ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ RISE ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยองค์กรเร่งสปีดในการสร้างนวัตกรรม สามารถผลักดันองค์กรกว่า 400 องค์กรให้ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมตามเป้าหมาย โดย RISE ได้ช่วยเพิ่ม GDP ให้กับประเทศไทยไปแล้ว 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย หรือ GDP ทั้งนี้ RISE ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่ม 1% GDP ของประเทศสวนกระแส GDP ที่กำลังถดถอย ควบคู่กับการผลักดันให้ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นหนึ่งในย่านธุรกิจและนวัตกรรมของโลกด้วยอีกด้วย

Lastest News

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

แม็คโคร ประกาศเป็นศูนย์รวมเนื้อวัวคุณภาพจากทั่วโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเนื้อวัวพรีเมียมจากทั่วโลก รวมถึงเนื้อคุณภาพดีจากไทยที่กำลังเป็นที่นิยม

ทรูมันนี่ จับมือ แอสเซนด์ เวลธ์ เปิดให้ซื้อ “กองทุนรวม” ผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet

ทรูมันนี่ ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มบริการทางการเงินครบวงจร ร่วมกับ บริษัทในเครือ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บริษัท แอสเซนด์ มันนี่

Salad Factory ปรับแผนธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 กลับมาเติบโต

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Salad Factoryพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถขยายพอร์ตรูปแบบธุรกิจใหม่ควบคู่รูปแบบธุรกิจเดิม สามารถรักษาการเติบโตในปีนี้ และวางแผนขยายสาขาเพิ่ม/รับพนักงานเพิ่มในปี 2021

“จ่ายคนละครึ่ง” วันนี้ … วันหน้า “จ่ายหนี้” เต็ม ๆ

ต้องยอมรับว่าโครงการ "คนละครึ่ง" ที่รัฐบาลช่วยชาวบ้านจ่ายเงินซื้อสินค้าครึ่งหนึ่ง สูงสุดวันละ 150 บาท หรือ 3,000 บาทตลอดโครงการ

หลอดกระดาษ … จากแรงบันดาลใจ สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากโรงงานของเล่นที่เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ สู่ “TS Paper Straws” ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายหลอดกระดาษ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

โครงการข้อตกลงคุณธรรม ความจำเป็นและความเหมาะสมต่อประเทศไทย

ดังที่ทราบกันว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและพยายามหาวิธีป้องกัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI )

MUST READ

สงครามราคาอสังหาฯ ยังดุเดือด โอกาสทองของผู้ซื้อ/นักลงทุน

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เผย รายงานดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ประจำไตรมาส 4 ปี 2563 (DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2020)

IP Collaboration ต่อยอดคาแรคเตอร์ LINE FRIENDS สู่ Global Creative Studio

LINE FRIENDS แบรนด์คาแรคเตอร์ระดับโลก ที่สร้างปรากฎการณ์เติบโตอย่างรวดเร็ว จากจุดเริ่มต้นของคาแรคเตอร์ BROWN & FRIENDS ซึ่งใช้เป็นสติกเกอร์บนแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง LINE

ลาซาด้า โชว์ศักยภาพ ศูนย์บริการจัดการคลังสินค้า

ลาซาด้า ประเทศไทย แสดงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ รับมือออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น 35% จากมหกรรมช้อปปิ้ง 11.11 Biggest One-Day Sale

Food Innopolis International Symposium 2020 กับการแสวงหาแนวทางสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระบุว่าภาวะวิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลให้มีประชากรที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาเพิ่มขึ้นถึง 132 ล้านคนในปีนี้

ไทยน้ำทิพย์ ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ โต ฝ่าวิกฤติโควิด-19

โควิด-19 ทำให้ ไทยน้ำทิพย์ต้องปรับกลุยุทธ์ทางธุรกิจ หันมาให้ความสำคัญกับการบริโภค 'ที่บ้าน' เพิ่มเติมจาก ‘การรับประทานอาหารนอกบ้าน' ปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเทรนด์การบริโภค 'ที่บ้าน'
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น