TH | EN
TH | EN
หน้าแรก The Movement Sea (ประเทศไทย) รับสมัครผู้ประกอบการหญิงร่วมโครงการ ‘Women Made’ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำธุรกิจ

Sea (ประเทศไทย) รับสมัครผู้ประกอบการหญิงร่วมโครงการ ‘Women Made’ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำธุรกิจ

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดทำ โครงการ ‘Women Made’ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย ผ่านการพัฒนาทักษะและความรู้ในการทำธุรกิจ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการต่อยอดธุรกิจ  ทั้งยังมุ่งทลายกรอบความคิดเดิม ๆ เกี่ยวกับ ‘บทบาททางเพศ’ และทลาย ‘ความกลัวของผู้หญิง’ ในสังคมไทย ที่เป็นอุปสรรคต่อการคว้าโอกาสทางธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

รายงาน Addressing Gender Barriers to Entrepreneurship and Leadership – Among girls and young women in South-East Asia จาก Unicef เปิดเผยข้อมูลว่าเหตุผลที่ผู้หญิงไทยหันมาประกอบธุรกิจมักเกิดจาก ‘ความจำเป็น’ ในการหาเลี้ยงชีพและครอบครัว มากกว่าการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ส่วนรายงาน Global Entrepreneurship Monitor พบว่า 70% ของผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย ขาดความมั่นใจและกลัวความล้มเหลว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจของตน

นอกจากนี้ ผลสำรวจ Thai Digital Generation 2021 ‘ฉายภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19’ จาก Sea (Group) และ World Economic Forum ยังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า เมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 ขึ้น กลุ่ม MSMEs กลุ่มผู้หญิงและแม่บ้านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่สูงที่สุด ในมุมหนึ่ง ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าผู้หญิงไทยได้รับผลกระทบทางอาชีพเป็นอย่างมากในช่วงโควิด-19 แต่อีกมุมหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมี Resilience หรือสามารถล้มและลุกได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังพบว่าผู้หญิงไทยเป็นกลุ่มที่พบปัญหาการลดลงของรายได้และสุขภาพจิตที่แย่ลงมากกว่ากลุ่มผู้ชาย 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดของผู้หญิง ที่มักต้องทำงานนอกบ้านและทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วยในเวลาเดียวกัน เหตุผลทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังถูกกดทับไว้ บางส่วนต้องล้มเลิกธุรกิจ และอีกหลาย ๆ คนไม่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ Women Made ว่า Sea (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าการสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และสนามทดลองในการทำธุรกิจ ขยายธุรกิจ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับธุรกิเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย สามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตและยั่งยืน ช่วยเพิ่มประสบการณ์และส่งเสริมความมั่นใจ ทั้งในการเป็นนักธุรกิจ การตัดสินใจในฐานะผู้นำ กล้าล้มและกล้าลุก

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Women Made จะได้เข้าโปรแกรมการอบรมมาสเตอร์คลาสจาก Sea (ประเทศไทย) และ CEA ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และด้านการใช้อีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปี้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ ด้วยเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถมอบความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการหญิงที่มีความรับผิดชอบทั้งในฐานะผู้ประกอบการและผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดทั้งโครงการอีกด้วย

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดการเติบโต คือ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องตระหนักและปรับตัว พร้อมใช้ต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ตลาดมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยรอบ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเอื้อให้เกิดระบบนิเวศสร้างสรรค์อย่างแท้จริง โดย CEA เชื่อว่า ผู้ประกอบการหญิงที่ผ่านการบ่มเพาะในโครงการฯ  จะสามารถใช้องค์ความรู้พัฒนาศักยภาพให้ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเอง ในระดับประเทศหรือนานาชาติ รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย โดยโครงการ “Women Made” นับเป็นอีกโครงการที่จะเป็นแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) สำหรับผู้ประกอบการหญิงที่มีไฟและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นได้จริง”

เกณฑ์ผู้การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการหญิงที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์แล้ว และมีประสบการณ์การขายสินค้าและการดำเนินธุรกิจ
 • มีความสนใจในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • มีความต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ e-commerce และต่อยอดการขายสินค้าบน Shopee

เกณฑ์การคัดเลือก

โครงการ Women Made จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการหญิง 10 แบรนด์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ จาก 3 เกณฑ์ ดังนี้

 • Business Performance: มีประสบการณ์การขายสินค้าหรือทำธุรกิจและสินค้ามีความโดดเด่น
 • Online Scale Potential: ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตบนโลกออนไลน์
 • Social Impact: ธุรกิจมีความตั้งใจในการสร้างความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ผู้ประกอบการหญิงที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับ

 • การเข้าร่วมอบรมมาสเตอร์คลาสพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
 • เงินสนับสนุนแบรนด์ในการพัฒนาสินค้าและทดลองขายบน Shopee แบรนด์ละ 25,000 บาท
 • โอกาสการประชาสัมพันธ์แบรนด์กับสื่อพันธมิตรของโครงการฯ อย่าง The Cloud

ระยะเวลาโครงการ

เปิดรับสมัคร: 5 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565

 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ: ภายใน 17 ตุลาคม 2565
 • ร่วมอบรมมาสเตอร์คลาสและหารือแบบ One-on-one Consultation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาสินค้า (ออนไลน์): พฤศจิกายน 2565
 • วางขายสินค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้: ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566

โครงการ Women Made เปิดรับสมัครผู้ประกอบการหญิงเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ผ่านทาง https://forms.gle/EbbSYqBEDqtkUqTS8 และติดตามข่าวสารได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Sea Thailand 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ANYMIND พัฒนา ANYTAG สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการตลาดแบบ AFFILIATE 

ทีดี ตะวันแดง ใช้ GOOGLE CLOUD ยกระดับร้านค้าโชห่วยไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

ชไนเดอร์ เปิดตัว EVlink อุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับบ้าน ติดตามค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการปล่อยคาร์บอนได้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว EVlink อุปกรณ์ชาร์จไฟอัจฉริยะสำหรับบ้าน ในงาน IFA 2022 โดยจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จ ตัวแรกของโลกที่สามารถบริหารจัดการโหลดพลังงาน EV จำนวนมาก

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผย 73% ของพนักงานพร้อมหางานใหม่ หากเงินเดือนที่ปรับขึ้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลกได้เปิดเผยผลสำรวจอัตราเงินเดือนประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้และมีข้อมูลเทียบเคียงเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเดือนในตลาดแรงงาน

MG ยกขบวนรถยนต์ พร้อมแคมเปญสุดคุ้มที่งาน Motor Expo เคาะราคา NEW MG4 ELECTRIC เริ่มต้น 869,000 บาท

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ยกขบวนรถยนต์ครอบคลุมทุกรูปแบบการขับเคลื่อนโชว์ในงาน Thailand International Motor Expo 2022

GWM เผยโฉม ORA Grand Cat ครั้งแรกในไทย พร้อมเปิดตัว ORA Good Cat 500 PRO เฉดสีใหม่ ในงาน Motor Expo 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) จัดทัพยานยนต์พลังงานไฟฟ้าร่วมแสดงในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 (The 39th Thailand International Motor Expo 2022)

เซ็นทรัลกระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี จัดแคมเปญ “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE” ลดสูงสุด 70%

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เขย่าวงการรีเทลครั้งใหญ่ ตั้งเป้ากวาดกำลังซื้อช่วงปลายปี ต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งในช่วงไฮซีซันของไตรมาส 4 หลังท่องเที่ยว-ค้าปลีกเริ่มฟื้นตัว กับ “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น