TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ETDA ปรับหลักเกณฑ์ทดสอบสนาม Sandbox ใหม่

ETDA ปรับหลักเกณฑ์ทดสอบสนาม Sandbox ใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ประกาศประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพื่อปรับหลักเกณฑ์การสมัครทดสอบสอบนวัตกรรมใน ETDA Sandbox ขยายคุณสมบัติเจ้าของนวัตกรรมเปิดรับ สตาร์ตอัพ และกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่มีสถาบันรองรับ ไม่กำจัดเฉพาะหน่วยงานรัฐ เอกชน รวมถึงไม่จำกัดรอบการสมัคร เจ้าของนวัตกรรมร่วมส่งนวัตกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบได้ไม่มีกำหนด เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม ยกระดับชีวิตด้วยดิจิทัล

ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่เราเรียกกันว่า “ETDA Sandbox” ก็เพื่อเป็นสนามเตรียมความพร้อมให้เจ้าของนวัตกรรม ได้มีพื้นที่หรือสนามทดลองในการใช้นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลนั้น ๆ กับผู้ใช้บริการจริงในวงจำกัด เพื่อตีกรอบการใช้งานและผลกระทบให้แคบลง ก่อนนำนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัล ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจริง ๆ

ปัจจุบัน ETDA Sandbox เปิดสนามทดสอบนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 3 โซลูชั่น ได้แก่ 1) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 2) การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และ 3) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

เกณฑ์การรับสมัครเข้าสู่ ETDA Sandbox เดิมจะเป็นไปตามประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือองค์กรเอกชนหรือนิติบุคคลอื่นที่สำนักงานกำหนด มีทรัพยากร เงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปีขึ้นไป มีกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศฯ กำหนด

และมีขั้นตอนการสมัครที่เน้นเพื่อการพิจารณานวัตกรรมหรือบริการทางดิจิทัลให้เข้าสู้การทดสอบในสนาม ETDA Sandbox ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมการทดสอบ ยืนคำขอเข้าร่วมผ่านทางอีเมล เข้าเสนอแผนการทดสอบ ลงนามข้อตกลง เริ่มทดสอบ จนกระทั้งออกจากสนามทดสอบ เป็นต้น โดยจะมีการเปิดรับนวัตกรรมหรือบริการเข้าสู่สนาม ETDA Sandbox เป็นรอบๆ ตามที่ ETDA กำหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดสนามทดสอบมีหน่วยงานรัฐ เอกชน นำนวัตกรรมเข้าร่วมทดสอบในสนาม Sandbox แล้วรวม 5 รายที่รวมถึงหน่วยงานสำคัญของภาครัฐด้วย ได้แก่ 1.บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ Digital ID, 2.บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ e-Document,3.บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Meeting, 4.บริษัท ไทยแอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ e-Document และ 5. กรมการปกครอง โซลูชั่นเกี่ยวกับ Digital ID 

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมที่ไม่ได้เป็นกลุ่มนิติบุคคล หรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชน แต่มีนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox ได้ และเกิดการร่วมสร้างนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปสู่การใช้งานได้จริงยิ่งขึ้น พร้อม. ๆ กับการมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมการทดสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานจริงได้มากที่สุด 

ETDA จึงเดินหน้าปรับปรุงแก้ไข “ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” เกิดเป็น“ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ฉบับล่าสุด ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญ 

ได้มีการแก้ไขคุณสมบัติของเจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่จะเข้าร่วมทดสอบในสนาม ETDA Sandbox ที่ไม่จำกัดเพียงแค่กลุ่มนิติบุคลที่เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน เท่านั้น แต่ยังขยายไปยังกลุ่มสตาร์ทอัพ บุคคล หรือนิสิต นักศึกษา ที่มีนวัตกรรม ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานกำหนด และมีทรัพยากร เงินทุน ระบบงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหรือการให้บริการนวัตกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่กำหนดระยะเวลาของประสบการณ์ และเพิ่มขั้นตอนกระบวนการในการรับสมัครเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรม ที่ไม่เน้นเพียงเปิดรับสมัครและพิจารณาความพร้อมของนวัตกรรมหรือบริการ เพื่อการเข้าสู่สนาม ETDA Sandbox เท่านั้น แต่ยังเพิ่มกระบวนการในการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม (Co-Create) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัล ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทดสอบ ได้นำเสนอแผนการทดสอบต่อ ETDA สู่การหารือ เพื่อร่วมกำหนดลักษณะของนวัตกรรมและบริการ กระบวนการ ขั้นตอน เป้าหมายในการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงแผนรองรับหลังออกจากการทดสอบ และระดับความสำเร็จ ก่อนส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาจริง 

