TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life เยาวชนทุน JSTP และ JSTP-SCB ปูทางสู่นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนฯ และนักวิจัย

เยาวชนทุน JSTP และ JSTP-SCB ปูทางสู่นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนฯ และนักวิจัย

ตัวแทนเยาวชนผู้ได้รับทุน JSTP#22 ด.ช.ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ หรือนโม นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Air4All – Air Purifier with Permanent and Reusable กล่าวว่า โครงงานที่ทำ คือ เครื่องฟอกอากาศแบบถาวรและใช้ซ้ำได้ เป็นการศึกษาในเรื่องประเภทของผ้าแต่ละชนิดที่คนทั่วไปสามารถหาได้ มาทำวิจัยว่า ผ้าประเภทใดมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้ดีที่สุดในราคาที่ต่ำ เพื่อให้ทุกคนสามารถหามาใช้งานง่าย ใช้ได้จริง และมีประโยชน์

“ที่สนใจทำโครงงานเรื่องนี้ เพราะตัวผมเองชอบในด้าน Health Tech หรือนวัตกรรมสุขภาพ และอยากให้เกิดการใช้งานจริง ๆ ในสังคม”

ส่วนตัวแทนเยาวชนชั้น ม.ปลาย นายภูวพัศ เทียมจรรยา หรือกอล์ฟ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดพอลิไดอะเซทิลีนสำหรับการตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ เผยถึงความรู้สึกที่ได้รับทุน JSTP ว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะการได้รับทุน JSTP จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ตนสามารถต่อไปยังสาขาวิชาอาชีพที่ผมอยากจะดำเนินในอนาคตได้ คือ ด้านวิทยาศาสตร์

“อยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สาขาเคมี โดยอยากจะทั้งสอนด้วยและทำวิจัยด้วย ซึ่งโครงงานที่ทำนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ของพอลิเมอร์ที่เปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้ เมื่อมีการตรวจพบฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการรักษาสภาพเนื้อเยื่อ แต่ผู้ค้าบางรายนำสารนี้มาใช้รักษาสภาพอาหารสด แต่ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย”

ฉะนั้น โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำเซนเซอร์ไปใช้ในการทดสอบก่อนว่าอาหารแต่ละอย่างที่ซื้อมามีการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์หรือไหม หากมีจะได้หลีกเลี่ยง หากไม่มีจะได้บริโภคอย่างปลอดภัย

และอีกหนึ่งเยาวชนระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุน JSTP-SCB#1 น.ส.จิลมิกา ระเริง หรือพลอย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารหน่วงไฟของเคราตินที่สกัดจากเส้นผม เพื่อเพิ่มสมบัติการทนไฟของผ้าฝ้าย เล่าถึง โครงงานที่ทำว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นผม ย้อนไปสมัยมัธยมที่เราต้องตัดผมตลอด เห็นว่าผมสั้น ๆ มันทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ส่วนผมยาวสามารถนำไปทำวิกได้ เหตุนี้จึงสนใจศึกษาในเรื่องเคราติน ว่ามันทนความร้อนได้ และถ้าเราสกัดเคราตินจากเส้นผมที่คนเราทิ้ง ๆ ไป เอามาใช้ ทำให้ผ้ามันทนความร้อนได้มากขึ้น มันจะเหมาะสมหรือเปล่า ด้วยการค้นหาสภาวะ (condition) ที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับจะอัดเข้าไปกับผ้า ทำให้ผ้าที่ได้มีสีเข้มขึ้นตามสีความเข้มของเคราติน

โครงงานนี้ยังต้องพัฒนาต่อยอดต่อไป และสำหรับเป้าหมายในอนาคต ด้วยความที่ตนสนใจด้านเกษตร อาจจะเป็นในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับทางด้านเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ทำให้ภาคเกษตรของไทยที่เป็นจุดแข็งของประเทศมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ “JSTP” (Junior Science Talent Project) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนากำลังคนของ สวทช. ที่เฟ้นหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และปริญญาตรี เข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน

โดยจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยให้แนะนำและดูแล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย ที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมต่อไปในอนาคต

ขณะที่ โครงการการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “JSTP-SCB” เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการ JSTP ซึ่งได้คัดเลือกเยาวชนมาแล้ว 2 รุ่น ซึ่งทางธนาคารฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมเยาวชน โดยอาศัยแนวทางบ่มเพาะด้วยระบบนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ตามแนวทางของ JSTP เพื่อผลักดันให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยชั้นนำ

ซึ่งทั้ง 2 ทุน มุ่งที่จะผลักดันเยาวชนเข้าสู่อาชีพวิจัย โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนทำวิจัย รวมถึงการเข้าฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย สวทช. และอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น กิจกรรมค่าย การอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

