TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ สามย่านสมาร์ทซิตี้ และเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ พร้อมสานต่อความร่วมมือกับเมืองที่ยื่นเสนอแผนการพัฒนาเมือง ตั้งเป้าประกาศเมืองอัจฉริยะปีนี้ไม่น้อยกว่า 7 เมือง

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 5 เมืองที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ สามย่านสมาร์ทซิตี้ และเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของ ดีป้า และในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ มุ่งผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่การทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ ดีป้า ไม่เพียงบอกว่าเมืองอัจฉริยะเป็นอย่างไร แต่ต้องคอยทำงานคู่กับเจ้าของพื้นที่อย่างใกล้ชิด ปรับแนวคิดให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักมองความเป็นอยู่ปัจจุบันอย่างเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดีป้า ทำงานอย่างหนักในการเดินสายทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกภูมิภาค ซึ่งสิ่งที่ยากไม่ใช่การให้ประชาชนรู้จักกับเทคโนโลยี แต่เป็นการสร้างความเข้าใจในบริบทของแต่ละเมืองให้แก่เจ้าเมือง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับเมืองมากที่สุด

ทั้งนี้ การจะขับเคลื่อนไปสู่เมืองอัจฉริยะนั้น นอกจากความเข้าใจในบริบทเมืองแล้ว ยังต้องมีความพร้อม โดยเมืองอัจฉริยะที่ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมืองที่ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะเท่านั้น ซึ่ง ดีป้า จะสานต่อความร่วมมือกับแต่ละเมืองที่ยื่นเสนอแผนการพัฒนาเมือง โดยตั้งเป้าที่จะประกาศเมืองอัจฉริยะไม่น้อยกว่า 7 เมืองภายในปี 2564

สำหรับเมืองอัจฉริยะทั้ง 5 เมืองที่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ตั้งเป้าสู่เมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มุ่งหวังการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 Smarts* ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
  2. ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อพัฒนาขอนแก่นสู่มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความยั่งยืน
  3. แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3 Smarts มุ่งเป็นเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ (Eco Town) เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่
  4. สามย่านสมาร์ทซิตี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts ตั้งเป้าพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน
  5. เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเมืองแห่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลของประเทศไทย บนพื้นที่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กับแผนพัฒนาทั้ง 7 Smarts

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะถือเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศและสร้างกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้เมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เติบโตอย่างสมดุล ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมในทุกภูมิภาค ผ่านการออกแบบตามหลักการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการ และพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบถึงมติที่ประชุมในครั้งนี้แล้ว

7 Smarts หรือ ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 3. ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 4. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 5. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 6. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และ 7. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

บำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ รวมถึงประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

ยานยนต์ไฟฟ้าแตะล้านคันในปี 2571 คาดไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในประเทศจะแตะล้านคันในปี 2571 โดยเพิ่มขึ้นจากยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเป็นหลัก ตามทิศทางของผู้ผลิตขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต

เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว เน้นประสิทธิภาพ พลังงานสูง เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) ชูความสำเร็จการดำเนินงานผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น