TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ดีลอยท์ แนะธุรกิจเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ "เน็กซ์นอร์มอล"

ดีลอยท์ แนะธุรกิจเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ “เน็กซ์นอร์มอล”

ดีลอยท์ ประเทศไทย มองภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีหน้าอยู่ในขั้นฟื้นตัว แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ และยังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ พร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงแบบ “เน็กซ์นอร์มอล” ใน 4 มิติ ทั้งด้าน สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมือง แนะผู้นำองค์กรควรเตรียมความพร้อม 6 ด้าน เพื่อแผนสร้างการเติบโตในอนาคต

-ESRI แนะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล รับธุรกิจค้าปลีกยุค New Normal
-เผย 3 เทรนด์ใหม่ของสถานที่ทำงานยุค New Normal

สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า แม้ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลายอย่างชัดเจนไปในทางบวก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนของปัจจัยหลายอย่าง อีกทั้งยังมีการฟื้นตัวในแต่ละอุตสาหกรรมที่ไม่เท่ากัน และยังเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะกลับสู่ภาวะปกติในอนาคต ยังจำเป็นอย่างมากสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้นำองค์กรต่าง ๆ ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดและทำอย่างไร

มุมมองและการวิเคราะห์ของดีลอยท์ ได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่เน็กซ์นอมอลใน 4 มิติ ซึ่งถือเป็นโจทย์ขององค์กรต้องนำมาพิจารณา ได้แก่

1.มิติด้านสังคม ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น, คำนึงเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิทางสังคม (Social license) รวมถึงปรับปรุงหลักประกันด้านสุขภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสม

2.มิติด้านธุรกิจ ให้ความสำคัญกับเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0, ปรับองค์กรให้เข้ากับรูปแบบทำงานใหม่ในอนาคต และปรับหรือมองหารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการผู้บริโภคที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการทำเรื่องของ Digital Transformation

3.มิติด้านเศรษฐกิจ มองถึงผลกระทบจากการทำสัญญาและเครดิต, ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจในบางอุตสาหกรรม

4.มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศฝั่งเอเชียจะฟื้นตัวเร็ว, ภาครัฐฯในฐานะหัวหอกการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการการคลังอันจะตามมาด้วยมาตรการทางภาษีที่อาจสูงขึ้น, เกิดแนวคิดความเป็นชาตินิยมจนกลาย เป็นปฏิปักษ์โลกาภิวัตน์

สุภศักดิ์ ยังกล่าวเสริมว่า สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยนั้น ยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้เรายังไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์ดูจากปัจจัยภายในของไทยเองพบว่า ยังมีเรื่องความไม่สงบทางการเมือง การหยุดชะงักของธุรกิจท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ไทยเราต้องพึ่งพารายได้ในจุดนี้อยู่มาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ ผนวกกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่น การระบาดของโควิด-19 ที่คงมีต่อเนื่อง ปัญหาด้าน Geo-political เช่น ความตึงเครียดด้านการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การผ่อนปรนของมาตรการปิดประเทศ อุปสงค์ทั่วโลกยังอยู่ในแนวโน้มขาลง เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้คาดการได้ยาก และมองว่ายังต้องอดทนไปอีก 12-18 เดือนนับจากนี้

ทั้งนี้ ดีลอยท์ยังแนะให้เห็นสิ่งที่แต่ละองค์กรควรให้ความสำคัญ 6 ด้าน เพื่อให้พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต ประกอบด้วย

1.การกอบกู้ และการเพิ่มของรายได้ (Recover & Grow Revenue) เช่น ทบทวนรูปแบบและข้อเสนอทางธุรกิจปัจจุบัน, ประเมินกลยุทธ์การกำหนดราคาใหม่, แสวงหาแหล่งความต้องการใหม่ ๆ รวมทั้งโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการทำงานร่วมกันข้ามอุตสาหกรรม

