TH | EN
TH | EN
หน้าแรกNewsไทยพาณิชย์ – ศิริราช ลงนามความร่วมมือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้เสริมศักยภาพ

ไทยพาณิชย์ – ศิริราช ลงนามความร่วมมือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้เสริมศักยภาพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร และหรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากร และยกขีดความสามารถให้องค์กรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยธนาคารจะนำความเชี่ยวชาญของ SCB Academy มาพัฒนาเป็นหลักสูตรสำหรับการอบรมบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 1) หลักสูตร Foundation Courses เน้นการพัฒนาทางด้าน Power Skills และสร้าง Mindset ที่จำเป็นในยุคดิจิทัลสำหรับบุคลากรระดับหัวหน้างาน 2) Executive Program for Siriraj หลักสูตรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3) Lean Evangelist for Siriraj สำหรับบุคลากรที่ทำงานทางด้านลีน ซึ่งเป็นหลักสูตร Train the Trainer จัดทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักการ เทคนิค และเครื่องมือของการเป็นวิทยากรทางด้านลีน

การอบรมจะเน้นสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอน (Trainer) รวมถึงเป็นผู้เผยแพร่วิธีคิดและการทำงานในรูปแบบลีน ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth และวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปิดโลก ‘เมตาเวิร์ส’ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ในงาน ‘THAILAND METAVERSE EXPO 2022’

ศิริราช ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ชวนช่วยเหลือผู้พิการแขนขาเทียม ในโครงการ ‘เป๋าบุญ หนุนขา’

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