TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

ในปัจจุบันมีจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการเมือง หรือพัฒนาประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น กรุงเทพฯใช้ Traffy Fondue ที่ให้ประชาชนคอยแจ้งปัญหาถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมกับแสดงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และทำให้เห็นปัญหาตั้งแต่ระดับเล็ก หรือ รากฝอย ไปจนถึงปัญหาระดับใหญ่ ซึ่งการพัฒนากลไกต่าง ๆ นี้ มีทั้งความร่วมมือจากทางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ล่าสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  ด้วยการขับเคลื่อน Digital University

งานเสวนา เริ่มต้นจาก ดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่ด้วยการผลักดันให้เป็น Smart City ว่า “ในเมืองทุกเมือง จะมีปัญหาแต่ก็จะมีโอกาสในการพัฒนาเมือง โดยใช้จุดแข็งของเมืองนั้น ๆ เช่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ดังนั้น ปัญหาและโอกาสจึงทำให้เกิดข้อมูล จากพื้นฐานโครงสร้างต่าง ๆ ของเมือง และเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ทำเรื่องนี้นำมาพัฒนาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการมอบตราสัญลักษณ์ Smart City ให้กับเมืองที่เข้าเกณฑ์ เช่น จ.ฉะเชิงเทรา ยะลา ภูเก็ต และอีกหลาย ๆ ที่ในกรุงเทพฯ ซึ่งจาก 5 หลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้  “Data City Platform” เป็น 1 ในเกณฑ์นั้น ทำให้แต่ละเมืองที่จะได้ตราสัญลักษณ์ ต้องนำ Data City Platform มาใช้ในการพัฒนาเมือง และต้องเป็นการสื่อสารสองช่องทางเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานอีกด้วย”

ด้าน อ.ดนัยรัฐ​ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมดิจิทัล เสริมว่า “การจะพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งภาครัฐ ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และภาคประชาชนที่มีความเข้าใจพื้นที่และวัฒนธรรมในเมืองนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยอาจจะมีการต่อยอดและช่วยนำเสนอในมุมที่ภาครัฐยังมองไม่เห็น”

และจากความตั้งใจของการทำงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันเพื่อให้เกิด Smart City ทางเมืองนครนครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นำ Smart City เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา มีการการันตี 48 ชั่วโมง ปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ซึ่ง ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้เล่าว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประชากรประมาณ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน เริ่มจากการทำงานในพื้นที่กับประชาชน ซึ่งประชาชนเห็นด้วยกับการได้ประโยชน์ในการใช้งาน ทางทางเทศบาลใช้ Line ในการสื่อสาร มีเมนูร้องทุกข์ออนไลน์ โดยมีการการันตี 48 ชั่วโมงต้องแก้ไขได้ การันตีโดยนายกเทศมนตรี โดยปัญหาที่พบจากการใช้งานพบว่า 25% เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าตามท้องถนน รองลงมาเป็น ถนน ทางเท้า น้ำประปา ซึ่งเมื่อมีประชาชนเข้ามาใช้งานในจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานให้สอดคล้องกับประชาชนอยู่เสมอ

นอกจากนี้มีการนำกล้อง CCTV มาใช้ดูระดับน้ำเพื่อการ เตือนภัยน้ำท่วมแบบ Real-Time ให้กับประชาชน และยังใช้การเก็บข้อมูลจากประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ตรงความต้องการของประชาชนอีกด้วย

ทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาเมืองเช่นเดียวกัน นาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา และเลขานุการคณะทำงานพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (City Data Platform for Chachoengsao Smart City) ได้เสริมว่าทางจังหวัดได้จัดทำกรอบข้อมูลเมือง 3 ประเด็น คือ 1) เมืองน่าอยู่ รวบรวมข้อมูลที่ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างง่าย เช่น ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาชญากรรม 2) เมืองน่าเที่ยว รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ การคมนาคม และ 3) เมืองน่าลงทุน สำหรับเพื่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่ การลงทุน และด้านประชากรศาสตร์ เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ

ทางด้าน  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่กำลังเดินหน้าผลักดันการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ที่นอกจากด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัยที่เป็นภารกิจที่ต้องทำอยู่แล้ว ยังได้ให้ข้อมูลในการเสวนาครั้งนี้ว่า “ทางมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร (Smart People) ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ด้วยกลไกพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนางานวิจัยไปต่อยอดในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ ไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช. บริษัท ดาว ประเทศไทย, Gistda, Minor group, บริษัท ISS Consulting Thailand ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University

รศ.ดร.ดวงพรทิ้งท้ายไว้ว่า สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ 3P (Process People Platform) และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาเมืองไปด้วยกัน มาเปลี่ยนปัจจุบันให้เป็นอนาคต และพัฒนาเมืองไปด้วยกัน”

ท้ายสุด ชัยนนท์ จันทร์เต็ม พิธีกรในการเสวนาครั้งนี้ สรุปทิ้งท้ายไว้ว่า เราเริ่มเห็นแนวทางการปรับตัวของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และการศึกษา ที่ได้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ดีขึ้นแล้ว ดังนั้น City Data Platform ถูกนำไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็น่าจะทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนและพัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปอีก

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กสศ. จับมือ สพฐ. เปิดตัว One Application ช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองความเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา

KVision เข้าลงทุนใน Jio Health แพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการในเวียดนาม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

ทรูมันนี่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL และ TRUE ผ่านทรูวอลเล็ท เริ่ม 5 ส.ค. นี้

ทรูมันนี่ ขยายบริการทางการเงินตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

โซนี่ไทย เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Gadgets Community

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าขยายตลาดบริเวณโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” นับเป็นโชว์รูมโซนี่สโตร์สาขาที่ 6 ในประเทศไทย

บ้านปู จับมือม. มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย Power Green ครั้งที่ 17

บ้านปู จับมือม. มหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก”

ธุรกิจบริการข้อมูล ESG โตสวนกระแสเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ความสนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ที่มีต่อข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด

MUST READ

GWM xEV Charity Drive ที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บางเลน

กิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ด้วยการทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า GWM ไป-กลับ ทำกิจกรรมสร้างกรงให้น้องหมา และคอนโดให้น้องเหมียว รวมถึงนำอาหารสัตว์เลี้ยงไปมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (บางเลน)

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด

2 กองทุนใหญ่ จับมือเสริมแกร่งงานวิจัย นำร่องโมเดล พัฒนากิจการพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2 กองทุนใหญ่จับมือเสริมพลังมุ่งพัฒนากิจการพลังงาน เพื่อเป็นแนวร่วมในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านการทำงานร่วมกันของสำนักงาน กกพ. และ สกสว. พร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

EVAT จับมือเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เชื่อมต่อการใช้งานร่วมกัน

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือพันธมิตรเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 12 หน่วยงาน เพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

บ้านปู จับมือม. มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย Power Green ครั้งที่ 17

บ้านปู จับมือม. มหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น