TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business โอสถสภา เปิดโรดแมปความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โอสถสภา เปิดโรดแมปความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โอสถสภา ประกาศโรดแมปความยั่งยืน เดินหน้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้บริโภค ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยตั้งเป้าในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน ลดการนำเข้าและเพิ่มการใช้วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศ พร้อมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าในเครือทั้งหมดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิล

วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โอสถสภา เปิดเผยว่า โอสถสภามีแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างพลังชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงเสาหลัก 3 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่

1) เสาหลักด้านธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธุรกิจของโอสถสภาและคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า

2) เสาหลักด้านสังคม ซึ่งมุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยโครงการที่มุ่งพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับคนในสังคม

3) เสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งมั่นลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสาหลักทั้งสามนี้มีบุคลากรในองค์กร (People) เป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

จากแนวคิดของเสาหลักทั้งสาม โอสถสภาได้กำหนดโรดแมปความยั่งยืนไว้ 5 ด้านหลัก โดยมีการตั้งเป้าหมายในแต่ละด้านตามแผน 5 ปี (2563 – 2568) ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่

  1. การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply chain) โอสถสภามุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับความรู้และช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับคู่ค้ารายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้แก่บริษัท สมุนไพรที่สามารถปลูกและเติบโตในประเทศได้นั้น โอสถสภาจะลดการนำเข้า โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งผลิตในประเทศ สำหรับสมุนไพรที่ไม่สามารถปลูกในประเทศได้ ก็จะส่งเสริมการศึกษาทดลองปลูกในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการประเมินด้านความยั่งยืน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการดำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้าอีกด้วย
  2. การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค (Consumer Health & Well-being) โอสถสภามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปี 100% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลน้อยลง และ 50% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอมจะเป็นสูตรปราศจากน้ำตาล ที่ผ่านมา ได้เริ่มปรับลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์บางรายการแล้ว อาทิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์โบตัน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพที่ดีให้กับคนไทย
  3. การใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable Packaging) เนื่องจากมีการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะ โอสถสภามีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ภายในปี 2573 ผลิตภัณฑ์ของสินค้าในเครือทั้งหมดจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย
  4. การบริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิต (Water Management) น้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่ม และเป็นทรัพยากรสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่น โอสถสภาจึงให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โอสถสภาตั้งเป้าลดการใช้น้ำในการผลิตลงให้ได้ 40% แม้จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง แต่ด้วยความมุ่งมั่น และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โอสถสภาจึงพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว
  5. การบริหารจัดการพลังงานและสภาพภูมิอากาศ (Energy & Climate Change Management) โอสถสภามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าภายในปี 2568 จะลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองให้ได้ 10% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15% โดยเลือกใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
    นอกจากนี้ ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งมีปริมาณการบริโภคเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โอสถสภาพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยลดปริมาณขยะ จับมือกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมการค้าภายใน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ จัดทำโครงการ “Bottle to Bottle” หรือ “ส่งขวดแก้วสู่ขวดแก้ว” ส่งเสริมการนำขวดแก้วที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตขวดใหม่ โดยจะเริ่มทดลองนำร่องในชุมชนย่านหัวหมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโอสถสภาในปลายปี 2564

“ผลิตภัณฑ์ของโอสถสภาเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี ความผูกพันกับสังคมไทยทำให้โอสถสภามีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและการผลักดันแผนการสร้างความยั่งยืนด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ จะทำให้โอสถสภาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืนร่วมกับสังคมไทย” วรรณิภา กล่าว

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตร Lab-to-Market Program รุ่น 2

SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2

NT พร้อมถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2020 จากกรุงโตเกียว

NT มั่นใจพร้อมถ่ายทอดสัญญาณสดโอลิมปิก 2020 ส่งตรงจากกรุงโตเกียวมายังสถานีดาวเทียมนนทบุรี ให้ร่วมชมอย่างใกล้ชิด 23 ก.ค. – 8 ส.ค. 64 หลังเลื่อนการแข่งขันจากโควิด-19

ถึงไทยแล้ว ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง แบบโฮมยูสของโรช พร้อมกระจายร้านขายยาทั่วประเทศ

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบโฮมยูส ล็อตแรกจำนวน 150,000 กล่อง หรือ 750,000 ชุด ได้รับการจัดส่งถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

realme GT Master Edition Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เปิดตัวซีรีย์สมาร์ทโฟน GT Master Edition Series ที่ประเทศจีน ซึ่งออกแบบโดย Naoto Fukasawa นักออกแบบชื่อดังแห่งวงการอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น

‘อายุคาดเฉลี่ย’ ในสหรัฐฯ ลดปีครึ่ง ช่วงโควิด-19 ระบาด

รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของสหรัฐฯ ในปี 2020 ลดลง 1.5 ปี อยู่ที่ 77.3 ปี ระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2003
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น