TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business DITTO ปิดจ็อบ 7 โปรเจกต์รวด รับปีเสือสุดหรูกว่า 1 พันล้านบาท

DITTO ปิดจ็อบ 7 โปรเจกต์รวด รับปีเสือสุดหรูกว่า 1 พันล้านบาท

DITTO เปิดศักราชใหม่สุดหรู ปิดจ็อบ 7 โปรเจกต์รวดกว่าพันล้านบาททั้งพัฒนาระบบโทรมาตรด้วยการนำเทคโนโลยีล่าสุดและระบบ DATA มาใช้วิเคราะห์เพื่อให้มีความแม่นยำที่สุด ล่าสุด คว้าอีก 2 โปรเจกต์ยักษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแห่งแรกของไทยด้วยระบบสุดไฮเทคและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “DITTO” เปิดเผยว่า บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี ในเครือบริษัท ดิทโต้ ชนะประมูลโครงการของภาครัฐอีก 7 โครงการมูลค่า 1,023,500,000.00 (หนึ่งพันยี่สิบสามล้านห้าแสนบาท) ทั้งหมดเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ดังนี้ โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) 2 โครงการ โครงการแรกดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามและลุ่มน้ำห้วยหลวงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม มูลค่าโครงการ 28,700,000 บาท

ส่วนโครงการที่ 2 ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอบางสะพานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าโครงการ 36,700,000 บาท โครงการพัฒนาระบบโทรมาตรทั้ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและความสมดุลน้ำมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และการแจ้งเตือนภัยในช่วงน้ำวิกฤติ โดยการพัฒนาระบบโทรมาตรเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ได้จากระบบการตรวจวัดดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฐกร กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการที่สาม เป็นการซ่อมแซมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด จะเป็นการซ่อมบำรุง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีหลัก มูลค่าโครงการ 22,350,000 บาท โครงการที่ 4 ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อศึกษาสำรวจและกำหนดจุดตั้งสถานีเตือนภัย จำนวน 156 สถานี

ให้เตือนภัยครอบคลุมในพื้นที่ 254 หมู่บ้านจัดหาและจัดทำระบบเตือนภัยให้มีการตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาพร้อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลทำการประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลค่าโครงการ 94,450,000 บาท ทั้ง 4 โครงการข้างต้นดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ “การพัฒนาระบบและการปรับปรุงระบบโทรมาตรดังกล่าวจะเป็นการนำ DATA มาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้การคำนวณโอกาสการเคลื่อนที่ของมวลน้ำได้อย่างถูกต้องลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและประชาชนจะได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างแม่นยำ” ฐกร กล่าว

ฐกร กล่าวอีกว่า ยังมีโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็นส่วนต่อขยาย ระยะที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทะเลดึกดำบรรพ์และพิบัติภัยทางธรณีวิทยาและธรรมชาติ โดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับระบบ DATA และให้ผู้เข้าชมได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบ Interactive 3D Mapping พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยที่มีความทันสมัยที่สุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ มูลค่าโครงการ 112,450,000 บาท

ส่วนอีก 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งแรกของไทย บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ไฮไลต์ จะเป็นโดม 3 มิติที่ทันสมัยจัดแสดงความรู้และเรื่องราวสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในระบบ 3 มิติ โดยจะทูลเกล้าถวายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในอนาคตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย มูลค่าโครงการ 368,800,000 บาท

สุดท้าย โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลกและเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในทางนิเวศธรรมชาติป่าชายเลนทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนนวัตกรรมและวิจัย มีอาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด อาคารนวัตกรรมและงานวิจัยโซนนี้จะนำระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยและใช้ DATA เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ โซนศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นพื้นที่ทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ มีหอชมวิว ศาลาพักคอย ท่าเรือ สะพานและอุโมงค์เพื่อศึกษาระบบรากป่าโกงกาง โซนบริการประชาชน โซนสำนักงานและสัมมนา จะมีอาคารอบรมสัมมนา เป็นต้น มูลค่าโครงการ 375 ล้านบาท “ทั้งนี้บริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการน้ำและด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีมานาน ผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม 7 โครงการนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคาดว่าในปีนี้บริษัทจะเข้าร่วมประมูลอีกหลายโครงการซึ่งจะทำให้รายได้ปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย” ฐกร กล่าว

ความต่างระหว่าง “สึนามิจากภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ” กับ “สึนามิจากแผ่นดินไหว”

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เกิดอะไรขึ้นกับ LUNA? แล้วผู้พัฒนาจะทำอย่างไรต่อ มาดูกัน!

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญสำหรับวงการคริปโทเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่วงการต้องจดจำไปอีกนานก็คือความล้มเหลวของเครือข่าย Terra หรือเหรียญ LUNA ที่มีมูลค่าลดลงถึง 99.99% ภายในเวลาเพียงแค่ 7 วัน!

Monorepo กับการจัดการ repository ในระดับ mega project?

Monorepo มาจากคำว่า mono (หนึ่งเดียว) บวกกับ repo (repository = คลังเก็บข้อมูล) Monorepo คือการรวบรวมหลาย ๆ โปรเจกต์อยู่ใน repository เดียวกัน รวบรวมทุกอย่างอยู่ในที่เดียว นักพัฒนาสามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ใน...

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

MUST READ

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ม.หอการค้าไทย ผนึก ชีวาศรมอคาเดมี่ ชูหลักสูตร สุขภาพและความงาม รับตลาดแรงงานระดับสากล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม พัฒนาหลักสูตร “บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม”

‘จิกทะเล’และ ‘ชุดตรวจโควิดไทย’ ดังไกลในเวทีโลก สวทช. นำทีมเด็กไทย คว้ารางวัลเวที ‘ISEF2022’ จากอเมริกา

สวทช. ร่วมกับ อพวช. และ วช. นำทีมเยาวชนไทย 16 ทีม 35 คน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

การ์มินเปิดตัว VIVOSMART 5 ต้นแบบอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย พร้อมโหมดกีฬาที่หลากหลาย และแบตเตอรีสุดอึด

การ์มินเปิดตัว “VIVOSMART 5” อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย ที่มาพร้อมกับหน้าจออ่านง่าย แสดงสถิติข้อมูลแบบครบครัน มาพร้อมแบตเตอรียาวนานสูงสุด 7 วัน

Google เผยเบื้องหลัง 5 เทรนด์ยอดนิยมบน YouTube

ปัจจุบัน ผู้คนไม่ได้เข้า YouTube เพียงเพราะชมวิดีโอบันเทิงทั่วไป แต่ YouTube ยังกลายเป็นแหล่งคำตอบสำหรับการค้นหาที่แตกต่างไปตามความสนใจจากวิดีโอหลากหลายประเภท
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น