TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business K Climate Transition กองทุนลดโลกร้อน “ลงทุนอย่างยั่งยืน สร้างโลกยั่งยืน”

K Climate Transition กองทุนลดโลกร้อน “ลงทุนอย่างยั่งยืน สร้างโลกยั่งยืน”

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง (KBank Private Banking) เปิดตัวกองทุน K Climate Transition กองทุนที่คำนึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหนึ่งเดียวของไทย ที่มุ่งเน้นลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากธุรกิจหลากหลายทั่วโลก

-ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจฟื้นตัวลักษณะ U-Shaped ขณะที่ปรับจีดีพีปีนี้หดตัว 10%
-กสิกรไทย เปิดตัว MAKE by KBank โมบายแบงกิ้งของคนรุ่นใหม่

โลกมีโดยเป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 50% ภายในปี 2030 นั่นหมายถึง โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือ 173 ล้านล้านบาทต่อปี ไปจนถึงปี 2030 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า 

เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติเพื่อความยั่งยืน (The Sustainability Revolution) และเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบที่สามารถสร้างความเติบโตโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายให้กับโลก เพื่อมุ่งสู่ CLIC Economy (Circular, Lean, Inclusive และ Clean) ซึ่ง Circular คือ การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน Lean คือ การลดความสูญเปล่าหรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Inclusive คือ ความเท่าเทียมกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และ Clean คือ เศรษฐกิจบนสิ่งแวดล้อมสะอาด

ลงทุนอย่างยั่งยืน สร้างโลกยั่งยืน

การปฏิวัติครั้งนี้จะแบ่งแยกระหว่างธุรกิจที่เป็นผู้ชนะหรือกลุ่มที่ตระหนักและปรับตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ และผู้แพ้หรือกลุ่มที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกจำกัดการดำเนินธุรกิจ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในที่สุด 

ทุกคนสามารถสร้างโลกที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนอย่างยั่งยืน

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มด้านความยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งของนักลงทุนในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างโลกที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนที่ยั่งยืนได้

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย

ทั้งนี้ มิติด้านความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการลงทุน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Transition) เนื่องจากมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและเพิ่มความเสี่ยงแก่ธุรกิจที่ยังคงอิงกับอุตสาหกรรมหนักแบบเก่าอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจในรูปแบบใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดเช่นกัน

กองทุน K Climate Transition กองทุนที่คำนึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหนึ่งเดียวของไทย

“โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ และภาคการลงทุนจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) พร้อมขับเคลื่อนภาคการลงทุนไทยสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติของกระบวนการและเป้าหมาย”

ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและการทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Climate Change) ที่ผ่านมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ระบบการผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางและคมนาคมขนส่ง และกระบวนการผลิตอาหาร

หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังถูกปล่อยออกมาในอัตราเดิมไปจนปี 2100 อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 3-6 องศาเซลเซียส ซึ่งตามข้อตกลงปารีส จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการปล่อยและการมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (Net-zero) เพื่อหยุดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2050 หากทำสำเร็จ ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะลดลง 10 เท่า

จิรวัฒน์ กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินเศรษฐกิจที่สร้างความเติบโต โดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่ใช้ทรัพยากรมหาศาล ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังถูกปล่อยออกมาในอัตราเดิมไปจนถึงสิ้นศตวรรษนี้จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันถึง 550 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่าขนาดเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2019  ถึง 7 เท่า

ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายในการลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกต้องอาศัยทั้งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสะอาด ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมหนักที่ยังมีความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนมากขึ้น

โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก 4 ประการ คือ

  • นโยบายจากภาครัฐ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทางสะอาดและควบคุมธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon credit) ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น
  • ผู้บริโภค ที่มีความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีราคาถูกลง เอื้อให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรไปพร้อม ๆ กับความยั่งยืนได้
  • เงินของนักลงทุน ที่จะสนับสนุนบริษัทที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

ลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) ผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 220 ปี  พันธมิตรของ KBank Private Banking ได้แบ่งธุรกิจที่มีศักยภาพไว้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจผู้ชนะในโลกที่มีการจำกัดปริมาณคาร์บอน (Carbon-constrained world) ได้แก่ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Solution provider) โดยตรง เช่น พัฒนาซอฟต์แวร์ให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ธุรกิจผู้ชนะในโลกที่ได้รับความเสียหายจากคาร์บอน (Carbon-damaged world) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากภาวะโลกร้อน เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น และธุรกิจที่วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการเงินจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

