TH | EN
TH | EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ผู้อ่าน” “ผู้ดู” “ผู้ฟัง” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) ของ The Story Thailand (“บริษัท”) ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

เพื่อรวบรวมข้อมูล เป็นฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, และอื่น ๆ บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับท่าน
เพื่อส่งข้อความหรือข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมล

บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว