TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology "ดีป้า" เปิดแผนงานปี 2565 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขึ้นชั้นนำของโลก

“ดีป้า” เปิดแผนงานปี 2565 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขึ้นชั้นนำของโลก

ดีป้า เผยแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าในทุกพันธกิจ ดันบัญชีบริการดิจิทัล หนุนรัฐ-เอกชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลได้โดยสะดวก เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ ลุยจัดทำระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองใน 15 เมืองอัจฉริยะแรกที่ได้รับการประกาศแล้ว ก่อนยกจังหวัดที่มีความพร้อมนำข้อมูลเมืองแปลงสู่ระบบบริการของพื้นที่

พร้อมปั้นเพิ่ม 150 Smart City Ambassadors สร้างความเข้าใจในเรื่องของนโยบาย รวมถึงดิจิทัลโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เล็งเปิดคอนเซ็ปต์ร้านสะดวกซื้อบริการดิจิทัล ในชื่อ d-station นำร่อง 8 จังหวัด สร้างงานคนในพื้นที่ควบคู่การให้ความรู้ประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองรองให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ ก่อนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในทุกพันธกิจเริ่มจากการเดินหน้าในเรื่องของ “บัญชีบริการดิจิทัล” โดยให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพ รวมถึงผู้ประกอบการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) และผู้ให้บริการโปรแกรมบริการ (Software as a Service: SaaS) ที่ได้มาตรฐานตามที่ดีป้ากำหนด อาทิ ISO29110, CMMI และ dSURE สามารถขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเลือกประยุกต์ใช้บริการเหล่านั้นได้โดยสมัครใจผ่านกระบวนการพัสดุ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐได้

พร้อมกันนี้ บัญชีบริการดิจิทัลยังให้บริการภาคเอกชน และสามารถนำใบเสร็จมายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ขณะที่ภาคประชาชนสามารถเลือกซื้อเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT บน LINE Official Account: depaThailand อีกหนึ่งช่องทางในการค้นหาโซลูชัน เพื่อยกระดับธุรกิจ แก้ไข Pain Point ได้อย่างสะดวกและตรงจุด

ดีป้า คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล เพิ่มเฉลี่ย 500 รายการในปี 2565 พร้อมตั้งเป้าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 5,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NBDi) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่และระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปสู่การใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่เป็นกลไกในการออกแบบพัฒนานโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้ากำลังบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ดร.ณัฐพล ได้กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ว่า ดีป้า จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform) ใน 15 เมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ โดยการออกแบบจัดทำ Data Catalog ของจังหวัด การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล และหยิบยกจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อนำข้อมูลเมืองมาแปลงสู่ระบบบริการของพื้นที่ อาทิ การติดต่อสื่อสารสู่ภาคประชาชน เช่น การเตือนภัย เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุอาชญากรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ ดีป้า ยังมีแผนที่จะขยายผลโครงการ Smart City Ambassador โดยเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพิ่มเติม 150 คน ใน 150 พื้นที่จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้) เพื่อเป็นที่ปรึกษาของพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายและดิจิทัลโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ดีป้าจะเดินหน้าประกาศรับรองพื้นที่เมืองอัจฉริยะเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 10 พื้นที่ในปี 2565

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ดีป้าจะเข้าไปสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพที่ได้รับการลงทุนจากบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของดีป้าในลักษณะของการร่วมลงทุน (Co-investment) ภายใต้โครงการ dVenture โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในดิจิทัลสตาร์ตอัพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

“และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ ดีป้า วางแผนที่จะเปิด “ร้านสะดวกซื้อบริการดิจิทัล” ในชื่อ d-station เริ่มต้นใน 8 จังหวัดนำร่อง โดยการสรรหาคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ ดีป้า ซึ่งจะสามารถเข้าถึงประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองรองให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้ากล่าว

และสุดท้ายคือ การร่วมมือกับ บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในชื่อ eatsHUB ด้วยอัตราส่วนแบ่งรายได้ (GP) เฉลี่ยต่ำสุด 8% เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มรับส่งอาหารสัญชาติไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้าน สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเป็นของตนเอง และช่วยสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ eatsHUB ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ มีร้านค้าร่วมเป็นสมาชิกกับแพลตฟอร์มแล้วกว่า 8,000 ร้านค้า และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม และพระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนมกราคม 2565

“เราพร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้าย

โออาร์ เตรียมสถานีชาร์จกว่า 100 จุด รองรับการเดินทางในช่วงปีใหม่แก่ผู้ใช้รถ EV

ก้าวครั้งต่อไปสู่โลก Metaverse

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

KBank ผนึก Lombard Odier ชี้การลงทุนอย่างยั่งยืนคือ “ทางรอด” จับมือ GC ตอกย้ำแนวคิด Net Zero

KBank Private Banking ชวนสังคมเปลี่ยนมุมมองไปสู่การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ผนึกกำลัง Lombard Odier และ GC เปิดเวทีเสวนา “การลงทุนเพื่อความยั่งยืน: “ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก”

ม.มหิดล ใส่ “หัวใจผู้ประกอบการ” ให้คนพิการ ผ่าน “สื่อภาษามือ”

คนพิการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใด ๆ แค่เงินลงทุนอย่างเดียวอาจไม่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ หากไม่ได้ใช้ "หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ"

รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมเครื่องผลิตออกซิเจน ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า

รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนได้เอง ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า พร้อมเผยแผนการดำเนินงานต่อไป เร่งสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้แล้วเสร็จในปี 2567

โกลบิช คว้าซีรีส์ A+ กว่า 90 ล้านบาท นำโดย depa หนุน Edtech ไทยสู่สากล

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ GLOBISH สตาร์ตอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนไลฟ์ออนไลน์รายแรกของประเทศไทย ปิดดีลระดมทุน Series A+ ดีป้า (depa) จุดพลุร่วมลงทุน

KBTG คว้า “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia 3 ปีซ้อน

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 (Best Companies To Work For In Asia 2022) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2563-2565)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น