TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life SEAC เผย Human Soft Skills สำคัญแห่งปี 2022 หวังยกระดับคนทำงานให้ทันต่อยุคดิสรัปชัน

SEAC เผย Human Soft Skills สำคัญแห่งปี 2022 หวังยกระดับคนทำงานให้ทันต่อยุคดิสรัปชัน

HIGHLIGHT

  • SEAC (ซีแอค) จัดงานเสวนาออนไลน์ THE SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS เผยภาพทักษะ Human Soft Skills ที่สำคัญที่สุดของคนองค์กรแห่งปี 2022
  • เผย 5 Hot Soft Skills ชุดทักษะสำคัญแห่งปี ที่ HR ควรเร่งพัฒนา คือ 1) Thinking 2) Innovation 3) Team 4) Productivity และ 5) Virtual Work
  • ยกระดับศักยภาพผู้นำ บุคลากร และคนทำงานทุกระดับให้พร้อมก้าวนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคดิสรัปชัน และเท่าทันโลกแห่งอนาคต

งานครั้งนี้ นำทีมโดยผู้นำทางความคิดด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC และบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC เสริมด้วยมุมมองและอินไซต์ล่าสุดจาก 2 องค์กรคนรุ่นใหม่อย่าง Career Visa Thailand แพลตฟอร์มด้านการเป็นผู้นำ การทำงาน และไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่ และ Sea Thailand ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ร่วมแชร์แนวทางสู่มิติเร่งด่วนในการยกระดับศักยภาพคน และองค์กรธุรกิจไทย

คนทำงานต้องพัฒนาตัวเอง ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC พูดประเด็นสำคัญของ Human Soft Skills ต่อองค์กรในวันนี้และอนาคตว่า “โลกการทำงานและตลาดแรงงาน ต่างมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย แต่เห็นได้ชัดเจนว่า กระแสคลื่นดิสรัปชันส่งผลกระทบให้บางตำแหน่งหายไป ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เกิดความต้องการรูปแบบหรือตำแหน่งงานใหม่ ๆ รวมทั้งมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น คนทำงานในยุคนี้จึงต้องเข้าใจทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ตนเป็นที่ต้องการ สามารถตอบโจทย์การทำงาน และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต คนทำงานทุกระดับจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้มีความสามารถแบบ “ไดนามิก” ที่ทำงานสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในบริบทโลกการทำงานที่พลิกโฉมอย่างรวดเร็ว การลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว”

Soft Skill สำคัญ

“ผลการวิจัยของ Pearson ชี้ให้เห็นว่า บริษัทที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การจ้างงานบุคคลที่มี Soft Skill มากกว่า Hard Skill มักมีผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนา Power Skill หรือทักษะทรงพลังในยุคปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่มุ่งมาสู่ Soft Skill ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรทั้งในหลายด้าน ทั้งมาตรฐานคุณภาพการทำงาน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรม ตลอดจนต้นทุนในการจัดการทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น Soft Skill จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลากร แม้แต่ในสายงาน Technical สามารถทำงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนานขึ้น  ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะบอกความแตกต่างระหว่างองค์กรที่แข็งแกร่งและองค์กรที่ด้อยประสิทธิภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคนี้ จะขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญและลงทุนในการประเมิน พัฒนา และวัดผลทักษะแบบ Soft Skill เหล่านี้มากน้อยเพียงใด” อริญญาเสริม

ในการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “มิติเร่งด่วนในการเสริมศักยภาพคนในปี 2022” ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Soft Skill ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานในยุควิถีชีวิตใหม่โดย พลอย วสุธร หาญนภาชีวิน Chief Knowledge Officer (CKO) & Co-Founder ของ CareerVisa (Thailand) ให้ความเห็นว่า “เรามาถึงยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ หลายองค์กรมุ่งเน้นไปที่การคัดเลือก Technical Talent มากเกินไป จนบางครั้งอาจลืมไปว่ายังต้องการพนักงานที่มี Soft Skill ด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเข้ามาใช้ และทำให้ automation ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ หลายองค์กรที่คัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาจาก Soft Skill เป็นหลักจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น เพราะ Soft Skill เป็นตัวช่วยที่ส่งเสริมให้ทักษะอื่น ๆ รวมทั้ง Technical Skill ของพนักงานแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

การมี Soft Skill ทางด้าน Thinking Skill หรือ Creativity Skill จะทำให้พนักงานสามารถพัฒนางาน หรือทักษะของตัวเองให้เท่าทันกับยุคสมัยและทิศทางของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่าง Emotional Intelligence ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเข้ากับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานข้ามสายงาน และอดทนต่อแรงกดดันได้ หรือ Initiative Skill การลงมือทำ ก็ช่วยให้พนักงานที่มี Technical Skill ที่แข็งแรงอยู่แล้วสร้างผลงานให้องค์กรได้มากขึ้น การลงทุนและให้ความสนใจในด้าน Soft Skill จึงถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตที่อยู่ติดตัวไปตลอด และสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว”

