TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life บริดจสโตน สานต่อ “Bridgestone Global Road Safety” ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยบนถนน แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

บริดจสโตน สานต่อ “Bridgestone Global Road Safety” ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยบนถนน แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีในพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 5 ดาว*1  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของบริดจสโตนทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในฐานะการเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน บริดจสโตนร่วมอยู่เคียงข้างการเดินทางของผู้คนบนท้องถนนและขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย พร้อมคำมั่นสานต่อโครงการฯ โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้เยาวชนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยลดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโรงเรียนต้นแบบ

เคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เผยว่า โครงการ “Bridgestone Global Road Safety” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริดจสโตนทั่วโลกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย โดยเน้นสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งยังเน้นย้ำความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. School-Based Education – พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยของนักเรียนและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
  2. Empowerment – คัดเลือก Bridgestone’s Youth Champions เป็นตัวแทนความปลอดภัยทางถนน เพื่อปลูกฝังภาวะผู้นำและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน และร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เพื่อน ครอบครัว และเยาวชนรุ่นต่อไป
  3. Road Safety Assessments หรือ RSAs – เลือกโรงเรียนจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings for Schools – SR4S) แก้ไข และปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้การเดินทางสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีมาตรฐานมากกว่า 3 ดาวขึ้นไป 
  4. Local Engagement – ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายจิตอาสา โดยประสานความร่วมมือกับภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนเป้าหมายให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปีที่ผ่านมา บริดจสโตนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียน 261 คน ครู 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้นำเยาวชน 8 คนจาก 4 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Bridgestone’s Youth Champions หรือเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการสร้างสรรค์และดำเนินโครงการภายในโรงเรียนของตน

โดยน้อง ๆ เยาวชนทั้ง 8 คนนี้ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และยังได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปมีบทบาทแสดงความคิดเห็นในงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัย และส่งต่อแนวคิดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปในชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความปลอดภัยทางถนนโดยใช้เครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings for Schools – SR4S) และคัดเลือก 1 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน หรือ Infrastructure Modifications โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีในพื้นที่ และศูนย์บริการรถยนต์ ค็อกพิท มานิตย์ เซ็นเตอร์ แม็กซ์ เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บนทางเท้า และการจราจรในละแวกใกล้โรงเรียนให้มีความปลอดภัย จัดทำป้ายสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ชัดเจน และกำหนดให้เป็นจุดกวดขันด้านการจราจรที่เข้มงวด เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรอบได้    

มิเรียม ซิดิก ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เพิ่มเติมว่า การส่งมอบถนนติดดาว ณ โรงเรียนกะทู้วิทยาในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงถึงเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืนของทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้

โดยมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนโดยใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (The award-winning Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ในการวัดผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน พบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีการจำกัดความเร็วอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่มีป้ายเตือนการลดความเร็ว และไม่มีป้ายแสดงเขตโรงเรียน

ดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จึงได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังในเขตโรงเรียน เช่น ป้ายลดและจำกัดความเร็วเป็น 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการทาสีย้ำเส้นจราจรเดิมให้ชัดเจน และร่วมกับโรงเรียนจัดระเบียบที่จุดจอดรถ รับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านความปลอดภัยที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคนที่ต้องสามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และขยายผลการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อผลของการประเมินเพิ่มระดับดาวความปลอดภัยให้สูงขึ้นในระดับสูงสุดที่ 5 ดาว ในฐานะโรงเรียนต้นแบบนำร่องโครงการรุ่นที่ 1

อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หวังว่าโครงการนี้จะสามารถรณรงค์ให้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในโครงการ ซึ่งจะสามารถขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ และสามารถกระจายองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์นี้ไปสู่โรงเรียน และชุมชนอื่น ๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับโรงเรียนในโครงการเพียงกลุ่มเดียว

“ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และมูลนิธิเอไอพี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดำเนินโครงการBridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 นี้ขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีการกวดขันวินัยทางจราจรอย่างจริงจังและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเสมอมา การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนพื้นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

สนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา กล่าวว่า บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและถนนโดยรอบโรงเรียนนับเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพราะเป็นพื้นที่สัญจรของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน ขอขอบคุณไทยบริดจสโตนที่เลือกโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในละแวกใกล้โรงเรียน เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ถนนทุกคน

“ผมทั้ง 2 คน มีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกเป็น Bridgestone’s Youth Champions ผมจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและเขตชุมชน และสานต่อให้น้องๆ ที่โรงเรียนได้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณไทยบริดจสโตนที่ให้โอกาสพวกผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ ครับ” ธนพล แซ่ขอ และ ณรงค์ชาญ ทนน้ำ Bridgestone’s Youth Champions จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ

ทั้งนี้ บริดจสโตนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมมุ่งมั่นดำเนินโครงการ Bridgestone Global Road Safety โดยขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป สอดคล้องกับ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment)*2 ซึ่งคือ “Empowerment หรือด้านพลังสังคม เพื่อผลักดันและร่วมสร้างสังคมเท่าเทียม และภาคภูมิใจแก่ทุกคน” และ “Ease หรือด้านความสะดวกสบาย เพื่อสร้างความสะดวกสบาย สุขใจไร้กังวลในชีวิตการเดินทาง” ภายใต้แนวคิดที่ว่าบริดจสโตน ร่วมอยู่เคียงข้างและมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคมไทยในการส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางอย่างยั่งยืน    

*1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 5 ดาว คือ การปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการจราจรโดยใช้เกณฑ์ตามระบบเครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings For Schools system – SR4S) เครื่องมือที่อิงหลักฐานนี้ใช้ในการวัดค่า จัดการ และสื่อสารความเสี่ยงที่มีต่อเด็กในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการลดความเสี่ยงและช่วยชีวิตคนเดินเท้าทั่วโลก และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Prince Michael International Road Safety Award เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ระบบนี้อำนวยให้มีการปรับปรุงช่วยชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้งาน ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 3.6 (Sustainable Development Goal – SDG 3.6) ในหมวดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และSR4S ก็เป็นกุญแจสู่การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั่วโลกสำหรับคนเดินเท้าทั้งวัยเด็กและวัยรุ่น

*2 กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้ประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment) ซึ่งเป็นพันธสัญญาขององค์กร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์: “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” พันธสัญญาดังกล่าวจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment) ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้าน ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร E (ได้แก่ Energy (ด้านพลังงาน), Ecology (ด้านสิ่งแวดล้อม), Efficiency (ด้านประสิทธิภาพ), Extension (ด้านเติบโต), Economy (ด้านเศรษฐกิจ), Emotion (ด้านความรู้สึก), Ease (ด้านความสะดวกสบาย) และ Empowerment (ด้านพลังสังคม)) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่าน “เจตจำนง” และ “กระบวนการทำงาน” ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

MUST READ

บลูบิค แนะภาคธุรกิจปรับใช้แนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ทำ ‘Data Architecture’ ยกระดับคุณภาพฐานข้อมูล – ปลดล็อกศักยภาพปัญญาประดิษฐ์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แนะภาคธุรกิจเร่งทำ “Data Architecture หรือ สถาปัตยกรรมข้อมูล” ในการออกแบบและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรในทุกกระบวนการ ให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบและมีมาตรฐาน

SCGP ทุ่ม 2,450 ล้าน ขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษอีก 75,000 ตันต่อปี คาดพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์กลางปี 66

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษในประเทศไทยอีก 75,000 ตันต่อปี ด้วยงบลงทุน 2,450 ล้านบาท

IdolMaster จับมือ Dotworld ผุดโปรเจกต์เมตาเวิร์ส “กันและกัน Dreamteam”

IdolMaster ร่วมกับ Dotworld ผู้นำด้าน Business Transformation และ Metaverse แถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ “กันและกัน Dreamteam” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม

ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปีอัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท

AIS ขานรับ BCG Economy ชูเทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

เอไอเอส ประกาศความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ มาสร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญสู่การเป็น Cognitive Telco หรือองค์กรอัจฉริยะ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น