TH | EN
TH | EN
หน้าแรก News DIP สร้างเครือข่ายนวัตกรรม 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับงานวิจัย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลโลก

DIP สร้างเครือข่ายนวัตกรรม 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับงานวิจัย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ TISC Thailand ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมทั่วโลก ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรเองได้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ DIP กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในภูมิภาคต่างๆ ของไทย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Centers  หรือ TISC) ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลของนักนวัตกรรมจากทั่วโลก สนับสนุนให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถิติ และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และมีประสิทธิภาพต่อบุคลากรและหน่วยงาน ให้สามารถนำใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0

“สิทธิบัตรและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมโลก (Global Innovation) ที่จะวัดความสามารถของแต่ละประเทศในหลาย ๆ ด้าน จากรายงานขีดความสามารถด้านนวัตกรรม (the Global Innovation Index) ปี 2563 ซึ่งวัดสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ในอันดับ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมามีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จำนวน 36,108 ราย”

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) นี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จะช่วยให้มหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพของงานวิจัย จากการใช้ระบบข้อมูลทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม  มุ่งเน้นการบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เกิดระบบนิเวศน์ของนักคิด นักการตลาด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ซึ่งปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) มีอยู่ 80 ประเทศทั่วโลก เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของนักวิจัยและนักนวัตกรรมจาก 900 ศูนย์ 

ในปีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Advisory Center หรือ IPAC)  ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งและเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์ TISC Thailand เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงกลุ่มนักประดิษฐ์นักวิจัย และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก

สำหรับ สถาบันการศึกษา ทั้ง 10 สถาบัน ซึ่งเดิมมีหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สินทางปัญญา มีศักยภาพในการให้บริการในระดับต่าง ๆ อยู่แล้ว เมื่อปรับมาเป็นศูนย์ TISC จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยเบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทำให้สถาบันการศึกษาสามารถยกระดับขยายบริการได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น เทียบเท่า TISCs ทั่วโลก ที่เปิดให้บริการ ณ ปัจจุบัน 10 บริการ อาทิ ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร กว่า  200 ประเทศ  รวมถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ของไทย การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด Inspire แบบ On-Demand Searches การให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการประมวลเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น

ดังนั้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

WHA Group ตั้งเป้าปี 65 โต 20% พร้อมก้าวสู่ Tech Company ในปี 67

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยครึ่งแรกของปี 2565 ทั้งสี่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในด้านบวกและแนวโน้มการลงทุนที่สดใส

อิเกีย ชวนฉลอง Cinnamon Bun Day 4 ต.ค. นี้

อิเกียชวนคุณมาสัมผัสกลิ่นอายและวัฒนธรรมอาหารของประเทศสวีเดนผ่านขนมขึ้นชื่อของสวีเดนอย่าง “ซินนามอนบัน”

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

กสิกรไทย ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% และไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

MUST READ

Keep Di เตรียมลุยงาน Crypto Expo 2022 ตอกย้ำบริการรูปแบบใหม่ ยุคเว็บ 3.0

Keep Di ภายใต้บริษัท ซีค แอนด์ คีพ เจเนซิส จำกัด เตรียมจัดทัพลุยงาน Thailand Crypto Expo 2022 ซึ่งเป็นงานคริปโทที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ตอกย้ำมิติใหม่การตลาดยุคเว็บ 3.0

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

อิเกีย ชวนฉลอง Cinnamon Bun Day 4 ต.ค. นี้

อิเกียชวนคุณมาสัมผัสกลิ่นอายและวัฒนธรรมอาหารของประเทศสวีเดนผ่านขนมขึ้นชื่อของสวีเดนอย่าง “ซินนามอนบัน”

AIS ยกมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต สู่การเป็น Caster มืออาชีพ

AIS จัดโครงการ AIS eSports Young Caster Talent Season 2 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ตสู่การเป็น Caster มืออาชีพ ช่วยเติมเต็มให้ Ecosystem มีความแข็งแกร่ง

iAM แตกไลน์ธุรกิจมิวสิก เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ “Independent Records”

iAM เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ “Independent Records” ทุ่มงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท วางกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายคอเพลงทุกระดับ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น