TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability สดช. มุ่งดันไทยสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน พร้อมร่วมมือเอกชนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สดช. มุ่งดันไทยสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน พร้อมร่วมมือเอกชนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ภายในงาน MWC Shanghai 2021 (Mobile World Congress Shanghai 2021) ซึ่งเป็นงานสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรรมในระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มุ่งผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยใช้การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ร่วมกับการสร้างร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงพาร์ทเนอร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้าน 5G และนวัตกรรมโครงข่ายอินเทอร์เน็ต นำไปสู่แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

-หัวเว่ย ผสานนวัตกรรม CLOUD AI และ 5G เสริมศักยภาพไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน
-NIA ร่วม ซินโครตรอน หนุนสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกระดับภูมิภาค

ขณะที่โลกของเรากำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวหลังเผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19 ทั้งโลกจึงเริ่มตระหนักถึงประเด็นของการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทุกฝ่าย พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายของการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (net-zero) และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทุกภาคส่วน หัวเว่ยจึงเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาขึ้นในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมต่อเพื่อการเติบโตร่วมกัน” (Connected for Shared Prosperity) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนในระหว่าง Mobile World Congress Shanghai 2021 โดยร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟู่ตัน และ The Paper

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน MWC Shanghai 2021 และในฐานะที่ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเห็นได้ชัด คณะผู้จัดงานฯ จึงได้รับเกียรติจาก วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย เป็นผู้แทนของประเทศไทยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “แผนแม่บทแห่งชาติเพื่อผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การสร้างศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (National Policy Driving Digital Technology and Sustainable Development: Building Digital Hub of ASEAN)” ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรภาครัฐหลากหลายประเทศ พร้อมเผยแพร่นโยบายในการวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของการเร่งเติบโตด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น

“เราได้พัฒนานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยแผนระดับชาตินี้จะทำหน้าที่เป็นแม่แบบซึ่งจะปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ แนวทางปฏิบัติในภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งยังครอบคลุมไปถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลด้วยโครงการดิจิทัลเอสเอ็มอี เกษตรกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่เอสเอ็มอี บริษัทสตาร์ตอัพ หรือสถาบันการศึกษา เพื่อปูทางประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และการเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนอย่างเต็มตัว ยกตัวอย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ก็ได้เกิดความร่วมมือกับหัวเว่ย ในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม 5G EIC (Ecosystem Innovation Center) ในกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมด้านดิจิทัลสำหรับแอปพลิเคชันและบริการด้าน 5G สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และนวัตกรรมเหล่านี้จะเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นไปได้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน ทั้งจากในประเทศและระหว่างประเทศ จึงจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสร้างอนาคตที่ดีกว่าขึ้นมาได้” วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าว

ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน วรรณพร ให้ข้อมูลว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคสังคม โดยเราเห็นกรณีศึกษาของผลกระทบเหล่านี้อย่างชัดเจนในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจเติบโตต่อไปได้ ช่วยยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ดีขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสูงสุดจาก 176 ประเทศทั่วโลกจากดัชนี สปีดเทสต์ โกลบอล อินเดกซ์ (Speedtest Global Index) ของปี 2020 ที่ผ่านมา และยังเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เปิดให้บริการบนเทคโนโลยี 5G ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ภาครัฐของไทยยังได้ริเริ่มโครงการที่มีส่วนผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลไปแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ซึ่งช่วยปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง, โครงการเน็ตประชารัฐที่วางจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในประเทศกว่า 24,700 จุด คิดเป็นความยาวสายใยแก้วนำแสงกว่า 80,000 กิโลเมตร, และโครงการศูนย์ Digital Community Center ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล ที่มีจำนวนศูนย์การเรียนรู้มากถึง 2,277 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด และมีจำนวนบุคลากรอาสามากกว่า 2,300 คน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ภายในงานสัมมนาในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ “การเชื่อมต่อเพื่อการเติบโตร่วมกัน” (Connected for Shared Prosperity) ซึ่งจัดขึ้นโดยหัวเว่ย นี้ยังได้รับเกียรติจาก แคทเธอรีน เฉิน รองประธานอาวุโสและกรรมการบริหารฝ่ายองค์กรของหัวเว่ย เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้แทนด้านนวัตกรรมระดับชาติจากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อหาทางรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนและยกระดับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในงาน Mobile World Congress Shanghai 2021 โดยงานดังกล่าวได้มีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เข้าร่วม และยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และ The Paper นอกจากนี้ หัวเว่ยยังต้องการผลักดันโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นประเทศไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

จากเทคโนโลยีอวกาศจีน ช่วยชีวิตผู้ป่วย ‘ภาวะหัวใจล้มเหลว’

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายชาวจีนคนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลหลังรับการปลูกถ่ายหัวใจเทียมที่ใช้เทคโนโลยีการบินและอวกาศของจีน เพื่อใช้แทนอวัยวะที่ล้มเหลวของเขา

