TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup “เอ็นไอเออะคาเดมี่” ชวนคนไทยร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกร เดินหน้าสร้างนวัตกร...ผู้สร้างนวัตกรรม

“เอ็นไอเออะคาเดมี่” ชวนคนไทยร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกร เดินหน้าสร้างนวัตกร…ผู้สร้างนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ฉลอง 3 ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม” เพื่อมุ่งสร้างกลุ่มคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่นิยมการใช้ชีวิตและสร้างแนวทางการทำงานในรูปแบบที่แตกต่าง มีความพร้อมในการแสวงหาและสรรค์สร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและกระบวนการทางสังคมที่ไร้กรอบจำกัด

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  กล่าวว่า “NIA academy จัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้จริง การทำงานจึงมุ่งพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงได้ จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยทั้งกลุ่มเยาวชนและสตาร์ตอัพ/ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมความเป็นนวัตกรอย่างเข้มข้น จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบคิดและการลงมือปฏิบัติที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกทั้งด้านการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมใหม่ทางความคิดและเกิดการพัฒนาธุรกิจและนโยบายนวัตกรรมระดับประเทศได้”

-“บัญชีนวัตกรรมไทย” ดันนวัตกรรมไทยทัดเทียมโลก
-เอ็นไอเอปั้น “นิลมังกร” ชูนวัตกรรมบ้านนอกพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ปัจจุบันการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมระดับสากลให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ที่อยู่ในภาคการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น หากอนาคตสามารถสร้างกำลังคนที่เป็นอาชีพใหม่คือ “อาชีพนวัตกร” ได้โดยตรงและเป็นคนจากหลากหลายความสามารถน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น ก้าวต่อไปของสถาบันฯ จึงมุ่งสร้างคนให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม” ด้วยเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ในคนทุกคน

โดย “TRIBE” มีที่มาจาก

T-Thinkering คิดต่างและแสวงหาแนวทางใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
R-Resilience ยืดหยุ่น ปรับตัว หาทางออกและโอกาสใหม่ได้ก่อนใคร
I-Insight เข้าถึงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย สร้างงานด้วยความเข้าใจและใส่ใจเสมอ
B-Bridging สร้างสะพานเชื่อมโยงงานและผู้คน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน
E-Entrepreneurship มีความเป็นผู้ประกอบการ ลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ธุรกิจเติบโต

ซึ่งจะเห็นว่าผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีคุณสมบัติความเป็น TRIBE ครบทุกด้าน แต่จะมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เช่น ระบบการเรียนรู้ พื้นที่ในการลงมือทำจริง และการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนเครือข่ายทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ มุ่งดำเนินการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม กล่าวว่า “จากการประเมินผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระบุชัดเจนว่า 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น STEAM4INNOVATOR (สำหรับเยาวชน) SPACE-F (สำหรับผู้ประกอบการ/สตาร์ตอัพ) IDE to IPO (สำหรับองค์กร) PPCIL (สำหรับผู้บริหาร) ฯลฯ สามารถสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่การจุดประกายความคิด การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนางาน การสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง และการสร้างผลกระทบต่อเนื่องสู่สังคมและชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพแล้วทั้งสิ้นกว่า 75,000 คนในทุกระดับทั่วประเทศ เกิดธุรกิจใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมากกว่า 900 องค์กร เกิดแนวคิดใหม่ด้านนโยบายนวัตกรรมสาธารณะและการพัฒนาเมืองโดยบุคลากรที่มาร่วมในหลักสูตร 222 องค์กร และเกิดเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมกันยกระดับความสามารถให้กับสตาร์ตอัพ/ผู้ประกอบการไทยรวมกว่า 200 องค์กร”

ดร.กริชผกา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันสถาบันฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่มคนที่หลากหลายผ่าน 10 ชุดเครื่องมือ (5 เครื่องมือพัฒนาศักยภาพ 2 เครื่องมือประเมินและกำหนดมาตรฐาน และ 3 ทรัพยากรสนับสนุน ซึ่งจะถูกหยิบมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับความสามารถและเป้าหมาย โดยกลุ่มแรกคือ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ (New Generation) ที่ต้องเริ่มสร้างคุณลักษณะนวัตกรให้ตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเติบโตเป็น TRIBE ในอนาคต

ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงการสร้างกระบวนการคิดและการส่งเสริมการทำธุรกิจจริง โดยมุ่งพัฒนากระบวนการ STEAM4INNOVATOR เพื่อฝึกสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย สร้างฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจ และต่อยอดการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริงให้กับน้อง ๆ ระดับมหาวิทยาลัยและกลุ่มที่เพิ่งจบกำลังหางานทำ (1st Jobber) ด้วยกระบวนการฝึกทำงานกับสตาร์ตอัพ/ผู้ประกอบการพี่เลี้ยง รับโจทย์จริง ทำงานจริง และต้องส่งมอบนวัตกรรมจริงให้กับบริษัท ซึ่งนับเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมถึงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ตอัพในรั้วมหาวิทยาลัยภายใต้ Startup Thailand League”

“กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งสตาร์ตอัพ/ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) องค์กร (Enterprise) และผู้บริหาร (Executive) โดยจะพัฒนาเครื่องมือในการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มทักษะความเป็น TRIBE ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะนวัตกรทั้ง 5 ด้าน สร้างจุดเปลี่ยนให้กับองค์กรด้วยโจทย์ท้าทายใหม่ ๆ และการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปกำหนดทิศทางใหม่ที่สร้างมูลค่าใหม่ที่สูงขึ้นให้กับองค์กรได้จริง การพัฒนากำลังคนกลุ่มนี้จึงต้องเข้มข้นมากและเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาและพันธมิตรต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน อีกทั้งมีโปรแกรมที่ลงลึกรายสาขาอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าถึงบริบทจริงและข้อมูลสำคัญในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม สำหรับในระดับผู้บริหารจะมีการใช้เครื่องมือที่มุ่งเน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับผู้มีบทบาทระดับนโยบายของประเทศเพื่อเข้าใจบริบทจริงของการทำงาน ต้องเรียนรู้เครื่องมือการออกแบบนโยบายและการคาดการณ์อนาคต เพื่อกำหนดโจทย์และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปผลักดันใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ และโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่เหมาะกับท่านเพื่อมาเป็น TRIBE ด้วยกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-017-5555 เว็บไซต์ www.academy.nia.or.th และ เพจ NIAThailand”

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

หยุดยาวสงกรานต์ ‘64 ของชาวโซเชียล เมื่อทริปเที่ยวกลายเป็น #เที่ยวทิพย์

วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนมีแพลนกลับบ้าน รวมถึงเตรียมทริปท่องเที่ยวกันไว้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้ากรรมดันกลับมาระบาดอีกครั้งเลยทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนแผนจาก "ทริปเที่ยว" กลายเป็น "เที่ยวทิพย์" กันไปซะนี่

ซัมซุง ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสมาร์ทโฟน “Galaxy S Series”

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ใช้ในทุกวัน ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของความตั้งใจดังกล่าว

พรีม่า เน้นย้ำ “เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อวางรากฐานสังคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง”

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 50 ปี ในหัวข้อ “50 Years of Health Innovation: Partnership for Regional Health Security”

Apple และพันธมิตร ร่วมเปิดตัว Restore Fund

Apple และพันธมิตรร่วมเปิดตัวกองทุนเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติ มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาเชิงธรรมชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลงทุนต่อยอดจากนวัตกรรมด้านป่าไม้และบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบเพื่อมอบผลตอบแทนทางการเงินและสภาพภูมิอากาศ

ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้า ‘ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก’ 75% ภายในปี 2030

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 75 ภายในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น