TH | EN
TH | EN
หน้าแรก News DIP สร้างเครือข่ายนวัตกรรม 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับงานวิจัย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลโลก

DIP สร้างเครือข่ายนวัตกรรม 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับงานวิจัย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ TISC Thailand ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมทั่วโลก ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรเองได้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ DIP กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในภูมิภาคต่างๆ ของไทย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Centers  หรือ TISC) ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลของนักนวัตกรรมจากทั่วโลก สนับสนุนให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถิติ และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และมีประสิทธิภาพต่อบุคลากรและหน่วยงาน ให้สามารถนำใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0

“สิทธิบัตรและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมโลก (Global Innovation) ที่จะวัดความสามารถของแต่ละประเทศในหลาย ๆ ด้าน จากรายงานขีดความสามารถด้านนวัตกรรม (the Global Innovation Index) ปี 2563 ซึ่งวัดสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ในอันดับ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมามีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จำนวน 36,108 ราย”

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) นี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จะช่วยให้มหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพของงานวิจัย จากการใช้ระบบข้อมูลทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม  มุ่งเน้นการบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เกิดระบบนิเวศน์ของนักคิด นักการตลาด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ซึ่งปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) มีอยู่ 80 ประเทศทั่วโลก เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของนักวิจัยและนักนวัตกรรมจาก 900 ศูนย์ 

ในปีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Advisory Center หรือ IPAC)  ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งและเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์ TISC Thailand เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงกลุ่มนักประดิษฐ์นักวิจัย และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก

สำหรับ สถาบันการศึกษา ทั้ง 10 สถาบัน ซึ่งเดิมมีหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สินทางปัญญา มีศักยภาพในการให้บริการในระดับต่าง ๆ อยู่แล้ว เมื่อปรับมาเป็นศูนย์ TISC จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยเบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทำให้สถาบันการศึกษาสามารถยกระดับขยายบริการได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น เทียบเท่า TISCs ทั่วโลก ที่เปิดให้บริการ ณ ปัจจุบัน 10 บริการ อาทิ ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร กว่า  200 ประเทศ  รวมถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ของไทย การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด Inspire แบบ On-Demand Searches การให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการประมวลเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น

ดังนั้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP พบ ไทยพบจุดความร้อน 681 จุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 66) จำนวน 681 จุด

ทริพเพิล ไอ บริจาคที่นอนโฟมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง รพ.ศิริราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบที่นอนโฟม เพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลศิริราช

นิตยสารญี่ปุ่น ‘ชูคัน อาซาฮี’ ปิดตัวพ.ค.นี้ หลังตีพิมพ์กว่า 100 ปี

ชูคัน อาซาฮี (Shukan Asahi) นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่น เตรียมปิดฉากประวัติศาสตร์การตีพิมพ์นิตยสารอันยาวนานกว่า 100 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้

ญี่ปุ่นไฟเขียวผู้ใช้ ‘สกูตเตอร์ไฟฟ้า’ ไม่ต้องมีใบขับขี่ เริ่มก.ค. นี้

ผู้ขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นจะไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่อีกต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะวิธีการเดินทางดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ

บุก ‘คลังสมบัติฟาโรห์’ หลบภัยน้ำป่าถล่ม ‘นครเพตรา’

เปลี่ยนใจแล้ว เล่าเรื่องผจญภัยในเพตราก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยเล่าเรื่องเมาท์เนโบ โปรดอย่าได้โกรธกัน เพราะที่คนอื่นเขาไปในทริปอื่น ๆ มีทั้งที่ตั้งใจไปถ่ายรูปสวย ๆ ไปศึกษาร่องรอยอารยธรรมพันปี

จีนเทา-จีนขาว ยึดเมือง !!!

เรื่องทุนจีนบุกไทยนั้นเป็นที่รับรู้กันมานานหลายปีแล้ว ซึ่งคลื่นกลุ่มทนจีนรุ่นใหม่ที่หลั่งไหลทะลักเข้ามาตั้งหลักปักฐานในบ้านเรา เริ่มขึ้นราว ๆ ปี 2550 จุดที่คนจีนเหล่านั้นมาทำมาหากินสมัยนั้นหากเราเดินไปในย่านห้วยขวาง

SCB EIC เผยเศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ

เศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ คาดนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ท่ามกลางความกังวลการส่งออกชะลอตัว

สสส. เผย นักศึกษาไทยมีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้น มีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 4 วอนผู้เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก

หลังเผยผลสำรวจ “โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

DMT มอบถุงของขวัญแก่ 28 ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้วันเด็ก

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบถุงของขวัญให้แก่ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชน ที่อยู่รอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

MUST READ

8 คอนเทนต์ตรุษจีนห้ามพลาด ดูได้ตลอดเทศกาลที่ Netflix

เทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้พบปะสังสรรค์กันพร้อมหน้า หากคุณกำลังมองหาคอนเทนต์สำหรับบรรยากาศแสนชื่นมื่น

SCBX กำไรปี 65 กว่า 3.7 หมื่นล้าน เร่งเครื่องหลังผู้ถือหุ้นไฟเขียว ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1 แสนล้านขยายธุรกิจ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 37,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ธปท. ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียน ใช้งานสายชาร์จปลอม แล้วถูกดูดข้อมูล และโอนเงินออกจากบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียนจากเหตุการใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี

ซัมซุง จัดงาน Galaxy Experience Spaces ใน 29 เมืองทั่วโลก ให้แฟน ๆ ได้ทดลองและสัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุด

ซัมซุงประกาศเปิดพื้นที่งานแบบอินเตอร์แอคทีฟ ภายใต้ชื่อ Galaxy Experience Spaces ใน 29 เมืองทั่วโลก เช่น นครซานฟรานซิสโก กรุงลอนดอน กรุงปารีส ประเทศสิงคโปร์ และนครดูไบ

CPN ทุ่ม 2,000 ล้าน รีโนเวท ‘เซ็นทรัล รามอินทรา’ ในรอบ 30 ปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “เซ็นทรัล รามอินทรา” โฉมใหม่ ด้วยงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท พลิกโฉมสู่การเป็นแลนด์มาร์กสุดฮิปแห่งใหม่ที่ดีที่สุดของย่าน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น