อาร์เอส กรุ๊ป ปิดงบปี 63 ทำกำไร All time High แจกวอร์แรนต์ฟรี

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาตลอดทั้งปี 63 แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ผลงานกลับโตแรงสวนกระแส ทำรายได้รวมมากถึง 3,774 ล้านบาท กำไรพุ่ง 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปีก่อน

“ผู้หญิงต้องสวยและมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อวาน” เคล็ดลับสวยสมมง ฉบับ น้ำตาล – ชลิตา

กระแสนางงามฟีเวอร์ กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2020 ที่หลายคนรอคอย ซึ่งตอนนี้นางงามจากทั่วทุกประเทศก็เริ่มมีการพรีเซ้นต์ตัวเองที่หลากหลาย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในใจกรรมการและแฟน ๆ กันบ้างแล้ว แต่ขณะที่เราทุกคนกำลังรอคอยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาถอดบทเรียนนางงามและคำแนะนำจากรุ่นพี่นางงาม อย่าง น้ำตาล - ชลิตา หนึ่งในขวัญใจและตำนานของแฟนนางงามหลายคน   เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talentเสียวหมี่ ตั้งเป้าเบอร์ 3...

Apple Music นำเสนอวีดีโอพิเศษจากศิลปิน What The Duck

ในขณะที่ใครหลายคนรวมถึงเหล่าศิลปินเพลงต้องทำงานอยู่กับบ้าน ห่างหายจากกิจกรรมคอนเสิร์ต Apple Music เดินหน้าเสริฟ์ความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดจากค่าย What The Duck เพื่อคลายความคิดถึง

เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talent

ซานดร้า เตห์ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Story Thailand ถึงมุมมองและทิศทางการสร้างองค์กรให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูด Talent ให้อยากมาทำงานด้วย

กรมชลประทาน พัฒนา นวัตกรรมทุ่นยางพาราดักผักตบชวา

กรมชลประทานมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้พัฒนา“ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา” ใช้ยางแผ่นรมควันจากเกษตรกรเป็นวัสดุทำทุ่นกางแผนปี 2564 ปูพรมติดตั้ง 10,149 ทุ่น

“วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” ขยับตำแหน่ง มุ่งสร้างธุรกิจใหม่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ และธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

“เอสซีจี” เปิดแผนปี 64 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เปิดแผนธุรกิจปี 2564 เผยเทรนด์ด้านความสะอาดและสุขภาวะที่ดี การทำงานจากบ้าน และสิ่งแวดล้อม จะช่วยขับเคลื่อนตลาดวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยในยุคแห่งความท้าทาย พร้อมประกาศเดินหน้าปรับธุรกิจสู่ New Normal Digitalization เจ็ทส์ ฟิตเนส เดินหน้าขยาย 8 สาขาทั่วประเทศในปีนี้ไมโครซอฟท์...

ไมโครซอฟท์ ตั้งศูนย์ข้อมูลเขตใหม่ในอินโดนีเซีย

ไมโครซอฟท์ได้ประกาศโครงการ Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ในอินโดนีเซีย โดยครอบคลุมถึงวงการนักพัฒนาและระบบนิเวศน์สตาร์ตอัพ องค์กรเอกชน ตลอดจนภาครัฐ

IBM Security ชี้ การโจมตีไซเบอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัว ที่เกี่ยวกับโควิด-19

ไอบีเอ็ม ซิเคียวริตี้ เปิดเผยรายงาน 2021 X-Force Threat Intelligence Index ที่ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของการโจมตีไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเป้าประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจ และการเมือง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

MUST READ

Vivo รุกตลาดโรมาเนียและเช็ก

Vivo ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดประเทศโรมาเนียและเช็ก ซึ่งบริษัทฯ จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ต่อสื่อมวลชนเพื่อแสดงถึงการเข้าสู่ตลาดทั้งสองแห่งอย่างเป็นทางการ

รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ ชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ภาษาถิ่น

กิจกรรมแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ควบคุมการขับเคลื่อนของ KidBright AI Bot ด้วยภาษาถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ STEM แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมทางออนไลน์ได้เห็นถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม

ดีป้า ร่วมมือ TikTok ส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ -พัฒนาอินฟลูเอนเซอร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมมือ TikTok เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทต์ (Digital Content) และอินฟลูเอนเซอร์ไทย มุ่งให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงานและอาชีพพร้อมช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และผลิตคอนเทนต์คุณภาพสู่สังคมไทย

PIMO-ไพโม่ คาดรายได้ปี 64 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

PIMO-ไพโม่ โชว์ผลการดำเนินงานปี 63 สุดแจ่ม!!! มีกำไรสุทธิ 79.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.93%เทียบปีก่อน หลังรับอานิสงส์ยอดขายมอเตอร์สระว่ายน้ำและสปาจากลูกค้าต่างประเทศ

หัวเว่ยรุกพัฒนาอีโคซิสเต็มเทคโนโลยีในภูมิภาค APAC เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ภายในงาน Mobile World Congress Shanghai 2021 หัวเว่ยได้เปิด “Digix Lab” แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น