TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight นวัตกรรมการศึกษา และพัฒนากำลังคน ชี้ “อนาคตประเทศไทย”

นวัตกรรมการศึกษา และพัฒนากำลังคน ชี้ “อนาคตประเทศไทย”

โลกที่ถูกขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน ทำให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยรวมถึงคนทำงานเองมีทักษะที่ตามไม่ทันความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม ปรากฎการณ์ปัจจุบัน คือ สถานบันการศึกษาทั่วโลกและในไทยต่างปรับกระบวนการเรียนการสอน เกิดความร่วมมือระหว่างกับภาคเอกชนเพื่อช่วยกันลดช่องว่างของทักษะปัจจุบันกับทักษะที่จำเป็นในอนาคต และอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าสนใจ คือ โครงการ Innovative Teaching Scholars ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความสำคัญกับโครงการวิจัยและการศึกษา ที่นำโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่มุ่งเน้นขอบข่ายการพัฒนาอนาคตของประเทศไทย 

โครงการ ITS จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนทักษะ กรอบการทำงาน และกลวิธีการสอน ซึ่งผู้ร่วมโครงการนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรของตนได้ทันที ในรูปแบบที่จะพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ทำให้เสียระบบ เป็นการทำงานแบบมืออาชีพระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัย แบบเฉพาะเจาะจงการศึกษาระดับสูงสำหรับสร้างคนรุ่นใหม่ในนอาคต ในโปรแกรมได้คัดเลือกอาจารย์จาก 9 มหาวิทยาลัย เริ่มในเดือนกันยายน 2020 เข้าร่วมโครงการที่เข้มข้นตลอด 9 เดือน มองหานวัตกรรม วิจัย ทักษะ ทัศนคติที่ควรปลูกฝัง ที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม 

อาจารย์ได้จบการอบรมจากโครงการนี้ตลอด 9 เดือน เพื่อประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ เด็ก ๆ ไม่ได้แค่สอบผ่าน แต่มีความสามารถในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างเด็กให้เป็นนวัตกรรม โครงการนี้ไม่ใช่แค่โปรแกรมการอบรม แต่เป็นการปลูกฝัง สร้างสังคมการศึกษา ชอบกิจกรรมที่ให้ทดลองสิ่งใหม่ ๆ 

โครงการ ITS สนับสนุนโดย Stanford Thailand Research Consortium (STRC) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์พัฒนาวิชาชีพแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Center for Professional Development: SCPD) และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) ในประเทศไทย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Stanford Thailand Research Consortium (STRC) ได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Future Thailand – Innovation in Education and Workforce Development” เพื่อพูดคุยถึงโอกาสในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ศาสตราจารย์แชรี แชพเพิร์ด ริชาร์ด วีลแลนด์ ศาสตราจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าวว่า อาจารย์กลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการ ITS ประสบความสำเร็จในการทดลองในการนำกลยุทธ์แนวทางการสอนในรูปแบบใหม่ไปใช้ อาทิ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นในห้องเรียน ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับอาจารย์บางส่วน แต่แนวทางนี้กลับเพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ  

อนาคตจะมุ่งสำรวจต่อไปว่าอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจะยังคงช่วยสนับสนุนกันและกันในการยกระดับชั้นเรียนของพวกเขาสู่มิติใหม่หรือไม่ ตลอดจนสำรวจไปถึงระดับที่เขาเหล่านั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาของตน เพื่อลองนำแนวทางการสอนแบบใหม่นี้ไปใช้สอนในวิชาของตนเอง

นักวิจัยในโครงการ ITS กำลังทำงานร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ บุคลากรสายอาชีพเฉพาะทาง (Early-career professional) และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยระบุทักษะเฉพาะที่จำเป็นเต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนมุ่งหาแนวทางเพิ่มเติมว่า โครงการ ITS นี้จะสามารถช่วยเหลือเหล่าอาจารย์ในการบูรณาการทักษะเฉพาะเหล่านั้นให้เข้ากับหลักสูตรของตนเองได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร

ดร.ลาติเซีย บริทอส คาแวคแนโร ศาสตราจารย์พิเศษสถาบันการออกแบบ แฮซโซ่แพลทเนอร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างกำลังเผชิญกับปัญหาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างการเตรียมความพร้อมของนักศึกษากับทักษะและวิธีคิดที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต จึงเกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษาไทยที่สนใจปรับมุมมองสู่การศึกษายุคใหม่ และผู้นำเชิงนวัตกรรมจากภาคองค์กรระดับประเทศ ซึ่งกำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสร้างความก้าวหน้าในองค์กรไทยในอนาคต ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ITS 

ที่ผ่านมาได้ติดอาวุธให้แก่คณาอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยจำนวน 50 ท่าน ด้วยการทดลองการนำแนวทางการสอนแบบใหม่ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้อาจารย์เหล่านั้นให้เป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานและสถาบันของพวกเขาได้ทำในสิ่งเดียวกัน

“เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของช่องว่างหรือความทับซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างวิธีการวางแนวคิดของผู้สอนถึงสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ และทักษะที่บริษัทไทยเห็นความสำคัญว่าพนักงานในอนาคตควรมี จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ ที่เราต้องการพันธมิตรจากภาคองค์กรธุรกิจเข้ามามีส่วนในการร่วมหารือด้วยกัน” ดร. ลาติเซีย กล่าว

ทักษะแห่งอนาคตปลดล็อคการเรียนรู้ด้วย unlearn/relearn:

เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยีกรุ๊ป กล่าวว่า ทักษะที่ต้องการสำหรับบุคลากรในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ human-machine interaction สำคัญมาก เพราะใน 10 ปีข้างหน้า AI คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด จะกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไป ฉะนั้น พนักงานจะต้องเรียนรู้ที่จะสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ ซึ่งใน KBTG มีการประยุกต์การทำงานร่วมกับ AI เข้าไปในทุกส่วนของกระบวนการทำงาน (end-to-end-operation) รวมกระทั่งถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ฉะนั้น ทักษะประการแรก คือ ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับเครื่องจักร หรือ machine เราสร้างและพัฒนา machine เราเทรน machine และทำงานร่วมกับ machine และควรมีทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความเข้าใจเห็นใจมนุษย์ มีความสามารในการ unlearn และ relearn มีความยืดหยุ่น ซึ่งในช่วง 10 ปีข้างหน้า เรียกว่า เป็นยุคของ Continuous Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงรุนแรงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามาเร่งให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด

จากการส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับสถาบันศึกษาและองค์กรวิจัยชั้นนำระดับประเทศ ทางกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป สามารถช่วยสนับสนุนด้านการสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยจนถึงการผลิต ตลอดจนการรวบรวมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยียุคใหม่ให้มีทักษะที่สำคัญในงานด้าน Data Science, AI, OCR, และ Blockchain

โดยการสนับสนุนแรงงานรุ่นใหม่นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างพลังและส่งเสริมนวัตกรรมให้กับผู้สอน ซึ่งเป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงสำหรับนักเรียนและผู้เรียนรู้ เช่น การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อันเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ ITS ที่ the Stanford Thailand Research Consortium มุ่งหวังจะสร้างให้เกิดขึ้นผ่านงานวิจัยเชิงวิชาการ

ที่ผ่านมา KBTG สร้าง Ecosystem ของ Tech และ Tech Talent ผ่านโครงการ Tech Kampus ประเดิมทำ Co-research & Academic กับ 9 พันธมิตร  คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

KBTG ยังมีโครงการ Internship ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับ KBTG มีโอกาสไม่จำกัด และมี Internship Boost Camp ฝึกงานกับ KBTG 