2.การเพิ่มมาร์จิ้น และความสามารถในการทำกำไร (Increase Margins & Profitability) เช่น ใช้เวลาให้มากขึ้นกับส่วนที่เพิ่มรายได้, เพิ่มความรอบคอบส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A), มองหารูปแบบและทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยง, เน้นความมั่นคงของซัพพลายเออร์และซัพพลายเชน

3.การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์และหนี้สินรวมถึงสภาพคล่อง (OPTIMISE ASSETS, LIABILITIES,
& LIQUIDITY) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสภาพคล่อง, ใช้ประโยชน์สูงสุดจากมาตรการกระตุ้นและเครดิตภาษีของรัฐบาล, ตรวจสอบการแบ่งปันสินทรัพย์และการจัดเตรียมการ เช่าซื้อ, ทบทวนผลงาน/สินค้าค้างส่งมอบ และสัญญาต่าง ๆ อีกครั้ง

4.เร่งทำเรื่อง Digital Transformation (Accelerate Digital Transformation) เช่น จัดลำดับความสำคัญของช่องทางข้อมูลดิจิตอล, การเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์เพื่อความคล่องตัว และความยืดหยุ่น, ให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cyber Security), เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของสำนักงานส่วนกลางและส่วนหน้าด้วยระบบ Office Automation

5.ให้การสนับสนุนพนักงานและโครงสร้างการดำเนินงาน (Support Workforce & Operating Structure) เช่น ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน, สร้างช่องทางการประเมินความรู้สึก รวมถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน, มองหารูปแบบการจ้างงานทางเลือก (เช่น การจ้างแบบชั่วคราว), มองหาหรือคิดรูปแบบการทำงานและการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.บริหารจัดการความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Manage Stakeholder Expectations) เช่น พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติ, สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยให้พนักงานและลูกค้าได้รับทราบ, เข้าไปมีส่วนร่ามกับโครงการของภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่, ให้ความสำคัญกับโครงการหรือความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ดีลอยท์ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของดีลอยท์เอเชียแปซิฟิก ก็ได้มีการปรับตัวภายในเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 นอกเหนือจากการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกับมาตรการรักษาระยะห่างของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน ในการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม และแนวทางการให้บริการที่สอดรับกับความต้องการ รวมทั้งการจัดทำบทความและรายงานตลอดจนสัมมนาออนไลน์ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของผลการดำเนินงานรอบปี 2563 ในระดับที่ดี (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีอัตราเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็นการเติบโตในทุกสายธุรกิจ คือ ธุรกิจตรวจสอบบัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 7, ธุรกิจที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20, ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12, ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และธุรกิจที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้วางกลยุทธ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการบริการแบบครบวงจรของแต่ละสายธุรกิจและศักยภาพในการให้บริการแบบเครือข่ายทั่วโลก โดยมองว่าอุตสาหกรรมที่พร้อมจะกลับมาเติบโตได้ก่อน 4 กลุ่มแรก คือ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มพลังงาน ซึ่งยังคงต้องการบริการที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบริการด้านการบริหารกระแสเงินสด (Cash Optimization Advisory) เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ และการควบรวมกิจการ (M&A) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าประมาณการรายได้รวมสำหรับปี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คือ การรักษาคนเก่งในองค์กร โดยบริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการคัดสรร การพัฒนา และการดูแลบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลักดันและขยายธุรกิจต่าง ๆ

Lastest News

รถเก่าแลกรถใหม่ …. ระวังซ้ำรอย “รถคันแรก”

หลังจากได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากโครงการ "คนละครึ่ง" รัฐบาล "ลุงตู่" กำลังเตรียมจะขยับโครงการใหม่แบบบิ๊กเบิ้ม จะเห็นว่าเพียงแค่โหมโรงว่ารัฐบาลกำลังจะจัดโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่”

เงินดิจิทัล เปลี่ยนโลกได้จริงหรือ

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงมากทั้งแง่บวกและแง่ลบ

FlowAccount เปิดตัว AutoKey สแกนบิล ทำบัญชีค่าใช้จ่าย และเก็บไฟล์เอกสารในที่เดียว

FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เปิดตัว AutoKey เว็บแอปพลิเคชันล่าสุดที่นำเทคโนโลยีสแกนเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบสแกนบิลและใบเสร็จเพื่อการทำบัญชี

Sleep Market โต 432 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เปิดสถิติคนไทย 19 ล้านคน เผชิญปัญหานอนไม่หลับจากสังคมเร่งรีบและเศรษฐกิจผันผวน ส่งผล Sleep Market เติบโตต่อเนื่อง

ชำแหละวิวัฒนาการผลิตมือถือ และทำไมต้อง “ทิ้งให้ดี” ที่ดีแทค

รู้หรือไม่? ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์มือถือมากถึง 93.7 ล้านเบอร์ และทุก ๆ ปีจะมีโทรศัพท์มือถือใหม่จำหน่ายออกสู่ตลาดปีละประมาณ 14 ล้านเครื่อง

แกร็บ ออกแถลงการณ์ หลังผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ใช้บริการ Grab

แถลงการณ์จาก แกร็บ ประเทศไทย เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ในจังหวัดเชียงใหม่

พาโล อัลโต ผนึกมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะว่าที่บัณฑิตป้อนอุตสาหกรรมไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมโครงการ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อะคาเดมี

คอนติเนนทอล พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย

คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จัดงานแถลงข่าวการคาดการณ์ผลประกอบการประจำปี 2563 พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์มิติใหม่

โรบินฮู้ด ดึงห้องอาหาร 8 โรงแรมกรุงเทพฯ ขึ้นแพลตฟอร์ม

“โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ร่วมกับ “8 โรงแรมชั้นนำ” นำห้องอาหารที่เปิดให้บริการภายในโรงแรมขึ้นแพลตฟอร์ม พร้อมส่งความอร่อยระดับ 5 ดาวถึงบ้านลูกค้า

AIS ผนึก Wisesight ประกาศผลรางวัล Thailand Zocial AIS Gaming Awards

AIS จับมือ Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล ประกาศผลรางวัล Thailand Zocial AIS Gaming Awards ที่สุดแห่งรางวัลเพื่อคนโซเชียลด้านเกมและอีสปอร์ต ครั้งแรกในไทย

MUST READ

เนสท์เล่ทุ่ม 4.5 พันล้านบาท ขยายการลงทุน 3 โรงงานในไทย พร้อมรุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

เนสท์เล่ เผยกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวในประเทศไทย ทุ่มงบกว่า 4,500 ล้านบาท ขยายขีดความสามารถการผลิตใน 3 โรงงาน

ดีแทค และ ซันเดย์ อินส์ จับมือร้านยา ขยายต่อความสำเร็จ ‘ใจดีช่วยค่ายา’

ดีแทคเติมเงิน ขยายต่อความสำเร็จแคมเปญ ‘ใจดี ช่วยค่ายา’ โดยร่วมกับซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทค นำพันธมิตรเครือข่ายร้านขายยาฟาสซิโน และร้านยากรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านยาในเครือที่มีสาขารวมกันกว่า 200 ร้านทั่วประเทศ

FlowAccount เปิดตัว AutoKey สแกนบิล ทำบัญชีค่าใช้จ่าย และเก็บไฟล์เอกสารในที่เดียว

FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เปิดตัว AutoKey เว็บแอปพลิเคชันล่าสุดที่นำเทคโนโลยีสแกนเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบสแกนบิลและใบเสร็จเพื่อการทำบัญชี

รีวิว iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีจอภาพ Super Retina XDR ที่ใหญ่ขึ้น ระบบกล้องระดับโปร และเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G สแกนเนอร์ LiDAR

COM7 เดินหน้าลงทุน 400 ลบ. เปิดเพิ่ม 100 สาขา เน้นต่างจังหวัด ตั้งเป้าโต 10%

แม้วิกฤติโควิด-19 ทำให้เกิดการสะดุดของยอดขายช่วงล็อกดาวน์ แต่ COM7 ก็ยังทำยอดขายกลับมาได้และรักษาการเติบโตที่ 10% ในปีนี้ มีรายได้แตะที่ 3.3 พันล้านบาท
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น