TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology โครงการข้อตกลงคุณธรรม ความจำเป็นและความเหมาะสมต่อประเทศไทย

โครงการข้อตกลงคุณธรรม ความจำเป็นและความเหมาะสมต่อประเทศไทย

ดังที่ทราบกันว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและพยายามหาวิธีป้องกัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI ) จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อ “Integrity Pact” หรือ “IP” ขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ นับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการใช้อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ

-“3 สูง 3 ต่ำ”… สัญญาณวิกฤติเศรษฐกิจ
-GC ตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคปฏิบัติ พลิกวิกฤติทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน

สำหรับประเทศไทย มีการนำ “IP” หรือ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2558 และปัจจุบันถูกระบุให้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป้าหมายสำคัญเป็นเรื่องประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการทำงานที่สร้างความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป นอกเหนือจากการป้องกันการทุจริตแล้ว ยังทำให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดการแข่งขันที่กว้างขวางและเป็นธรรม ทั้งนี้ หลักการสำคัญของข้อตกลงคุณธรรม ประกอบด้วย

1.ข้อตกลงคุณธรรมเป็นกระบวนการและมีความเป็นสากล นั่นคือจะมีองค์ประกอบของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐ เจ้าของโครงการ ให้คำมั่นไม่ทำทุจริต ไม่เรียก—รับ หรือยอมรับผลประโยชน์อื่นใด มีบทบาทเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และให้ผู้ประมูลยอมรับกติกาของข้อตกลงคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคา ภาคประชาชน หรืออาสาสมัครผู้สังเกตการณ์อิสระ ทำหน้าที่แจ้งเตือนนำเสนอเป็นรายงานให้ทุกฝ่ายได้รับทราบหากพบข้อมูลบ่งชี้ที่อาจจะเกิดทุจริต หรือข้อสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายต่อโครงการและผลประโยชน์สาธารณะ และ ภาคธุรกิจ หรือ องค์กรเอกชนผู้เข้าร่วมเสนอราคา ให้คำรับรองไม่ให้สินบน หรือเสนอสินบนเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา และยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ในกระบวนการดังกล่าว ภาครัฐรับผิดชอบดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส่วนภาคประชาชน ดำเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง อาสาสมัครผู้สังเกตการณ์อิสระสำหรับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมเสนอราคาประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.ข้อตกลงคุณธรรมมีวิธีดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 ในที่นี้ได้แก่ ความร่วมมือจาก “อาสาสมัครผู้สังเกตการณ์อิสระ” หรือ “Independent Observer” ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลากหลายสาขา อาชีพ นับจากปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีผู้สังเกตการณ์อิสระที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ประสานความร่วมมือและได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วมากกว่า 184 คน ในอนาคตคาดหวังว่า จะสามารถเผยแพร่รายงานของผู้สังเกตการณ์อิสระให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนขยายผลมากยิ่งขึ้น

3.ข้อตกลงคุณธรรมมีระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล ที่จะอำนวยความสะดวกให้อาสาสมัครผู้สังเกตการณ์อิสระได้ทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนได้มีประสิทธิผล

จนถึงปัจจุบัน โครงการข้อตกลงคุณธรรมได้สร้างผลเชิงประจักษ์ มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้จำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 63 โครงการ คิดเป็นงบประมาณมูลค่ารวมกว่า 1.84 ล้านล้านบาท ปรากฎว่าสามารถประหยัดงบได้ 82,796 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.06 ของงบประมาณดังกล่าว

จากการที่โครงการข้อตกลงคุณธรรมดำเนินการเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ถึงเวลาที่จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion) จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนาหัวข้อ “ข้อตกลงคุณธรรม : ต้านโกง โปร่งใส ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อว่า วิทยากรเหล่านี้จะสามารถสะท้อนความคิดเห็นได้ว่า มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา และจะพัฒนากันอย่างไร เพื่อจะสนับสนุนความยั่งยืนของข้อตกลงคุณธรรมให้สังคมได้ประโยชน์ต่อเนื่องต่อไป จากนั้นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯจะนำข้อเสนอแนะนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนำเสนอต่อภาครัฐต่อไป

Lastest News

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

แม็คโคร ประกาศเป็นศูนย์รวมเนื้อวัวคุณภาพจากทั่วโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเนื้อวัวพรีเมียมจากทั่วโลก รวมถึงเนื้อคุณภาพดีจากไทยที่กำลังเป็นที่นิยม

ทรูมันนี่ จับมือ แอสเซนด์ เวลธ์ เปิดให้ซื้อ “กองทุนรวม” ผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet

ทรูมันนี่ ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มบริการทางการเงินครบวงจร ร่วมกับ บริษัทในเครือ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บริษัท แอสเซนด์ มันนี่

Salad Factory ปรับแผนธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 กลับมาเติบโต

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Salad Factoryพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถขยายพอร์ตรูปแบบธุรกิจใหม่ควบคู่รูปแบบธุรกิจเดิม สามารถรักษาการเติบโตในปีนี้ และวางแผนขยายสาขาเพิ่ม/รับพนักงานเพิ่มในปี 2021

“จ่ายคนละครึ่ง” วันนี้ … วันหน้า “จ่ายหนี้” เต็ม ๆ

ต้องยอมรับว่าโครงการ "คนละครึ่ง" ที่รัฐบาลช่วยชาวบ้านจ่ายเงินซื้อสินค้าครึ่งหนึ่ง สูงสุดวันละ 150 บาท หรือ 3,000 บาทตลอดโครงการ

หลอดกระดาษ … จากแรงบันดาลใจ สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากโรงงานของเล่นที่เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ สู่ “TS Paper Straws” ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายหลอดกระดาษ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

โครงการข้อตกลงคุณธรรม ความจำเป็นและความเหมาะสมต่อประเทศไทย

ดังที่ทราบกันว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและพยายามหาวิธีป้องกัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI )

MUST READ

“แตะเพื่อจ่าย” มาแรงในยุคนิวนอร์มอล คนไทยใช้คอนแทคเลสทะลุ 2 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน

วีซ่า เผยสถิติใหม่ด้านพฤติกรรมไร้เงินสดของผู้บริโภคชาวไทย ล่าสุดมีการ “แตะเพื่อจ่าย” ผ่านบัตรวีซ่าคอนแทคเลสมากกว่า 2 ล้านครั้งในเดือนกันยายน 2563

ดีแทค จับมือธนาคารกสิกรไทย จัดแคมเปญเอาใจเยาวชน

ดีแทคปรับกลยุทธ์ Strategic Partner แนวใหม่ สู่ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยพันธมิตรด้านการเงิน โดยร่วมกับดีแทคระบบเติมเงิน ภายใต้กลยุทธ์การยกระดับบริการซิมเติมเงิน เพื่อ มอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการในหลากหลายด้าน

ไบโอเทค สวทช. ถ่ายทอดข้าวเหนียว “พันธุ์หอมนาคา”

ไบโอเทค และพันธมิตร พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว “หอมนาคา” ขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์

เปิดบัญชี KBank ยืนยันตัวตน ที่ 7-Eleven

ธนาคารกสิกรไทย ขยายจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ที่ร้าน 7-Eleven เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven กว่า 12,500 แห่งทั่วประเทศ ท

Salad Factory ปรับแผนธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 กลับมาเติบโต

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Salad Factoryพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถขยายพอร์ตรูปแบบธุรกิจใหม่ควบคู่รูปแบบธุรกิจเดิม สามารถรักษาการเติบโตในปีนี้ และวางแผนขยายสาขาเพิ่ม/รับพนักงานเพิ่มในปี 2021
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น