TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ดีป้า โชว์ 1 ปี ศูนย์ 5G EIC เสริมรัฐ-เอกชน ปรับตัวเผชิญวิกฤติโควิด-19

ดีป้า โชว์ 1 ปี ศูนย์ 5G EIC เสริมรัฐ-เอกชน ปรับตัวเผชิญวิกฤติโควิด-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยผลการดำเนินงาน ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ในรอบ 1ปี มีผู้เข้าชมศูนย์แห่งนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา ราว 2,000 ราย ตลอดจนเปิดอบรมไปแล้ว 6 หลักสูตร สามารถยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคลากรด้านเทคโนโลยี 5G มากกว่า 1,000 ราย สนับสนุนภาคธุรกิจและระบบการศึกษา สามารถปรับตัวและก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีศักยภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างมั่นคง

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประเทศไทยเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาปรับตัวประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กันมากขึ้น ซึ่งช่วงเดือนกันยายน 2563 ดีป้า ได้จัดตั้ง ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)

โดยความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็น Sandbox แหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยม มอบองค์ความรู้ให้กับทุกคน ทุกภาคส่วน ช่วยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับแอปพลิเคชัน 5G และบริการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และดิจิทัลสตาร์ตอัพ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างมั่นคง

“ตั้งแต่เปิด ศูนย์ 5GEIC แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้เข้าชมพื้นที่ทดสอบ ทดลอง และปฏิบัติการภายในศูนย์ ราว 2,000 ราย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเปิดอบรมให้กับผู้สนใจไปแล้ว 6 หลักสูตร สามารถยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคลากรด้านเทคโนโลยี มากกว่า 1,000 ราย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สอดคล้องกับมุมมองของ ศรุตา ตั้งใจ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ 5G EIC มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้าน AI ROBOTICS and Automation Solution เพราะฉะนั้นหัวใจหลักสำคัญในการให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าคือ เรื่องของ Data and Platform ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยี 5G ในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างเสถียรภาพโซลูชันของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ที่สำคัญศูนย์แห่งนี้ ยังเข้ามาช่วยเสริมทักษะให้ความรู้ในการปรับใช้เทคโนโลยีกับ Use Case ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น สามารถขยายฐานลูกค้ากระจายออกไปในวงกว้างมากขึ้น จากเดิม 30-50% ของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่80% ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนต้องปรับตัว และหันมาพึ่งพิงเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตสวนทางกับภาพรวมของเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีเทคโนโลยี 5G จึงเป็นตัวเร่งให้เกิดการนำมาใช้ได้จริง ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมตลาดระดับโลกได้แน่นอน

ขณะเดียวกัน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ความสำคัญของศูนย์แห่งนี้คือการเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการทำวิจัยและนวัตกรรมซึ่งการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้จะทำให้เกิด Use Case มีชีวิตนำไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนอย่างแท้จริ

นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยฯต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเปลี่ยนโครงสร้างทั้งมหาวิทยาลัยฯให้กลายเป็นห้องเรียนคือ สามารถเรียนได้จากของจริงเห็นองค์ประกอบเสมือนจริง เปิดโลกวิธีการเรียนรู้ใหม่ ผ่านเทคโนโลยี VR AR ซึ่งจะกระจายนักศึกษาไปทั้งมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิดการกระจุกตัวอยู่แต่ในห้องเรียนป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 ภายใต้คอนเซปต์ Living Lab ดังนั้นเทคโนโลยี 5G จึงเป็นส่วนสำคัญในการแปลงโฉมมหาวิทยาลัยฯ เพราะต้องอาศัยระบบที่มีความเสถียรทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สำหรับ ศูนย์ 5G EIC แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่ทดลองการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในภาคธุรกิจและบริการต่าง ๆ เช่น บริการทางการแพทย์ด้วย 5G (5G Medical Care), การเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G (5G Smart Agriculture)ระบบท่าเรืออัจฉริยะผ่านระบบ 5G (5G Port) การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 5G (5G Remote Education) ระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G (5G Smart Security) เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจเข้าชมศูนย์ 5G EIC

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ยกระดับสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่านแอป

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถมือสองชั้นนำ พลิกโฉมการบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION

คนละครึ่ง-โควิด ดันไทยเข้าสู่ดิจิทัลเร็วและแรง Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับศักยภาพของไทย

Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร โทรคมนาคม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพิ่มโอกาส เสิร์ฟซอฟต์แวร์ ป้อนตลาดทั่วโลก

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส ตลาดที่นำผู้ขายและผู้ซื้อ SaaS มาพบกัน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากการที่บริษัท SaaS จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับองค์กรจำนวนมาก เพิ่มโอกาสการซื้อขายมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก

รำลึกถึง “โขนพระราชทาน” กว่าทศวรรษแห่งการฟื้นศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม ปีนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีงานนิทรรศการ "โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญนี้

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

Bitkub โชว์ความสำเร็จ ‘กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล’ มีผู้ใช้งานทะลุ 1 ล้านราย

Bitkub Chain เผย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub NEXT) มาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน 1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อย

MUST READ

“คนปัจจุบัน” …. เป้าหมายที่เป็นไปได้ สำหรับ “การพัฒนาพนักงาน”

“พี่ไม่ได้คาดหวังให้พนักงานพี่มีทักษะ ความพร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตแบบ future-proof เหมือนองค์กรอื่นหรอกนะ เป็นแค่ ’คนปัจจุบัน’ ก็พอ”

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

LINE MAN ส่งโปรรับวันแม่ เมื่อสั่งอาหาร – พวงมาลัย 11-14 ส.ค. นี้

LINE MAN และ Wongnai ส่งโปรลดแรง สั่งอาหาร - พวงมาลัย เชื่อมใจลูกสู่แม่ 11-14 ส.ค. 2565 เอาใจทั้งสายกิน สายช้อป ด้วยโปรโมชันสุดคุ้มค่าจากร้านอาหารคาวหวานชั้นนำ และส่วนลดสูงสุด 200 บาท บน LINE MAN MART

เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ‘สมาคมสตาร์ทอัพไทย’ มุ่งปั้นสตาร์ตอัพ เปลี่ยนประเทศจากผู้เสพเป็นผู้สร้าง

กุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยกลายร่างจากการเป็นเพียงประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีลำดับต้น ๆ ของโลก สู่การเป็นประเทศผู้สร้างเทคโนโลยีระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ก็คือ สตาร์ตอัพ

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น