เยาวชน JSTP รุ่นที่ 22 มีการคัดเลือกจากใบสมัครทั่วประเทศ จากนั้นมีการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมโครงการระยะสั้น เป็นเวลา 1 ปี เยาวชนจะได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง โดยได้คัดเลือกเข้ารับทุนระยะยาว จำนวน 18 คน ส่วนเยาวชน JSTP-SCB รุ่นที่ 1-2 คัดเลือกรุ่นละ 5 คน รวมเป็น 10 คน โดยคัดเลือกจากเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษจากโครงการต่าง ๆ ของ สวทช. เช่น โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโครงการ JSTP ขึ้นเมื่อ 22 ปีที่แล้ว เป็นโครงการที่มีเป้าหมายจะสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นนักวิจัย หรือประกอบอาชีพใดที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมามี JSTP รุ่นพี่ ๆ ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและทั่วโลกจำนวนมาก รวมถึงนับเป็นโอกาสอันดีที่โครงการ JSTP ได้มีการขยายตัวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ JSTP-SCB ซึ่งจะให้ทุนและให้การสนับสนุนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ขนานไปกับโครงการ JSTP ที่จะให้การสนับสนุนนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เป็นโครงการระยะยาว เพื่อสร้างอนาคตของประเทศ

Lastest News

“เสียวหมี่” แซง “แอปเปิ้ล” ขึ้นอันดับ 3 ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก

เสียวหมี่ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก หลังสามบริษัทวิจัยตลาด Canalys, Counterpoint และ IDC เผยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส 3 ปี 2020

8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทวิตเตอร์เทรนด์

ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User)

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว XPS รุ่นใหม่ ยกเครื่องดีไซน์เจาะกลุ่มครีเอเตอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย เปิดตัวแล็ปท็อป XPS 13 XPS 15 และ XPS 17 ใหม่ล่าสุด โดยเดลล์ ได้รีเฟรช XPS 13 และ XPS 13 2-in-1 ด้วย 11th Gen Intel Core

เอ็นไอเอ ปั้นสตาร์ตอัพสาย MARTech รับดีมานด์ธุรกิจบันทิงโต 5 แสนล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) จัดกิจกรรมเสวนา “NIA academy มีคลาส”

AIS Serenade Club เปิด Flagship ใหม่สาขา Central World

เปิดตัว AIS Serenade Club Flagship Store สาขา Central World ที่สุดของงานบริการเหนือระดับเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5G จัดเต็มแก็ดเจ็ตล้ำ ยกระดับการใช้ชีวิตดิจิทัลพร้อมความบันเทิงแบบครบครัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเผยโฉม Max Serenade Ambassador หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ พนักงานใหม่ของเซเรเนดคลับที่จะร่วมส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เทรนด์เรียนออนไลน์โตไม่หยุดยุคโควิด-19

หลายธุรกิจคงไม่ปฏิเสธว่า หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สตาร์บัคส์ เปิดฟีเจอร์ ซื้อเครื่องดื่มและขนมผ่านแอปฯ ไม่ต้องรอคิว

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัว Mobile Order & Pay ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากร้านสตาร์บัคส์บนแอปพลิเคชัน Starbucks® Thailand

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

MUST READ

วิทยาศาสตร์ข้อมูล… ทักษะพื้นฐานแห่งยุคดิจิทัล

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) คือ ทักษะใหม่ ด้าน Hard Skill ที่จำเป็นมากสำหรับอนาคต เชื่อว่าใน 3-4 ปีข้างหน้า วิทยาศาสตร์ข้อมูล จะไม่ใช่ทักษะพิเศษ จะกลายเป็นทักษะปกติ เป็นทักษะที่ทุกคนจะต้องเข้าใจ 


หัวเว่ยเปิดตัวหูฟังไร้สาย 3 สไตล์ พร้อมแว่นตาอัจฉริยะรุ่นสอง

หัวเว่ย เปิดตัวสมาร์ทดีไวซ์ใหม่ในกลุ่มหูฟังไร้สาย (True Wireless Stereo: TWS) และแว่นตาอัจฉริยะ (Smart Eyewear)

AIS Serenade Club เปิด Flagship ใหม่สาขา Central World

เปิดตัว AIS Serenade Club Flagship Store สาขา Central World ที่สุดของงานบริการเหนือระดับเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5G จัดเต็มแก็ดเจ็ตล้ำ ยกระดับการใช้ชีวิตดิจิทัลพร้อมความบันเทิงแบบครบครัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเผยโฉม Max Serenade Ambassador หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ พนักงานใหม่ของเซเรเนดคลับที่จะร่วมส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เออาร์ไอพี แถลงจัดงาน COMMART XTREME ส่งท้ายปี 26 – 29 พ.ย. 63

เออาร์ไอพี จับมือพันธมิตรแบรนด์ดัง และผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำ แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าไอซีทีระดับประเทศ COMMART XTREME ครั้งที่ 55

กทปส. ผุด 3 หลักคิดติดอาวุธคนไทยรู้เท่าทันสื่อ “เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม”

ท่ามกลางความรุดหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน เป็นผลให้ผู้คนทุกช่วงวัย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น