TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology วศ. อว. จับมือเอกชนผลักดันนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง

วศ. อว. จับมือเอกชนผลักดันนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยถึงการปลดล็อก ‘กัญชง’ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลเมื่อปลายเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

จากเดิมประชาชนทั่วไปจะขออนุญาตปลูกกัญชงไม่ได้ และปลูกได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐและต้องเป็นสายพันธุ์ที่ใช้เส้นใยเท่านั้น ทำให้การปลดล็อกครั้งนี้ สามารถเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ประชาชนทั่วไป วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนสามารถมาขออนุญาตปลูกกัญชงกับทาง อย. ได้ทุกสายพันธุ์ และเมื่อนำกัญชงมาแปรรูปจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ช่อดอกสกัดสรร CBD ใส่ในอาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร เมล็ดสกัดน้ำมันทำอาหารเสริมและเครื่องสำอาง แกนลำต้นสามารถใช้ทำอิฐมวลเบาหรือฉนวนไฟเบอร์รถยนต์ หรือเส้นใยเป็นส่วนประกอบการทำเสื้อผ้า สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น

การปลดล็อกกัญชง จะช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาและผลักดันให้กัญชาและกัญชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสร้างรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เร่งดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชงเพื่อสร้างสินค้าและนวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจดังกล่าว

-อั้ม อธิชาติ นำ “พาว มิราเคิล” บุกตลาดกัญชา-กัญชง เมดิคัล เกรด
-ทอม-เครือโสภณ ปั้นธุรกิจ Hemp House รับโอกาสตลาดกัญชงแสนล้าน

โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อมุ่งผลักดัน “กัญชง” พืชเศรษฐกิจใหม่สอดคล้องตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy โดย วศ. จับมือกับภาคเอกชนบูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี Eco Friendly Products ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแปรรูปและคอมพาวด์จากแกนของกัญชงเป็นวัสดุสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ใช้ครั้งเดียวได้ เช่น หลอด แก้ว ช้อนและส้อม เป็นต้น นับเป็นการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคต ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการพัฒนานวัตกรรม Eco Friendly Products แล้ว วศ. ได้จัดทำโครงการแบบเชิงรุก เกี่ยวกับ “การพัฒนาเครื่องดื่มจากกัญชงและการควบคุมคุณภาพ” เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และภาคเอกชน เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ต้นน้ำ (แปลงปลูก) ร่วมกับบริษัทเฮมพ์ไทย จำกัด จังหวัดตาก และบริษัท บีเนสต้า จำกัด กลางน้ำ มีบริษัทผลิตสารสกัดที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้ในอาหารและยาเข้าร่วมโครงการ และปลายน้ำจะมีบริษัทผลิตเครื่องดื่มร่วมวิจัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนให้สามารถดำเนินการผลิตเครื่องดื่ม CBD หรือ Cannabidiol ที่ได้คุณภาพ สามารถจดทะเบียนกับ อย. และจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

ขณะนี้ มีบริษัทเอกชนที่พร้อมสร้างความร่วมมือกับ วศ. แล้วจำนวน 5 ราย โดยจะมอบหมายให้กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ประสานงานหลักในการเพื่อดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในเร็วๆ นี้ เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนาในระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใช้ความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเป็นแกนหลักในการต่อยอดการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ทั้งนี้ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ วศ. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กัญชาและกัญชง เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากสกุลเดียวกัน คือ แคนนาบิส (Cannabis) และจัดเป็นพืชเสพติดที่เคยใช้เป็นยารักษาโรค แต่ต่อมามีการห้ามใช้เนื่องจากทำให้เกิดการเสพติด การศึกษาต่อมาพบว่าสารสำคัญ กลุ่มแคนนาบินอยด์ มีฤทธิ์ต่อร่างกายหลายประการ โดยมีสารสำคัญที่ อย. ใช้จำแนกคือ ทีเอชซี (delta-9-tetra cannabinol, THC) ที่มีผลต่อจิตประสาท ทำให้หลอนหรือเมา ในขณะที่สารซีบีดี (cannabidiol, CBD) ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและอาการแสดงได้หลายชนิด ได้แก่ อาการปวดประสาท อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ต้านการชัก อาการคลื่นไส้อาเจียน เพิ่มความอยากอาหาร