ขณะที่ นิติภัทร หาญตระการพงษ์  Head of People Team, Sea Thailand เสริมว่า “การที่องค์กรมุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางด้าน Technical Skill ด้านเดียว อาจทำให้เกิดการสะดุดได้ เพราะยังมีงานอีกหลายประเภทที่เครื่องจักร AI ไม่สามารถทำหรือลอกเลียนแบบมนุษย์ได้ นั่นคืองานที่ต้องอาศัย Human Soft Skill ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้สั่งสมจากประสบการณ์และระยะเวลา Soft Skill ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากบุคลากรสามารถหาจุดแตกต่างของตัวเองและขยายให้มีความเด่นชัดขึ้นมาได้ ก็จะทำให้สามารถเติบโตก้าวหน้าในการทำงานได้ไม่ต่างจากคนที่มี Hard Skill ที่ดีเลย หากเรามัวแต่ไปให้ความสำคัญเพียง Hard Skill ด้านเดียว ก็จะทำให้บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ และไม่เกิดการเรียนรู้ จนเกิดปัญหาในองค์กรได้ สิ่งที่ตามมาคือทำให้องค์กรเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ปัญหาทางด้านบุคลากร

อย่างในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า องค์กรที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น สตาร์ตอัพต่าง ๆ บุคลากรในองค์กรจะมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจการเรียนรู้อารมณ์ของผู้อื่น การสื่อสาร หรือความฉลาดทางอารมณ์ การควบคุมตนเอง ทำให้บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เข้าใจองค์กร และดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองในการทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งระหว่างคนในองค์กรอย่างแท้จริง”

ยกระดับศักยภาพคน-องค์กรด้วย Human Soft Skills

ปิดท้ายที่บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC ได้กล่าวถึงแนวทางการเริ่มต้นยกระดับศักยภาพคนและองค์กรด้วย Human Soft Skills โดยอาศัย 3 องค์ประกอบสำคัญคือ 1) การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมในห้องเรียน 2) การเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งช่องทางไลน์ หรือ Tool Kits ผ่านแอปพลิเคชัน และ 3) การเรียนรู้สมัยใหม่อย่างการโค้ช หรือ คลาส Social Learning จากวิทยากรรับเชิญ มีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะ Soft Skill จำเป็นต้องฝึกฝน พัฒนา และนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการถดถอย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สั้น ๆ และไม่จบภายในครั้งเดียว

จากผลสำรวจบนบริบทของประเทศไทย ซีแอคแนะนำ 5 Hot Soft Skills ชุดทักษะสำคัญแห่งปี ที่ HR ควรเร่งพัฒนา เสริมแกร่ง สร้างภูมิให้คนองค์กรพร้อมเผชิญความท้าทาย และรู้เท่าทันโลกในยุคอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Thinking กลุ่มทักษะทางด้านความคิดและความสามารถ -เพื่อสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดทักษะ 6 อย่างที่เชื่อมโยงกัน คือ การคิดวิเคราะห์, ความยืดหยุ่นทางความคิด, การตัดสินใจ, การแก้ปัญหา, ความคล่องตัว ปรับตัวได้เร็ว และการวางแผนการทำงาน
  2. Innovation กลุ่มทักษะที่เสริมสร้างนวัตกรรม – เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย การสื่อสาร, การเล่าเรื่อง, ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ
  3. Team กลุ่มทักษะความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน – เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ประกอบด้วย การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น, การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ, การทำงานร่วมกัน, การโน้มน้าวใจ, ความฉลาดทางอารมณ์ และความเป็นผู้นำ
  4. Productivity กลุ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีและก้าวหน้าขึ้น ยกระดับผลิตภาพ และผลงานของปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเองและรู้จักจัดการตนเอง, ความรับผิดชอบ, การพัฒนาตนเอง และการจัดการความเครียด
  5. Virtual Work กลุ่มทักษะที่เพิ่มผลลัพธ์จากการทำงานระยะไกล – เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนในองค์กรที่ไม่ได้นั่งอยู่ข้าง ๆ หรือพบกันตัวต่อตัว ประกอบด้วย การนำคน นำองค์กรแบบ Hybrid และ การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ ๆ ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การีนา พาคนรุ่นใหม่ เปิดโลกอาชีพเกมและอีสปอร์ต ในงาน “Garena World 2022” 2 – 3 เม.ย. นี้

GetLinks.com เปิดตัว ‘LINKS’ โทเคนสำหรับจ่ายค่าจ้างครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง POCO F4 และ POCO X4 GT

POCO แบรนด์เทคโนโลยียอดนิยม ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดทั่วโลก POCO F4 มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon กล้อง 64MP และ POCO X4 GT พร้อมชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8100 ตอบโจทย์คอเกมและเอนเตอร์เทนเมนท์ ในราคามิตรภาพ

TECNO เปิดตัวสมาร์ทโฟน CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ สุดทันสมัย เตรียมเปิดตัวไทยเดือนกรกฎาคมนี้