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มอินทัช และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสื่อสารมีบทบาทสำคัญมาก และจะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อเมื่อโควิดทำให้คนเปลี่ยรูปแบบการทำงาน ซึ่ง active learning มีความสำคัญมาก เพราะว่าความรับผิดชอบของความก้าวหน้าในอาชีพการงานและทักษะความสามารถในการปรับตัวนั้นขึ้นกับตัวพนักงานเองและตัวองค์กร องค์กรสามารถให้โอกาสพนักงานเข้าถึงองค์ความมรู้ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ พนักงานเองจะต้องมีความมสามารถในการปรับตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีกระแส digital transformation ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งต้องโฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญอย่างมาก และที่สำคัญอีกประการ คือ การเปลี่ยนในระดับผู้นำองค์กร โดยเฉพาะในบริบทของเอเชีย ที่มีระบบอาวุโส แต่คนรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะแสดงออกถึงความสามารถและต้องการเป็นที่จับตามองอย่างโดดเด่น ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด วิธีการนำทีม 

ในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลกระทบในทุกมิติอย่างรวดเร็วและรุนแรง สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพให้กับคนไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้ก้าวหน้าและแข่งขันได้ในเวทีดิจิทัลระดับโลก 

ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป เอไอเอส มีการจัดตั้ง AIS Academy และ LearnDi เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน soft skill และ hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดเส้นทางความสำเร็จของตนเอง

วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทักษะอนาคต คือ ทักษะการยืดหยุ่นในการเรียนรู้ในระดับสูง คนต้องยอมรับและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ต้องเข้าใจ ปรับตัวได้ เพราะปัญหาจะมีความซับซ้อนมากขึ้น และทักษะด้านอารมณ์​ หรือ  EQ การเข้าใจผู้อื่น ทำให้คนดีกวาเครื่องจักร เพราะ 10 ปีข้างหน้า จะเห็นเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานแทนคนมากขึ้น ความสามารถในการทำงานกับคนอื่น ความสามารถในการแก้ปัญหาในอนาคตที่จะซับซ้อนมากขึ้น

การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในยุคปัจจุบันนั้น นอกจากนักศึกษาเองจะต้องเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเองแล้ว พวกเขายังต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถที่จะหาข้อมูลที่ดีได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จได้ในยุคที่เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว

“ที่บริษัทมีโครงการ AP Open House ช่วยเสริมสร้างแนวทางที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะดังกล่าว” วิทการ กล่าว 

พันธสัญญาที่สำคัญในการร่วมกันสร้างโอกาสเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของคนไทย และความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรภาคการศึกษาตลอดจนภาคเอกชน คือ สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยภายใต้ The Stanford Thailand Research Consortium โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากมหาวิทยาสแตนฟอร์ด ซึ่งทำงานร่วมกันกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (Southeast Asia Center หรือ SEAC) ในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานเพื่อยกระดับความรู้ของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของคนไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

เจนเนอราลี่ จับมือ ศรีสวัสดิ์ ปั้น “เจนสวัสดี” คอนเทนต์เสริมวินัยทางการเงินคนรุ่นใหม่

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมกับ ศรีสวัสดิ์ ปั้นโครงการใหม่ “เจนสวัสดี” คอนเทนต์เสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ

vivo X60 Pro 5G วางจำหน่ายในไทย ที่ราคา 24,999 บาท

vivo ประกาศวางจำหน่ายให้ผู้ใช้งานชาวไทยได้เป็นเจ้าของสุดยอดสมาร์ทโฟนที่ร่วมมือพัฒนาทางวิศวกรรม (Co-Engineer) ด้านการถ่ายภาพกับ ZEISS แบรนด์ผู้ผลิตเลนส์กล้องชั้นนำระดับโลก ได้แล้ววันนี้ ที่ราคา 24,999 บาท

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เอไอเอส-ไมโครซอฟท์ จับมือพัฒนาบริการคลาวด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วอาเซียน

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ เอไอเอส ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

4 ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตหลังมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยอาจไม่ได้สอน

4 ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตหลังมหาลัย ที่มหาลัยอาจไม่ได้สอน ข้อคิดจาก อภิศิลป์ ตรงุกานนท์ Co-founder & Chief Technology Officer บริษัท อินเตอร์เน็ต. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (www.pantip.com) ที่ได้โพสต์ใน Facebook
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น