เปิดกองทุน K Climate Transition

KBank Private Banking มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ผ่านการบริการบริหารความมั่งคั่งครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการนำตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกมาประยุกต์และถ่ายทอดแก่ลูกค้า และเปิดโอกาสในการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนในระดับสากล

ซึ่งล่าสุดได้เปิดกองทุน K Climate Transition มีการลงทุนในหุ้นประมาณ 40 – 50 ตัว บริหารจัดการกองทุนโดย Lombard Odier เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds – Climate Transition , (USD), I Class A (กองทุนหลัก) โดยเป็นกองทุนที่คำนึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหนึ่งเดียวของไทย มุ่งเน้นลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากธุรกิจหลากหลายทั่วโลก

โดยกองทุน Climate transition ของ Lombard Odier ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ 16 มีนาคม 2020 มีมูลค่ากองทุนรวม 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลตอบแทนนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) เป็นบวกที่ 40% ผู้จัดการกองทุนหลักมีประสบการณ์ทำงานในการบริหารทุนในธีมนี้มา 18 ปี และสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนส่วน (Alpha) เฉลี่ยเหนือตลาด 2.5 – 3% ต่อปี

สำหรับ AUM ในครึ่งปีแรกของ KBank Private Banking ยังคงที่ มีมูลค่ารวมประมาณ 750,000 ล้านบาท โดยสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย YTD เป็นบวกเล็กน้อย ในขณะที่ลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้สูง มีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4%

ที่ผ่านมา บริษัทนำเสนอกองทุนภายใต้ธีมความยั่งยืนแก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น K-HIT และ K-CHANGE

กองทุน K-CHANGE เน้นลงทุนในธีมธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในหลายมิติ เช่น สุขภาพ และความเท่าเทียม มีผลตอบแทน YTD +49% มูลค่ากองทุนรวมประมาณ 2,700 – 2,900 ล้านบาท

กองทุน K-HIT เน้นลงทุนในเมกะเทรนด์ของโลก เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ยานยนต์แห่งอนาคต และเทคโนลยีสุขภาพ มีผลตอบแทน YTD +15% มูลค่ากองทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เน้นลงทุนในเอเชีย เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่ากองทุนรวม 3,600 ล้านบาท

“เราเชื่อว่าธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนกว่าธุรกิจที่เมินเฉยสิ่งเหล่านี้ โดย K Climate Transition จะเปิดขาย IPO ครั้งแรกในช่วงวันที่ 1 ถึง 15 กันยายน นี้”

นอกจากนี้ KBank Private Banking ยังได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ‘Sustainability Revolution: A Call for Action’ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง มร. อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2007 มาร่วมในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนโลกเพื่อความยั่งยืน

Green DNA

ทั้งนี้ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า นอกจากโควิด-19 ปัญหาใหญ่ระดับโลกที่มีผลกระทบใกล้ตัวเรา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเฉียบพลัน (Climate Change) ปี 2015-2016 ภัยแล้งทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2 ล้านไร่ และในปี 2019-2020 ความเสียหายเบื้องต้นเกิดขึ้นกว่า 1 ล้านไร่แล้ว และระดับน้ำทะเลของไทยในช่วงปี 1993-2008 ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ประชากรของไทยกว่า 6-7 ล้านคนอาศัยในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วง 11 ปี จาก ปี 2005 – 2016 มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก รวมกกว่า 925 ตารางกิโลกเมตร

ขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอด ในปี 2019 อุณหภูมิเฉลี่ยในประเทศไทยสูงที่สุดในรอบ 69 ปี ปลาและพืชมากกว่า 200 สายพันธุ์มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบจาก Climate Change โดยตรง

