TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology "ดีป้า" เปิดแผนงานปี 2565 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขึ้นชั้นนำของโลก

“ดีป้า” เปิดแผนงานปี 2565 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขึ้นชั้นนำของโลก

ดีป้า เผยแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าในทุกพันธกิจ ดันบัญชีบริการดิจิทัล หนุนรัฐ-เอกชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลได้โดยสะดวก เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ ลุยจัดทำระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองใน 15 เมืองอัจฉริยะแรกที่ได้รับการประกาศแล้ว ก่อนยกจังหวัดที่มีความพร้อมนำข้อมูลเมืองแปลงสู่ระบบบริการของพื้นที่

พร้อมปั้นเพิ่ม 150 Smart City Ambassadors สร้างความเข้าใจในเรื่องของนโยบาย รวมถึงดิจิทัลโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เล็งเปิดคอนเซ็ปต์ร้านสะดวกซื้อบริการดิจิทัล ในชื่อ d-station นำร่อง 8 จังหวัด สร้างงานคนในพื้นที่ควบคู่การให้ความรู้ประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองรองให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ ก่อนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในทุกพันธกิจเริ่มจากการเดินหน้าในเรื่องของ “บัญชีบริการดิจิทัล” โดยให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพ รวมถึงผู้ประกอบการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) และผู้ให้บริการโปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ที่ได้มาตรฐานตามที่ดีป้ากำหนด อาทิ ISO29110, CMMI และ dSURE สามารถขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเลือกประยุกต์ใช้บริการเหล่านั้นได้โดยสมัครใจผ่านกระบวนการพัสดุ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐได้

พร้อมกันนี้ บัญชีบริการดิจิทัลยังให้บริการภาคเอกชน และสามารถนำใบเสร็จมายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ขณะที่ภาคประชาชนสามารถเลือกซื้อเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT บน LINE Official Account: depaThailand อีกหนึ่งช่องทางในการค้นหาโซลูชัน เพื่อยกระดับธุรกิจ แก้ไข Pain Point ได้อย่างสะดวกและตรงจุด

ดีป้า คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล เพิ่มเฉลี่ย 500 รายการในปี 2565 พร้อมตั้งเป้าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 5,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NBDi) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่และระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปสู่การใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่เป็นกลไกในการออกแบบพัฒนานโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้ากำลังบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ดร.ณัฐพล ได้กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ว่า ดีป้า จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform) ใน 15 เมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ โดยการออกแบบจัดทำ Data Catalog ของจังหวัด การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล และหยิบยกจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อนำข้อมูลเมืองมาแปลงสู่ระบบบริการของพื้นที่ อาทิ การติดต่อสื่อสารสู่ภาคประชาชน เช่น การเตือนภัย เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุอาชญากรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ ดีป้า ยังมีแผนที่จะขยายผลโครงการ Smart City Ambassador โดยเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพิ่มเติม 150 คน ใน 150 พื้นที่จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้) เพื่อเป็นที่ปรึกษาของพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายและดิจิทัลโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ดีป้าจะเดินหน้าประกาศรับรองพื้นที่เมืองอัจฉริยะเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 10 พื้นที่ในปี 2565

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ดีป้าจะเข้าไปสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพที่ได้รับการลงทุนจากบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของดีป้าในลักษณะของการร่วมลงทุน (Co-investment) ภายใต้โครงการ dVenture โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในดิจิทัลสตาร์ตอัพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

“และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ ดีป้า วางแผนที่จะเปิด “ร้านสะดวกซื้อบริการดิจิทัล” ในชื่อ d-station เริ่มต้นใน 8 จังหวัดนำร่อง โดยการสรรหาคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ ดีป้า ซึ่งจะสามารถเข้าถึงประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองรองให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้ากล่าว

และสุดท้ายคือ การร่วมมือกับ บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในชื่อ eatsHUB ด้วยอัตราส่วนแบ่งรายได้ (GP) เฉลี่ยต่ำสุด 8% เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มรับส่งอาหารสัญชาติไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้าน สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเป็นของตนเอง และช่วยสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ eatsHUB ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ มีร้านค้าร่วมเป็นสมาชิกกับแพลตฟอร์มแล้วกว่า 8,000 ร้านค้า และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม และพระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนมกราคม 2565

