TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ ถึงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ ถึงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญและบริหารจัดการ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสถาบันทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และแนวทางการทำงานที่เปลี่ยนแปลง ไป มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนึ่งในประเด็นที่เป็นที่กังวลในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ ประเด็นเรื่อง “ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์” ความกังวลดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พนักงานมีการทำงานภายนอกออฟฟิศ องค์กรจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรและเริ่มต้นจากไหน

เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านการเงินโดยตรงให้กับสถาบันการเงิน ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งจากกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อยและเชิงพาณิชย์ องค์กรต่าง ๆ ที่ตอบสนองด้วยมาตรการการสินเชื่อที่เข้มงวด

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการฉ้อโกงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลลูกค้าในทางที่ผิด การออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่สามที่ไม่น่าเชื่อถือ รายงานการสำรวจการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วโลก (Global Risk Management Survey) ฉบับที่ 12 เป็นรายงานฉบับล่าสุดที่ดีลอยท์ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและความท้าทายที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เผชิญ ผลสำรวจพบว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ทำให้การจัดการประเด็นปัญหาด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสำคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในบรรดาความเสี่ยงเหล่านี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงสามอันดับแรก

ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์

ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พนักงานทำงานนอกออฟฟิศ และเป็นพื้นที่ที่องค์กรไม่สามารถดูแลปกป้องได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงมีความเปราะบางต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 30 % คิดว่าความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นหนึ่งในความเสี่ยงสามอันดับที่จะได้รับความสำคัญมากที่สุดในอีกสองปีข้างหน้า โดยได้รับการจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงเป็นอันดับสอง ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 61 % เล็งเห็นว่าองค์กรที่ตนสังกัดอยู่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้มีประสิทธิภาพอย่างมากหรือมากที่สุด และ 87 % กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ จะได้รับความสำคัญอย่างมากในอีกสองปีข้างหน้า

สถาบันต่าง ๆ เผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนารูปแบบอยู่ตลอด เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การรู้เท่าทันความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (เช่นโซเชียล โทรศัพท์มือถือ การวิเคราะห์) (คิดเป็นจำนวน 67%) เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมีการดำเนินการเพื่อปกป้องการเข้าถึงจากแฮกเกอร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่น ๆ จึงมีการแข่งขันสูงเพื่อแย่งตัวพนักงานที่มีความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ไม่เพียงแต่กับสถาบันบริการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึง บริษัทในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 57% กล่าวว่าการจ้างหรือการได้ผู้ที่มีความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มาร่วมงานเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก

ในส่วนของประเทศไทย อาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น 37 % ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2563 ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขสูงขึ้นเกิดจากการทำงานจากที่บ้านในภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ อาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยอาจไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเหมาะสม และคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 286 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 2.2% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศ

การบริหารจัดการความเสี่ยงดิจิทัล

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2563 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างแรงกดดันในเรื่องรายได้และความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพ แรงกดดันดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่สร้างแรงผลักดันให้สถาบันหลายแห่งลดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ คือการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดรายจ่ายดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กัน

ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 50 %รายงานว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ (เช่น ระบบ RPA, cognitive intelligence, AI หรือ machine learning) จะได้รับความสำคัญอย่างมากในองค์กรที่ตนสังกัดในอีกสองปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ เมื่อพิจารณาการใช้งานเครื่องมือดังกล่าว ระบบ Cloud computing (46%) เป็นระบบที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ในขณะที่มีเพียงองค์กรไม่กี่แห่งที่มีการใช้ระบบ RPA (29%) machine learning (27%) หรือ cognitive analytics (13%).

นอกจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถลดรายจ่ายในการปฎิบัติงานต่าง ๆ การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆแล้ว ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์หลากหลายมากกว่าแค่การลดต้นทุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพของงานอย่างเห็นได้ชัดเจน สำหรับกลุ่มแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมกระบวนการทำงานได้โดยตรง จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ในการทดสอบและการตรวจสอบ อนุญาตให้ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดแทนที่จะอาศัยการทดสอบตัวอย่าง และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันได้ทันที ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ทำให้พนักงานสามารถทำงานในส่วนที่สร้างมูลค่าสูงกว่าได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังกล่าวเหล่านี้ จำต้องอาศัยข้อมูลความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และใช้งานได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรหลายแห่งยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดั้งเดิม (legacy IT systems) หลายระบบเพื่อตอบสนองต่อสายธุรกิจหรือตลาดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน หรือผลจากการควบรวมกิจการในอดีตที่ไม่เคยผนวกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ ความท้าทายในการจัดการข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากข้อมูลสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลหลากหลายแห่งมากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการที่พนักงานทำงานนอกออฟฟิศ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ในส่วนกลยุทธ์ด้านข้อมูลความเสี่ยง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นประเด็นเดียวที่ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าองค์กรที่ตนสังกัดดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหรือมากกว่า (คิดเป็นจำนวน 60%) การประเมินให้คะแนนสูงในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจเป็นการมองโลกในแง่ดีมากเกินไป เนื่องจากผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 31% คิดว่าองค์กรที่ตนสังกัดดำเนินการควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนดังกล่าวมีเงื่อนไขจำเป็นต้องป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 63% กล่าวว่าความเป็นส่วนตัว การป้องกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของข้อมูลจะได้รับความสำคัญอย่างมากในองค์กรที่ตนสังกัดในอีกสองปีข้างหน้า โดยอาจเกิดจากหน่วยงานที่กำกับดูแลทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยได้รับรองกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Act: CSA) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) โดยจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพและจัดตั้งแนวทางในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรวมถึงภาครัฐอีกด้วย พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีข้อบังคับที่ปรับใช้จาก General Data Protection Regulation หรือ GDPR ภายใต้กรอบข้องบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิ์ในการตรวจสอบแนวทางการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และปกป้องข้อมูลในองค์กรต่าง ๆ

โดยสรุปแล้ว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่นอกเหนือจากการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นบททดสอบการปรับตัวในการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ และความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิตัลเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานนอกออฟฟิศได้ พนักงานกลุ่มนี้เองก็สร้างความท้าทายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงอาจเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ การฉ้อโกง และการละเมิดข้อมูลของลูกค้า และส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้เสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากขึ้น ความเสี่ยงในการดำเนินการอาจเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการสื่อสารกับลูกค้าอาจไม่ได้ติดตามและควบคุมอย่างเหมาะสม

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงดำเนินไป องค์กรต่าง ๆ ควรพิจารณาแนวทางที่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน หากการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นวิถีการทำงานแบบนิวนอร์มอล (new normal) การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับตัวให้ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนและแนวทางการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน ก็สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวที่เกิดจากมาตรการรับมือการแพร่ระบาดและการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรได้อย่างต่อเนื่อง

Content Contributor: ปาริชาติ จิรวัชรา พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง

อ้างอิงจาก: Deloitte Insights, “Global risk management survey, 12th edition”, February 2021.

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

เทรนด์ไมโคร เผยมุมมองเชิงลึก แนะกลยุทธ์ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์

จากรายงาน Trend Micro Research ประจำปี 2020 ระบุภาคการเงินคือเป้าหมาย 1 ใน 3 ของการโจมตีทางไซเบอร์

องค์การเภสัชกรรม ยืนยันจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์น่า” จำนวน 5 ล้านโดส

แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การเภสัชกรรมในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า

จิตตะ เวลธ์ ชี้โควิด-19 ยืดเยื้อ แนะลงทุน ETF หุ้นกลุ่มวัคซีนและสุขภาพ

จิตตะ เวลธ์ ชี้การระบาดของโควิด-19 ยืดเยื้อกระตุ้นกระแสความต้องการวัคซีนพุ่งแรงแนะลงทุนใน ETF ธุรกิจสุขภาพและจีโนมิกส์กลุ่มเมกะเทรนด์โลกทรงพลัง

สหรัฐฯ วิจัยพบ ‘ดื่มกาแฟ-กินผัก’ อาจช่วยป้องกันโรคโควิด-19

งานวิจัยจากนอร์ธเวสเทิร์น เมดิซิน สถาบันดูแลสุขภาพในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐฯ พบการดื่มกาแฟและการบริโภคผักปริมาณมากอาจช่วยป้องกันการป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้

ความฝัน การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง : พาส่องห้อง LAB ม.หอการค้าฯ

หลังจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งหนังสั้น FOLLOW YOUR DREAMS ออกมาสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กไทยไม่ทิ้งฝัน และมีสถิติยอดการเข้าชมรวมทุกช่องทางสูงเกือบ 4 ล้านวิวมาแล้ว
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น