TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology "ดีป้า" เปิดแผนงานปี 2565 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขึ้นชั้นนำของโลก

“ดีป้า” เปิดแผนงานปี 2565 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขึ้นชั้นนำของโลก

ดีป้า เผยแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าในทุกพันธกิจ ดันบัญชีบริการดิจิทัล หนุนรัฐ-เอกชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลได้โดยสะดวก เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ ลุยจัดทำระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองใน 15 เมืองอัจฉริยะแรกที่ได้รับการประกาศแล้ว ก่อนยกจังหวัดที่มีความพร้อมนำข้อมูลเมืองแปลงสู่ระบบบริการของพื้นที่

พร้อมปั้นเพิ่ม 150 Smart City Ambassadors สร้างความเข้าใจในเรื่องของนโยบาย รวมถึงดิจิทัลโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เล็งเปิดคอนเซ็ปต์ร้านสะดวกซื้อบริการดิจิทัล ในชื่อ d-station นำร่อง 8 จังหวัด สร้างงานคนในพื้นที่ควบคู่การให้ความรู้ประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองรองให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ ก่อนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในทุกพันธกิจเริ่มจากการเดินหน้าในเรื่องของ “บัญชีบริการดิจิทัล” โดยให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพ รวมถึงผู้ประกอบการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) และผู้ให้บริการโปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ที่ได้มาตรฐานตามที่ดีป้ากำหนด อาทิ ISO29110, CMMI และ dSURE สามารถขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเลือกประยุกต์ใช้บริการเหล่านั้นได้โดยสมัครใจผ่านกระบวนการพัสดุ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐได้

พร้อมกันนี้ บัญชีบริการดิจิทัลยังให้บริการภาคเอกชน และสามารถนำใบเสร็จมายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ขณะที่ภาคประชาชนสามารถเลือกซื้อเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT บน LINE Official Account: depaThailand อีกหนึ่งช่องทางในการค้นหาโซลูชัน เพื่อยกระดับธุรกิจ แก้ไข Pain Point ได้อย่างสะดวกและตรงจุด

ดีป้า คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล เพิ่มเฉลี่ย 500 รายการในปี 2565 พร้อมตั้งเป้าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 5,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NBDi) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่และระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปสู่การใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่เป็นกลไกในการออกแบบพัฒนานโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้ากำลังบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ดร.ณัฐพล ได้กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ว่า ดีป้า จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform) ใน 15 เมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ โดยการออกแบบจัดทำ Data Catalog ของจังหวัด การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล และหยิบยกจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อนำข้อมูลเมืองมาแปลงสู่ระบบบริการของพื้นที่ อาทิ การติดต่อสื่อสารสู่ภาคประชาชน เช่น การเตือนภัย เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุอาชญากรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ ดีป้า ยังมีแผนที่จะขยายผลโครงการ Smart City Ambassador โดยเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพิ่มเติม 150 คน ใน 150 พื้นที่จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้) เพื่อเป็นที่ปรึกษาของพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายและดิจิทัลโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ดีป้าจะเดินหน้าประกาศรับรองพื้นที่เมืองอัจฉริยะเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 10 พื้นที่ในปี 2565

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ดีป้าจะเข้าไปสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพที่ได้รับการลงทุนจากบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของดีป้าในลักษณะของการร่วมลงทุน (Co-investment) ภายใต้โครงการ dVenture โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในดิจิทัลสตาร์ตอัพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

“และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ ดีป้า วางแผนที่จะเปิด “ร้านสะดวกซื้อบริการดิจิทัล” ในชื่อ d-station เริ่มต้นใน 8 จังหวัดนำร่อง โดยการสรรหาคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ ดีป้า ซึ่งจะสามารถเข้าถึงประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองรองให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้ากล่าว

และสุดท้ายคือ การร่วมมือกับ บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในชื่อ eatsHUB ด้วยอัตราส่วนแบ่งรายได้ (GP) เฉลี่ยต่ำสุด 8% เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มรับส่งอาหารสัญชาติไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้าน สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเป็นของตนเอง และช่วยสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ eatsHUB ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ มีร้านค้าร่วมเป็นสมาชิกกับแพลตฟอร์มแล้วกว่า 8,000 ร้านค้า และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม และพระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนมกราคม 2565

“เราพร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้าย

โออาร์ เตรียมสถานีชาร์จกว่า 100 จุด รองรับการเดินทางในช่วงปีใหม่แก่ผู้ใช้รถ EV

ก้าวครั้งต่อไปสู่โลก Metaverse

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค นำ 5G ตอบโจทย์การเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวสำเร็จ เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่อากาศหนาวเย็น

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

PEA ENCOM ผนึก SHARGE ตั้งบริษัทร่วมทุน เดินหน้าขายและติดตั้ง EV Charger ตามบ้าน-คอนโดทุกภูมิภาค

PEA ENCOM ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ SHARGE ผู้นำตลาด EV Charger ตั้งบริษัทร่วมทุน “เอ็นคอม ชาร์จ” ผนึกกำลังขายเครื่อง EV Charger พร้อมให้บริการติดตั้งตามที่อยู่อาศัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

วรุณาเดินหน้า “คุ้งบางกะเจ้าโมเดล” ต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย AI

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง อย่างการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้าในโครงการ OUR Khung BangKachao

OPPO เปิดรับโครงการวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพ และการเข้าถึงผ่านเทคโนโลยี พร้อมเงินสนับสนุน 460,000 เหรียญ

OPPO Research Institute Innovation Accelerator เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้ประกอบการนำโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมมาสู่ชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

หัวเว่ยจัดประชุม Huawei APAC Digital Innovation Congress ร่วมวางโครงสร้างอนาคตของนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ยร่วมกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) จัดงานประชุม Huawei APAC Digital Innovation Congress ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ, ผู้เชี่ยวชาญ, นักวิจัย, พันธมิตรธุรกิจและนักวิเคราะห์เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น