“เราพร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้าย

โออาร์ เตรียมสถานีชาร์จกว่า 100 จุด รองรับการเดินทางในช่วงปีใหม่แก่ผู้ใช้รถ EV

ก้าวครั้งต่อไปสู่โลก Metaverse

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP พบ ไทยพบจุดความร้อน 681 จุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 66) จำนวน 681 จุด

ทริพเพิล ไอ บริจาคที่นอนโฟมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง รพ.ศิริราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบที่นอนโฟม เพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลศิริราช

นิตยสารญี่ปุ่น ‘ชูคัน อาซาฮี’ ปิดตัวพ.ค.นี้ หลังตีพิมพ์กว่า 100 ปี

ชูคัน อาซาฮี (Shukan Asahi) นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่น เตรียมปิดฉากประวัติศาสตร์การตีพิมพ์นิตยสารอันยาวนานกว่า 100 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้

ญี่ปุ่นไฟเขียวผู้ใช้ ‘สกูตเตอร์ไฟฟ้า’ ไม่ต้องมีใบขับขี่ เริ่มก.ค. นี้

ผู้ขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นจะไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่อีกต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะวิธีการเดินทางดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ

บุก ‘คลังสมบัติฟาโรห์’ หลบภัยน้ำป่าถล่ม ‘นครเพตรา’

เปลี่ยนใจแล้ว เล่าเรื่องผจญภัยในเพตราก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยเล่าเรื่องเมาท์เนโบ โปรดอย่าได้โกรธกัน เพราะที่คนอื่นเขาไปในทริปอื่น ๆ มีทั้งที่ตั้งใจไปถ่ายรูปสวย ๆ ไปศึกษาร่องรอยอารยธรรมพันปี

จีนเทา-จีนขาว ยึดเมือง !!!

เรื่องทุนจีนบุกไทยนั้นเป็นที่รับรู้กันมานานหลายปีแล้ว ซึ่งคลื่นกลุ่มทนจีนรุ่นใหม่ที่หลั่งไหลทะลักเข้ามาตั้งหลักปักฐานในบ้านเรา เริ่มขึ้นราว ๆ ปี 2550 จุดที่คนจีนเหล่านั้นมาทำมาหากินสมัยนั้นหากเราเดินไปในย่านห้วยขวาง

SCB EIC เผยเศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ

เศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ คาดนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ท่ามกลางความกังวลการส่งออกชะลอตัว

สสส. เผย นักศึกษาไทยมีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้น มีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 4 วอนผู้เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก

หลังเผยผลสำรวจ “โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

DMT มอบถุงของขวัญแก่ 28 ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้วันเด็ก

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบถุงของขวัญให้แก่ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชน ที่อยู่รอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

MUST READ

8 คอนเทนต์ตรุษจีนห้ามพลาด ดูได้ตลอดเทศกาลที่ Netflix

เทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้พบปะสังสรรค์กันพร้อมหน้า หากคุณกำลังมองหาคอนเทนต์สำหรับบรรยากาศแสนชื่นมื่น

ทรู ดิจิทัล ลงทุนใน HiveGround สตาร์ตอัพสัญชาติไทย รุกเปิดโรงงานผลิตโดรนการเกษตรแบบครบวงจร

ทรู ดิจิทัล ประกาศลงทุนใน HiveGround (ไฮฟ์กราวนด์) สตาร์ตอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนาหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน ผนึกกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล

NT เปลี่ยนเกมรัฐวิสาหกิจสู่นักลงทุนปั้นรายได้

เมื่อมีการพูดถึงคำว่า ‘Tech Company’ ในเมืองไทย แน่นอนว่ามีบริษัทสัญชาติไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มากนัก หลายบริษัท Born to be แต่มีอีกหลายบริษัทเกิดมาจากการให้บริการเทคโนโลยี

Apple เปิดตัว Mac mini ใหม่พร้อมชิป M2 และ M2 Pro ในราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

Apple เผยโฉม Mac mini ใหม่ที่อัดฉีดพลังแรงโดยชิป M2 และ M2 Pro แบบใหม่หมด ทำให้ Mac mini ที่มาพร้อมชิป M2 มากความสามารถ ในราคาเริ่มต้น ที่ปรับใหม่เหลือ 20,900 บาท

AWS เปิดให้บริการ AWS Local Zone ในกรุงเทพฯ

Amazon Web Services, Inc. (AWS) ประกาศเปิดตัวการให้บริการ AWS Local Zone ในกรุงเทพฯ ช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการ latency ต่ำ ๆ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น