ซึ่งตามประกาศฉบับใหม่นี้ กล่าวได้ว่า ETDA จะทำหน้าที่ในการช่วยเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้กับผู้สมัครตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบในสนาม ETDA Sandbox และเนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่นี้ไม่ได้จำกัดรอบในการรับสมัคร จึงส่งผลให้เจ้าของนวัตกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ตลอดทั้งปี และระหว่างที่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและอยู่ระหว่างการรอคิวเข้าทดสอบ หรือที่เรียกว่า Waiting Pool จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง. ๆ ที่ ETDA ได้เตรียมไว้ให้ ทั้งการอบรม การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการเปิดพื้นที่หรือเวทีสำหรับการหารือร่วมกับพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ เพื่อการหาไอเดียเพิ่มเติมระหว่างการรอเข้าสู่สนามทดสอบ เป็นต้น

สำหรับเจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่สนใจเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ETDA (Link: https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Service-Sandbox.aspx) หรือที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand หรือโทร 02 123 1200

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทูซีทูพี ผนึก 2 พันธมิตรใหม่ ไซ่ง่อนจอยต์สต๊อกฯ และอีมันนี่ เพย์เม้นท์ โซลูชั่น กัมพูชา

เร่งขยายเส้นทางบริการโอนเงินข้ามประเทศไปเวียดนาม และเพิ่มช่องทางรับเงินฝั่งกัมพูชา ชูจุดเด่นบริการรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียม 99 บาท ดึงลูกค้าใช้บริการ easy2send เพิ่ม

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ขายหุ้นกู้ Online 100% มูลค่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือCPFTHบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ รุกตลาดออนไลน์ เปิดตัว Jubilee Online Store

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องประดับเพชรของเมืองไทย จากการบุกเบิกเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า สู่การเปิดตัว Jubilee Online Store อย่างเต็มรูปแบบ

ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

สินค้าภาคเกษตรของไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติดี ซึ่งตลาดใหญ่สุดที่ส่งออก ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร รับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ “SCBX” (เอสซีบี เอกซ์) เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี

อีเลคโทรลักซ์ เผยเยาวชนไทยเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลสำรวจเชิงลึกล่าสุดที่อีเลคโทรลักซ์ได้ทำการศึกษาในกลุ่มเยาวชนเกือบ 14,000 คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เปิดเผยว่าคนรุ่นใหม่ไม่เพียงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ดีขึ้น

อิมแพ็ค สร้างทีม Innovation Project สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ส่งผลให้ทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อิมแพ็ค ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาได้กำหนดแคมเปญ IMPACT We Care

Nutanix Cloud Platform ทลาย Silos ในการทำงานบน Hybrid Multicloud

ในงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของนูทานิคซ์ Global NEXT Digital Experience 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนศกนี้ นูทานิคซ์จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์

WeTV รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ขึ้นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2023

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำ ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2021-2023 เตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง

MUST READ

WeTV รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ขึ้นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2023

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำ ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2021-2023 เตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง

เอไอเอส จับมือ ไทยพาณิชย์ ร่วมทุนตั้งบริษัท “เอไอเอสซีบี” เพื่อให้บริการทางการเงิน

“เอไอเอส” และ “ธนาคารไทยพาณิชย์” ประกาศบรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมทุน ในการจัดตั้งบริษัทในชื่อ “เอไอเอสซีบี” (AISCB) เพื่อให้บริการด้านการเงินดิจิทัล

ดีป้า คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 พัฒนาบริการดิจิทัล

ดีป้า รับมอบรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

“ดอยเชียงดาว” พื้นที่สงวนชีวมณฑลใหม่ของไทย

การที่ “ดอยเชียงดาว “ ได้การรับรองจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 5 ของไทย สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอยู่หลายแห่ง

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น