TH | EN
TH | EN
หน้าแรก News DIP สร้างเครือข่ายนวัตกรรม 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับงานวิจัย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลโลก

DIP สร้างเครือข่ายนวัตกรรม 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับงานวิจัย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ TISC Thailand ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมทั่วโลก ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรเองได้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ DIP กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในภูมิภาคต่างๆ ของไทย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Centers  หรือ TISC) ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลของนักนวัตกรรมจากทั่วโลก สนับสนุนให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถิติ และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และมีประสิทธิภาพต่อบุคลากรและหน่วยงาน ให้สามารถนำใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0

“สิทธิบัตรและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมโลก (Global Innovation) ที่จะวัดความสามารถของแต่ละประเทศในหลาย ๆ ด้าน จากรายงานขีดความสามารถด้านนวัตกรรม (the Global Innovation Index) ปี 2563 ซึ่งวัดสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ในอันดับ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมามีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จำนวน 36,108 ราย”

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) นี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จะช่วยให้มหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพของงานวิจัย จากการใช้ระบบข้อมูลทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม  มุ่งเน้นการบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เกิดระบบนิเวศน์ของนักคิด นักการตลาด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ซึ่งปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) มีอยู่ 80 ประเทศทั่วโลก เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของนักวิจัยและนักนวัตกรรมจาก 900 ศูนย์ 

ในปีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Advisory Center หรือ IPAC)  ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งและเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์ TISC Thailand เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงกลุ่มนักประดิษฐ์นักวิจัย และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก

สำหรับ สถาบันการศึกษา ทั้ง 10 สถาบัน ซึ่งเดิมมีหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สินทางปัญญา มีศักยภาพในการให้บริการในระดับต่าง ๆ อยู่แล้ว เมื่อปรับมาเป็นศูนย์ TISC จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยเบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทำให้สถาบันการศึกษาสามารถยกระดับขยายบริการได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น เทียบเท่า TISCs ทั่วโลก ที่เปิดให้บริการ ณ ปัจจุบัน 10 บริการ อาทิ ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร กว่า  200 ประเทศ  รวมถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ของไทย การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด Inspire แบบ On-Demand Searches การให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการประมวลเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น

ดังนั้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย

MUST READ

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

วิเคราะห์กระแสไวรัล “ไอศกรีมราเมน” เมนูสุดฮิตของชาวโซเชียล

ในช่วงที่ผ่านมา เราเห็นปรากฏการณ์การกินเมนูแปลกใหม่อย่าง “ไอศกรีมใส่ราเมน” บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 7 ช่องทาง

11 มรฎ.ภาคอีสาน แข่งขันพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ สร้างสรรค์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประกวด Museum Pool Contest 2021 ภายใต้แนวคิด “จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์”

วีซ่า เผย 6 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซไทยปี 2565

ภายในปี 2568การค้าออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีมูลค่าสูงถึงสองล้านล้านเหรียญสหรัฐ

KBank Private Banking ส่ง LH-THAIPE1UI กองทุนหุ้นนอกตลาดแรกของไทย

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) รุกนำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น