อย่างไรก็ตาม การควบคุมกัญชาและกัญชง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ฉบับ 7 ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่ และต่อมาเมื่อ อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ที่ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาและกัญชงได้ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยต้องรวมตัวกัน 7 คนขึ้นไปเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำสัญญาร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ต่อไป

STAY CONNECTED

6,071แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

การเติบโต และ ประสบการณ์ลูกค้า สองปัจจัยหลัก สู่ความสำเร็จขององค์กร หลังวิกฤติโควิด-19

เอสเอพี เอสอี เผยผลการศึกษาล่าสุดจากองค์กรภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความท้าทายและโอกาสสำหรับการเติบโตขององค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

“โรบินฮู้ด” บุกพื้นที่ศักยภาพนอกกรุงฯ ส่งแคมเปญ “สุดฟินของกินเมืองนนท์”

โรบินฮู้ด เจาะตลาดปริมณฑล ประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์นอกเขตกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านจำนวนและยอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง ส่งแคมเปญน้องใหม่ "สุดฟินของกินเมืองนนท์"

Facebook กับ Adjust เผยผลสำรวจ แอปเกมมิ่ง-ความบันเทิง โตสูงสุด

Adjust แพลตฟอร์มการตลาดแอประดับโลก เผยรายงานการเติบโตแอปบนสมาร์ทโฟน พบว่าเกมมิ่งเป็นประเภทแอปที่เติบโตได้เร็วที่สุดนำมาโดยอาร์เจนติน่า ในขณะที่อินเดียยืนหนึ่งในเรื่องเติบโตเร็วที่สุดในย่านนี้ และประเทศไทยอยู่ที่อันดับหก

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 โตลดลง 1.8% หลังระบาดระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.6% โดยมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 64 กำไร 10,627 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้แรงส่งจากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง แม้จะมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ก็เริ่มได้รับอานิสงส์บางส่วนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

หยุดยาวสงกรานต์ ‘64 ของชาวโซเชียล เมื่อทริปเที่ยวกลายเป็น #เที่ยวทิพย์

วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนมีแพลนกลับบ้าน รวมถึงเตรียมทริปท่องเที่ยวกันไว้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้ากรรมดันกลับมาระบาดอีกครั้งเลยทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนแผนจาก "ทริปเที่ยว" กลายเป็น "เที่ยวทิพย์" กันไปซะนี่

DEPA หนุนสตาร์ตอัพให้บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักดั้งเดิมที่เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน แต่หลายปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยกลับมีมูลค่าเพิ่มน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

MUST READ

“ดีป้า” จับมือดิจิทัลสตาร์ตอัพ-พันธมิตร ช่วยผู้ประกอบการสู้ภัยโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผนึกกำลังดิจิทัลสตาร์ตอัพและพันธมิตร ติดอาวุธผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านค้า เกษตรกร ผ่านโครงการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ECOVACS ROBOTICS ดึง ฮยอนบิน เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์

ECOVACS ROBOTICS ผู้ผลิตหุ่นยนต์บริการภายในบ้านชั้นนำของโลก ในวันนี้ ประกาศว่า ฮยอนบิน นักแสดงเกาหลียอดนิยม

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

เมืองไทยประกันชีวิต รับชำระเบี้ยผ่าน QR Code ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19

เมืองไทยประกันชีวิต ยกระดับการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code ขานรับนโยบายภาครัฐ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการสัมผัสเงิน

ฟิลิปส์ ประเดิม UV-C ผ่านสคบ. ยับยั้งเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 99%

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดและโคมไฟ“ฟิลิปส์” (Philips) ประกาศความเป็นผู้นำแบรนด์หลอดไฟและแสงสว่างในไทย โดยนำระบบ UV-C ของฟิลิปส์ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้าและรับรองความปลอดภัยจาก สคบ. เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น