TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementNew Product/Serviceเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ พันธมิตร เปิดตัว “ค้ำคูณ” ต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก บพข.

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ พันธมิตร เปิดตัว “ค้ำคูณ” ต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก บพข.

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยกลุ่มวิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) ร่วมกับ บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบรุ่นใหม่ “ค้ำคูณ” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ พร้อมเป็นหนึ่งตัวอย่างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การขนส่งสาธารณะในเมือง

ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช. กล่าวว่า “วันนี้ เราได้รวบรวมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งแห่งอนาคต มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาธุรกิจภายใต้บริบทเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการเปิดตัวต้นแบบ “ค้ำคูณ” ผลงานจากโครงการวิจัยร่วมระหว่างเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การขนส่งสาธารณะในเมือง

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า การเปิดตัวต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า “ค้ำคูณ” ในวันนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ตามนโยบาย “อว. For EV” ของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็น Flagship สำคัญของกองทุนส่งเสริม ววน. เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญ

ในปี 2566 บพข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ววน. ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 445.5 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 610 ล้านบาท โดยได้สนับสนุนทุนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องในหลายด้าน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟ้ฟ้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า “ค้ำคูน” ได้ตอบโจทย์การวิจัยในด้านนี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บพข.ใน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ แผนงานย่อยการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในปีงบประมาณ 2565 และ บพข. พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง เพื่อยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนต่อไป

ไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า “ค้ำคูณ” เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารถสามล้อไฟฟ้าที่ปลอดภัย สะดวก ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิกรม วัชระคุปต์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว กล่าวถึงการเปิดตัวในครั้งนนี้ว่า “ตามแผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-gen Automotive) และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Emission) ในปี 2065 ประกอบกับนโยบาย 30@30 ของภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2030 การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “

“ในฐานะตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสภาธุรกิจไทย-ลาว ปรารถนาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิตระดับภูมิภาค ซึ่งช่วยนำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ศักยภาพสูง เช่น อุดรธานี ในฐานะเมืองศูนย์การคมนาคมขนส่ง และเมืองหน้าด่านสำคัญที่เชื่อมต่อไปยัง สปป. ลาว ได้สะดวก นอกจากนี้ ในฐานะผู้ริเริ่มประสานงานระหว่างตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี และคณะวิจัยเอ็มเทค สวทช. เพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนารถสามล้อไฟฟ้ารูปแบบใหม่ตอบโจทย์ความท้าทายแห่งอนาคตทั้งในมิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในวันนี้ว่าถือเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการนำต้นแบบไปต่อยอดขยายผลและพัฒนาเป็นธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมและบริการต่อไป ผมขอเป็นกำลังให้กับคณะวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจาก การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ภาคธุรกิจที่แท้จริงเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ยังคงมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าอีกมากมาย”

เปิดตัว “ค้ำคูณ” ต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก บพข.

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่า “ปัจจุบันกลุ่มวิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ หรือ RMT ดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบราง และเทคโนโลยีในด้านยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ภายใต้นโยบายการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน หรือ road safety ของเอ็มเทค ภายใต้แนวคิด “Smart Mobility” ที่หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-gen Automotive) ของรัฐบาล”

“ต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า “ค้ำคูณ” นี้ ได้เน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญของคณะวิจัยเอ็มเทค ที่ได้ใช้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่จับต้องได้ โดยการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น ซึ่งในอนาคตจะมีขยายผลสู่การผลิตและใช้งานเชิงพาณิชย์ต่อไป”

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ค้ำคูณ” เป็นหนึ่งในแผนงาน EV-Innovation ของ สวทช. ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจาก บพข. อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะในภูมิภาค และมีแผนขยายผลนวัตกรรมนี้สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ต้นแบบรถ “ค้ำคูณ” เป็นหนึ่งในแผนงาน EV-Innovation ของ สวทช. ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจาก บพข. อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะในภูมิภาค และมีแผนขยายผลนวัตกรรมนี้สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีแผนต่อยอดสู่การใช้งานไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยแต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านต่อไป”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี โชว์งานวิจัย BCG Implementation พลิกโฉมประเทศ

จุดยืนไทย.. ในสมรภูมิ Car War

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