TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Bangkok Story DGA ร่วมกับ กทม. ผลักดันการเปิดเผยข้อมูล เน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

DGA ร่วมกับ กทม. ผลักดันการเปิดเผยข้อมูล เน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร DGA ให้การต้อนรับ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และคณะทำงานผู้ว่าฯ ประชุมความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน DGA        

โดย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ แถลงภายหลังประชุมว่า ในฐานะที่ DGA เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในการผลักดันกรุงเทพฯ สู่เมืองที่มีบริการดิจิทัลจะสามารถตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโครงการสำคัญ ๆ ดังนี้

  1. Open Bangkok Open Data กรุงเทพฯ ได้เปิดข้อมูลให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเปิดข้อมูลกว่า 6,028 ชุดข้อมูล และมีภาษีไปไหน เว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐได้ผ่านออนไลน์ ซึ่ง กทม.ก็จะเริ่มนำข้อมูลงบประมาณปี 2566 ขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเห็นข้อมูล และจะนำสัญญาต่าง ๆ มาเปิดเผยเพิ่มมากขึ้น
  2. แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการประชาชน และภาคธุรกิจ มีศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการมิติใหม่ติดต่อราชการ ที่เว็บไซต์ info.go.th สำหรับบริการค้นหาข้อมูล และจุดบริการภาครัฐ นอกจากสามารถนำทางไปยังหน่วยงานได้แล้ว สามารถดูรายละเอียดบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้ ทั้งบอกระยะเวลาการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของกทม. หรือส่วนไหนของประเทศก็เข้าถึงระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ได้ผ่าน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ทั้งเรื่องการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ และบริการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น เช็กเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, ข้อมูลประกันสังคม, สิทธิการรักษาพยาบาล และกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งกทม.กำลังหารือในเรื่องการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการด้วย

    นอกจากนี้ ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เว็บไซต์ bizportal.go.th ก็สามารถรองรับการขอใบอนุญาต 90 ใบอนุญาต ใน 25 ธุรกิจ โดยติดตามความคืบหน้าในการขอบริการ (Tracking) ได้เองง่ายๆ ซึ่งกทม. ก็กำลังหารือเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 บริการ และหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเพิ่มเติมด้วย
  3. การพัฒนาเอกสารหลักฐานทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ซึ่ง DGA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงการใช้กระดาษสู่เอกสารดิจิทัล โดยปัจจุบันมี 39 มหาวิทยาลัยที่ให้บริการ Digital Transcript ได้ และมีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่พร้อมรับเอกสาร Digital Transcript แทนทรานสคริปต์รูปแบบกระดาษแล้วกว่า 16 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อขยายผลโครงการไปยังระดับมัธยมปลาย รวมถึงโรงเรียนสังกัด กทม. และศูนย์ฝึกอาชีพฯ ต่อไป
  4. เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากร สถาบัน TDGA ภายใต้การกำกับดูแลของ DGA พร้อมสนับสนุนให้ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าทั้ง 50 เขต ใน กทม. ด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอัปสกิล เช่น ระบบ DG Learning Portal สำหรับการเรียนออนไลน์ ระบบ DG Course Match สําหรับการสืบค้นและให้ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับสมรรถนะของคนภาครัฐ เป็นต้น

“สิ่งสำคัญที่สุดของกทม. คือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพิ่มความโปร่งใสและลดขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้กระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลให้มากขึ้น ลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล และพยายามเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นด้วย

สำหรับการประชุมในวันนี้ DGA และสำนักงาน กพร. มีหลายโครงการที่ดีมาก ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานกทม.มีประสิทธิภาพมาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะเรื่องเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ใช้งบประมาณไม่เยอะ แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตหากสามารถทำให้เป็น One Stop Service ได้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการรายใหม่เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมพบปะเพื่ออัปเดตความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ กันทุกเดือน เพราะหากหน่วยงานของรัฐสามารถผูกเกลียวให้เหนียวแน่นระหว่างกันได้ก็จะสามารถร่วมกันดึงเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA มีความพร้อมที่จะร่วมเดินไปข้างหน้ากับกทม. และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกิด ‘บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’ ทั้งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถนำไปประมวลผลและใช้ประโยชน์ต่อได้ การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามความคืบหน้าและแสดงความคิดเห็นโครงการต่าง ๆ ของกทม.ได้ การให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ที่มีการเชื่อมข้อมูลกับกรมบัญชีกลาง และได้รับความร่วมมือกับกระทรวง พม. ช่วยให้สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ครบถ้วน

ขณะเดียวกันก็มีเว็บไซต์ bizportal.go.th ให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตในการประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งต่อไปก็จะมีเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ และจะมีการทำโครงการ Digital Transcript สำหรับโรงเรียนในสังกัดกทม. และศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เรียนจบและจะได้รับความสะดวกในการสมัครงานและไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกปลอมแปลงเอกสาร และสุดท้าย DGA พร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกทม. โดยอาจจะมีการจัดแคมป์ร่วมกันเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเทคโนโลยีของกทม.ที่จะเข้าไปช่วยคนในชุมชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐได้ รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรของกทม.เข้ามาพัฒนาทักษะตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัลของภาครัฐในทุกช่วงชีวิตตามความคาดหวังของคนในยุคดิจิทัลว่า ต่อไปจะสามารถใช้บริการภาครัฐได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอเวลาราชการ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปิดผลงานครูไทย คว้ารางวัลจากเวที “THE EDUCATORS THAILAND” ยกระดับภาคการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ความท้าทายของคนทำคอนเทนต์ ภายใต้ PDPA ชี้นิยามสื่อให้ชัด ใส่ใจเรื่องอ่อนไหว ศึกษาให้รู้จริง

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

MUST READ

พลังศรัทธา “ฮาตาริ”

ข่าวของอาก๋งจุน “จุน วนวิทย์” ผู้ก่อตั้งพัดลมแบรนด์สัญชาติไทย “ฮาตาริ” และครอบครัว ที่ได้ ”ทำการให้” ครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคเงินส่วนตัว 900 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี กลายเป็นข่าวใหญ่ในพริบตา

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

KAKAO WEBTOON โชว์สถิติความปังเว็บตูนไทยเรื่องแรก ‘บุพเพสันนิวาส’ ติด Top 5 เทรนด์ทวิตเตอร์

‘คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์’ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์และเคเว็บตูนชั้นนำของเกาหลี โชว์สถิติสุดร้อนแรงบนโลกโซเชียลของเว็บตูนสุดฮอตแห่งปี ‘บุพเพสันนิวาส’ หลังเปิดตัวกระแสเปรี้ยงพุ่งติด Top 5 เทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทย

ไปรษณีย์ไทยรุกตลาด NFT เปิดจอง “คริปโทแสตมป์” ครั้งแรกในอาเซียน วันนี้ วันแรก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สร้างประวัติศาสตร์ในโลกแห่งการสะสมแสตมป์ เปิดจองแสตมป์ชุด “คริปโทแสตมป์” ผสานความคลาสสิกของดวงแสตมป์ เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT เป็นครั้งแรกในอาเซียน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น