เทคโน (TECNO) เปิดตัวสมาร์ทโฟน TECNO CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แสดงก้าวสำคัญและกำหนดทิศทางของแบรนด์ TECNO สู่การเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีความสากล

แคนนอน เปิดตัวกล้องมิเรอร์เลส EOS R7 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

แคนนอน (Canon) ตอกย้ำผู้นำตลาดกล้องมิเรอร์เลส เปิดตัวกล้อง Canon EOS R7 และ EOS R10 ที่ได้รับการส่งต่อเทคโนโลยีระบบโฟกัสจาก Canon EOS R3

TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก

อะไรที่ทำให้ TOD ของเมืองโคเปนเฮเกน มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางจักรยาน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งจักรยาน"

Aruba แนะโรงงานอุตสาหกรรมใช้ AIOps ผนวก IT กับ OT ให้เป็นหนึ่งเดียวฝ่าอุปสรรคหลังยุคโควิด

ยุคหลังการแพร่ระบาดโควิด โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้เท่าทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสม

บลูบิค ส่งนวัตกรรม ‘LISMA’ ที่ใช้งาน SAP ผ่าน LINE App ได้เรียลไทม์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โปรโมตนวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE

อนุรักษ์กระบือไทย ไม่ให้สูญพันธุ์

คำเปรียบเปรยที่ว่า “โง่เหมือนควาย” มาจากไหน? เพราะในความเป็นจริงแล้ว ควายฉลาดและสอนได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาควายจึงถูกใช้เป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรม  “ควาย” หรือ “กระบือ” สามารถทำงานได้ปีละประมาณ 4 เดือน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง กระบือตัวหนึ่งใช้งานไถนาเฉลี่ยปีละ 10 ไร่   ในภาพความทรงจำ ควาย คือ สัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมานานนับปีที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การใช้แรงงานควาย หรือ กระบือลดน้อยลง แต่กลับเน้นในเรื่องของการบริโภค จึงต้องมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล ดันสตาร์ตอัพช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชันช่วยอุตสาหกรรมไทยลดการปล่อยคาร์บอน

เจาะลึกเทรนด์ NFT กระแสโลกมาแรง ต่อยอดสู่การตลาดยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ของสะสมในโลกดิจิทัลอย่าง NFT กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกรวมถึงคนไทย นักการตลาดจากทั่วโลกเชื่อว่า NFT กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดยุคดิจิทัลที่มาแรงมาก

‘แปซิฟิก ไพพ์’ จาก ‘กงสี’ สู่ ‘มืออาชีพ’ … ทรานส์ฟอร์มก่อนถูกดิสรัป

กระแส Technology Disruption หรือ Digital Disruption ยิ่งมายิ่งแรง ส่งผลสะเทือนเป็นวงกว้างไปทั่วทุกอุตสาหกรรม จากเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้กิจกรรม หรือกิจการที่ดำเนินมาในอดีตต้องพลิกผันอย่างรวดเร็ว

MUST READ

แคมป์เด็กหัวการค้า ซีซั่น 8 โชว์ไอเดียสตาร์ตอัพสุดเจ๋ง ‘นำขยะแลกเหรียญคริปโท’ และ ‘นวัตกรรมชุดเกราะพยุงสันหลัง’

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดกิจกรรมแคมป์เด็กหัวการค้า ซีซั่น 8 ปีล่าสุด ในธีม Start Up Camp โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการปลุกปั้นที่สุดของผู้ประกอบการสตาร์ตอัพเน็กซ์เจน ชูคอนเซ็ปต์ Design Your Future, Follow Your Dreams

ฆ่า (ค่า) การกลั่น… ทุกข์ของชาวบ้าน

วิกฤติราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นแบบรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต่อเนื่องกันหลายเดือน ส่งผลกระทบวงกว้าง ทำให้เกิดเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพง

7 ตัววัดด้านสังคมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG

ในบทความนี้ จะพูดถึง 7 ตัววัดด้านสังคม ที่กิจการสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว และสามารถใช้ตอบโจทย์ SDG ในระดับตัวชี้วัด

เปิดไส้ในรถ EV มีอะไรให้ลงทุน ไม่พลาดโอกาสรับเมกะเทรนด์โลก

แค่มีข่าวว่าธุรกิจยานยนต์ระดับโลกอย่าง Tesla ได้เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทย ก็ทำให้กระแสธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle - EV) คึกคักขึ้นในประเทศไทย แต่แท้จริงแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นทั่วโลกมานานแล้ว และนับวันจะยิ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมกับการทรานส์ฟอร์มเมือง ดัน ‘กรุงเทพ’ สู่ “มหานครแห่งนวัตกรรม”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO หรือ SITE 2022 จุดประกายแนวทางการเปิดเมืองในช่วงหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ด้วยนวัตกรรม ตอกย้ำบทบาทสำคัญของเมืองที่มีนวัตกรรมกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น