TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ESRI หนุนใช้เทคโนโลยี GIS จัดการภัยพิบัติ รับมือเหตุฉุกเฉินครบวงจร แก้โจทย์โควิด-19

ESRI หนุนใช้เทคโนโลยี GIS จัดการภัยพิบัติ รับมือเหตุฉุกเฉินครบวงจร แก้โจทย์โควิด-19

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศอัจฉริยะระดับโลกในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ชูโซลูชันสุดล้ำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก GIS for Crisis Management หรือ จีไอเอสเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติครบวงจร ดึงจุดแข็งด้านข้อมูลแผนที่อัจฉริยะและการวิเคราะห์ประมวลผลเชิงลึก เพื่อรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ชูศักยภาพขั้นสูงระบุความเสี่ยงของพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เข้าใจสถานการณ์ คาดการณ์ผลกระทบ เตรียมแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา พร้อมบริหารจัดการภาวะวิกฤติตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนสถานการณ์คลี่คลาย ช่วยฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ ต่อยอดความสามารถ GIS สู่เทรนด์การพัฒนาเมือง เสริมคุณภาพชีวิตและการจัดการพื้นที่ทุกมิติ แนะหน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีจีไอเอสเพื่อการบริหารภาวะวิกฤติเต็มรูปแบบในทุกสถานการณ์

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์วิกฤติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก จากรายงาน Adaptation Gap Report 2020  ที่จัดทำขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษย์และเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันในหลายประเทศได้จัดเตรียมแผนรับมือ โดย UNEP ระบุว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะใช้เงินทุนรับมือเรื่องดังกล่าวประมาณ 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ตัวเลขค่าใช้จ่ายจะเพิ่มสูงถึง 1.4 – 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2593

สำหรับประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากเหตุไฟไหม้ป่าของไทยในปี 2563 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,100 ล้านบาท ขณะที่ภัยแล้ง ทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 17,000-19,000 ล้านบาท ผนวกกับวิกฤติโควิด-19 คาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจติดลบ 0.5% ในปีนี้ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้าวางแผนป้องกันและช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมทั้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน คือภารกิจเร่งด่วนที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องริเริ่มเตรียมพร้อมรับมือร่วมกัน

ปัจจุบันอีเอสอาร์ไอได้พัฒนาเทคโนโลยี GIS for Crisis Management หรือ จีไอเอสเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งเป็นโซลูชันสำคัญในการช่วยเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน และสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถหยิบมาพัฒนาต่อได้ในเวลาอันสั้น พร้อมเข้าไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติได้ตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และฟื้นฟูสู่สภาวะปกติหลังเหตุการณ์เรียกได้ว่ามีเครื่องมือเข้าจัดการแบบครบวงจร เป็นเครื่องมือด้านดิจิทัลที่ใช้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ

GIS for Crisis Management เป็นโซลูชันที่เข้ามาช่วยจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤติครบวงจร คือ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ (Preparedness) หลายครั้งที่เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤติ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 100% แต่ด้วยเทคโนโลยี GIS และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ และฐานข้อมูลย้อนหลัง เข้ามาช่วยคาดการณ์การเกิดเหตุล่วงหน้าได้ เช่น กรณีการพยากรณ์การเกิดอุทกภัย GIS สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยนำข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลพารามิเตอร์มาวิเคราะห์ระดับและปริมาณน้ำ ฯลฯ และส่งข้อมูลเตือนภัยในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายได้ หรือในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ GIS สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้งที่มีความหลากหลายซับซ้อน และมีมิติสัมพันธ์จากฐานข้อมูลหมวดต่าง ๆ อาทิ จำนวนผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น พื้นที่การระบาด การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ เพื่อประเมินการระบาดและวางแผนรับมือ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการการระบาดฯ เพื่อบรรเทาและคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถวางแผนเตรียมพร้อมการรักษาและการจัดการทรัพยากรให้เพียงพอในอนาคตได้เช่นกัน

ช่วงการรับมือกับสถานการณ์ในขณะเกิดภัยหรือเหตุฉุกเฉิน (Response) ซึ่งการบริหารจัดการเหตุด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสมพร้อมรับมืออย่างทันทีทันใดนั้น GIS จะเข้าช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พร้อมเสนอมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือลดผลกระทบที่เกิดให้น้อยที่สุด ซึ่ง GIS มีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน สะดวกต่อการพัฒนาต่อยอด สามารถมอนิเตอร์ดูสถานการณ์จริงแบบเรียลไทม์ เพื่อหาแนวทางเข้าควบคุม แก้ไข ผ่านเว็บแอปพลิเคชันพร้อมอัปเดตข้อมูลและรายงานสรุปผลด้วย Dashboard เข้าใจและเข้าถึงง่าย โดยแสดงผลได้ทั้งบนหน้าจอโทรศัพท์ (Mobile Application) และบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Web Monitoring) ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ได้เช่นกัน นับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ช่วยให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นถึงมือผู้ประสบเหตุหรือกำลังอยู่ระหว่างอพยพในเหตุวิกฤติ สามารถคาดคะเนเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้รายงานข้อมูลนี้เพื่อประเมินภาพรวมและบริหารสถานการณ์รวมทั้งทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด

และสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงการฟื้นฟู (Recovery) บรรเทาหลังเกิดเหตุวิกฤติให้กลับสู่สภาวะปกติ ให้ประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ว ระบบสามารถวิเคราะห์จัดหาศูนย์อพยพสำหรับประชาชนในการเข้าขอความช่วยเหลือที่เร็วที่สุด ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลประชาชนและประเมินจัดลำดับการช่วยเหลือแบ่งเป็นระดับมาก กลาง น้อย เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถจัดทำข้อมูลสรุปผลสำหรับผู้บริหารให้เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่ต้นและนำไปวางแผนต่อสำหรับการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  

กุญแจสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤติ คือ ชุดข้อมูลที่หลากหลายนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี GIS เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้ และด้วยความสามารถในการทำ Visualization ช่วยเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในทุกมิติ นำไปพัฒนาต่อยอดรับมือได้ทุกสถานการณ์ เช่น กรณีล่าสุด เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกขนาดใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ อีเอสอาร์ไอนำ ArcGIS เครื่องมือวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลพื้นที่เพื่อตั้งจุดอพยพ เส้นทางการอพยพ และรายงานสถานการณ์รอบพื้นที่เกิดเหตุแก่ประชาชนแบบเรียลไทม์ ภารกิจจากทีมจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) นำ ArcGIS ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อหาเตียงส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภาครัฐได้นำ ArcGIS ไปใช้ในการบริหารจัดการและมอนิเตอร์ การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น

“การใช้ระบบบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญสูง นับเป็นหนึ่งแนวทางสำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องพิจารณานำมาใช้เพื่อช่วยจัดการสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการการทำงาน แก้ไขปัญหา รวมทั้งรับมือทุกวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบในทุกสถานการณ์” ธนพร กล่าว

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โนเกียกางแผนปี 65 เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตตัวแรก ตั้งเป้าโต 100%

โนเกีย (Nokia) กางแผนทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2565 พร้อมลุยต่อยอดความสำเร็จปีที่ผ่านมา จ่อเปิดตัวโทรศัพท์มือถือฟีเจอร์โฟนและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทั้ง G ซีรีส์ และ C ซีรีส์

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้ว่าแบงก์ชาติเผยเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

MUST READ

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

“Netflix” จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โปรโมทการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์

Netflix จับมือการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานภาพยนตร์และซีรีส์อย่าง เป็นทางการเป็นครั้งแรก

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

7 เทรนด์ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนในปี 2565

วิกฤตห่วงโซ่อุปทาน ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น