TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology กสทช. แถลงผลการดำเนินงาน นำ 5G พัฒนา Telemed จัดระเบียบสายสื่อสาร แก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์

กสทช. แถลงผลการดำเนินงาน นำ 5G พัฒนา Telemed จัดระเบียบสายสื่อสาร แก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์

กสทช. ชุดใหม่แถลงผลการดำเนินงานครบ 3 เดือน ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เร่งนำเทคโนโลยี 5G พัฒนาระบบ Telemedicine จัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน เร่งแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวง เพิ่มการเข้าถึงบริการ โครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ให้กลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และสร้างองค์ความรู้ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. ชุดนี้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ด้วยความตระหนักว่าทุกภารกิจและหน้าที่ทั้งทางด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม จะส่งผลกระทบต่อประชาชน โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่จะสนับสนุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำงานเต็มความสามารถ เร่งทำงานตามภารกิจและหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อบริหารคลื่นความถี่ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ

สำหรับตัวอย่างผลงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กสทช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ USOในการทำงานของระบบ Telemedicine/Telehealth ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับคนไข้โดยตรง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูอาการของผู้ป่วย สอบถามพูดคุย สั่งยาตามอาการได้แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลกัน ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของการดูแลรักษาโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง มะเร็งขั้นสุดท้าย

สำหรับเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน ในปี 2565 นี้ สำนักงาน กสทช. ตั้งเป้าจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศระยะทางรวมประมาณ 2,800 กม. โดยแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 800 กม. และดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาคอีกประมาณ 2,000 กม. ซึ่งในกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนก่อน โดยคัดเลือกจากเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น 16 เขต ทั้งนี้ การจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นการดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และความปลอดภัยของประชาชน

กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย กล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่ตนเองได้ผลักดันให้เกิดขึ้นคือการสร้างองค์ความรู้ยกระดับองค์กร สู่มาตรฐานสากลด้วยการเพิ่มสายงานด้านวิชาการให้กับสำนักงาน กสทช. โดย
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีมติเห็นชอบ “โครงสร้างสายงานวิชาการของสำนักงาน กสทช.” เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการแข่งขัน และมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สายงานวิชาการจะแบ่งออกเป็น 4 สำนัก และ 1 ศูนย์ โดยมีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเชิงคุณภาพ เช่น การติดตามการแข่งขัน การประเมินผลกระทบทางสังคมจากนโยบายกำกับดูแล งานด้านวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพลวัตการแข่งขัน เป็นต้น การประเมินผลกระทบทางนโยบายเชิงปริมาณ เช่น การประเมินด้านราคา มูลค่าคลื่นความถี่ การคำนวณราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่นความถี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล งานวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ด้านต่างประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้สำนักทรัพยากรบุคคลและคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างสายงานวิชาการของสำนักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างสายงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวถึงงานในความรับผิดชอบว่า ที่ผ่านมาได้รับผิดชอบงาน 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1) งานด้านกิจการกระจายเสียง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการ “ยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืน” ส่วนในด้านเทคนิค เป็นงานหลักด้านที่ 2 และงานที่ 3 งานด้านกิจการดาวเทียม ได้ดำเนินการ ปรับปรุง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package) แล้วเสร็จ โดยได้มีการปรับปรุงที่สำคัญได้แก่ การจัดชุด จากเดิม 4 ชุด เป็น 5 ชุด และกำหนดเงื่อนไขแต่ละชุดให้มีความแตกต่างกันตามสภาพของข่ายงานดาวเทียม รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลให้มีความชัดเจนในแต่ละชุด เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้าสู่การแข่งขันได้มากขึ้น พร้อมทั้งปรับราคาขั้นต่ำของแต่ละชุดให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบันที่สอดคล้องตามกลไกของตลาด กำหนดราคาขั้นต่ำของแต่ละชุดใหม่ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการสมยอมราคาด้วยเช่นกัน โดยมีแผนการดำเนินการที่รัดกุมตั้งแต่เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศฯ ในเดือนสิงหาคม และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะเป็นการแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ และนำเสนอ กสทช. อนุมัติ เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ให้มีการรับเอกสารการคัดเลือก เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน 2565: จะเปิดให้ยื่นเอกสารและหลักฐานการขอรับอนุญาต และจะเปิดให้มีประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในเดือนธันวาคม 2565

กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กล่าวถึงการดำเนินงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาว่ามี 3 เรื่องสำคัญที่ได้มีบทบาทในการผลักดัน คือ การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และข้อความสั้นหลอกลวง (scam) การพัฒนาและสร้างกลไกในการกำกับดูแลเนื้อหาให้มีคุณภาพ และ การสนับสนุนชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินการทีวีชุมชน
สำหรับการแก้ไขปัญหา scam กสทช.ได้มีแนวทางดังต่อไปนี้

  1. จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 10 องค์กรเพื่อประสานความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบเส้นทางการกระทำผิดและดำเนินการจับกุมได้ทันท่วงที โดยในส่วนของ กสทช. เอง ได้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายและกำหนดโทษทางปกครองสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฝ่าฝืนไม่ได้ดูแลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการที่ถือมากกว่า 5 เลขหมาย (ซิม) เนื่องจากพบข้อมูลจากทางตำรวจว่ามิจฉาชีพ scam อยู่ในกลุ่มที่ฝ่าฝืนกฎนี้เป็นจำนวนมาก
  2. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหามาตรการทางเทคนิคให้มีระบบแจ้งเตือนประชาชน เช่น การใช้เครื่องหมาย +698 นำหน้าเลขหมายเพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทรเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีระบบเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการรับสายโทรศัพท์จากต่างประเทศได้
  3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนโดยจัดทำในรูปแบบ SCAM Alert เพื่อให้ข้อมูลตัวอย่างวิธีการฉ้อโกง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และหน่วยงานที่ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

กสทช. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันแรกที่ตนเองได้เข้าทำงาน ได้มาเริ่มต้นการพัฒนาการจัดบริการเพื่อคนพิการ โดยมีการพบปะเครือข่ายคนพิการและประสานเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเสมอภาค สำหรับคนพิการ ผู้มีความต้องการที่หลากหลาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างกลไกการแก้ปัญหาได้โดยตรง และเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยไปประชุมที่ประเทศรวันดา ในงาน World Telecommunication Development Conference (WTDC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ที่เป็นหน่วยงานหลักในการลดช่องว่าง ซึ่งได้ร่วมแสดงปณิธานและให้คำมั่นสัญญาว่าเราให้ความสำคัญกับการดำเนินการขยายการเชื่อมโยง Digital Inclusion มาสู่ชุมชนและกลุ่มคนที่การเข้าถึงยากที่สุด เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่มีความหมาย และเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนคนพิการเข้าไปในการประชุม ITU

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

Booking.com ชวนเที่ยว 4 จุดหมายท็อปโหวต ปี 2566

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง และผลสำรวจล่าสุดของ Booking.com พบว่าผู้เดินทางชาวไทยเกินครึ่ง* (67%) เชื่อว่าปี 2566 นี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาพร้อมเปิดรับประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ ๆ

นิสสัน ส่ง คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 – เทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมแคมเปญช่วย ออกรถใหม่ได้ทันใจ ใน Motor Show 2023

นิสสันเผยโฉม นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 และเทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมทัพรถยนต์ครบทุกรุ่นรวมถึงโปรโมชั่นหลากหลาย ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2023

Bar B Q Plaza จับมือ CARNIVAL ปล่อยคอลเลกชัน “Born To Grill” สร้างสตรีทอาร์ตใจกลางสยาม

Bar B Q Plaza จับมือ CARNIVAL สตรีทแฟชั่นเมืองไทย ปล่อยคอลเลกชันพิเศษ “Born To Grill” เจาะฐานลูกค้าใหม่ผ่านสตรีทอาร์ตใจกลางสยาม GON LAND

พลิกมุมคิด “การจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ท” ฉบับวีเอ็มแวร์

ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

The Coffee Academics อวดคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘Thai Chef Lab’ เปิดรับเมนูขนมจากเหล่าเซเลบริตี้เชฟ

เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ (The Coffee Academics) ร้านกาแฟสัญชาติฮ่องกง เพิ่มความอร่อยแก่ลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ “Thai Chef Lab”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น