ซึ่ง Climate Change เป็นปัญหาใกล้ตัว และต้นเหตุ คือ การปล่อยก๊าเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ตั้งแต่การผลิต การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่การบริโภค แค่ใช้ชีวิตตามปกติก็มีส่วนที่สร้างก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาแล้ว ในปี 2010 ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 22 ของโลก สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ปี 2016 ประเทศไทยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวมากกว่าเวียดนามเกือบเท่าตัว สัดส่วนพื้นที่ป่าทั้งหมดของไทยอยู่ที่ 32% ในขณะที่เวียดนามและมาเลเซียอยู่สูงกว่าไทย อยู่ที่ 48% และ 68% ตามลำดับ

“ในฐานะพลเมืองของโลก ในฐานะประชาชนคนหนึ่งของไทย ในฐานะนักธุรกิจ และนักลงทุน เราสามารถจะทำอะไรเพื่อมีส่วนช่วยเหลือโลกได้บ้าง สำหรับธนาคารกสิกรไทย เรามองตัวเองว่าเป็นฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ไม่ใช่แค่ทำธุรกิจ แต่ต้องช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งคำว่า ยั่งยืน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านธุรกิจ นอกจากทำหน้าที่สร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ยังต้องดูแลสังคม พนักงาน และสิ่งแวดล้อมด้วย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประชาชน ประเทศชาติ และคนรุ่นหลังให้สามารถมีคุณภาพชีวิตไม่ด้อยไปกว่าปัจจุบัน

ช่วงโควิด-19 ธนาคารยอมลดกำไรลงเพื่อช่วยเหลือพนักงานและลูกค้า เพื่อลดปัญหาสังคมและช่วยประเทศให้รอด เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ผลกำไรก็จะกลับมา เพราะลูกค้าและพนักงานยังอยู่ ซึ่งการรักษาสมดุลนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืน เพราะเชื่อว่า ความยั่งยืน ไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องทำ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ

“เราสร้างจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเรียกว่า Green DNA งานนี้แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับ Climate Change และการสร้างโลกที่ยั่งยืน”

มร. อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2007 กล่าวในงานสัมมนาในหัวข้อ ‘Sustainability Revolution: A Call for Action’ จัดโดย KBank Private Banking ว่า ชั้นบรรยากาศของโลกเหลือบางมาก และมนุษย์กำลังใช้พื้นที่บาง ๆ นี้เป็นที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ถึง 150 ล้านตัน

มร. อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2007

สิ่งที่ต้องการ คือ ผู้นำที่มีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ที่ผู้ลงทุนและผู้นำทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสำคัญมาก เพราะข้อตกลงปารีสที่มีการลงนามตั้งแต่ปี 2015 ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน

นักลงทุนมีความสำคัญอย่างมาก และกำลังคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องย้ายการลงทุนจากบริษัทที่ส่งผลต่อการเกิด climate change สู่โอกาสอื่นที่จะหาเงินและเร่งการเปลี่ยนตรงนี้

ปี 2019 ประมาณ 80% ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกมาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาถูกลงเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อก่อนแพงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมัน และถ่านหิน

คนเริ่มสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เชื่อว่าในอีก 2 ปีข้างหน้ารถพลังงานไฟฟ้าจะมาแทนรถที่ใช้น้ำมัน มีอีกหลายอย่างที่เป็นความก้าวหน้าการปฏิวัติเชิงความยั่งยืน โลกนี้อยู่ในช่วงต้น ๆ ที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติและความยั่งยืน ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเทียบเท่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI หรือ machine learning และเทคโนโลยีอื่น ๆ ทำให้นักธุรกิจสามารถจัดการอะตอม อิเล็กตรอน และโมเลกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน มีโอกาสใช้การปฏิวัติให้เกิดการยั่งยืน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ผลิตออกมา ลดให้โลกถูกทำลาย ให้โลกกลับมาสู่จุดสมดุลระหว่างความศิวิไลซ์ และระบบนิเวศวิทยาของโลก

“ผมเชื่อย่างแท้จริงว่าเรามีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างสำเร็จแน่นอน เราต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่หมนุเวียนได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการลดของเสีย และนำของต่าง ๆ กลับมาใช้ และต้องหาวิธีที่จะปฏิวัติให้เกิดการผลิตซ้ำได้ ลดการผลิต ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เปลี่ยนวิธีทำเกษตรกรรม ซึ่งทำให้พื้นดินมีความสมบูรณ์มากขึ้น”

นักลงทุนและผู้นำทางเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างความยั่งยืน รัฐบาลต้องเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งภาคธุรกิจและภาคธนาคารต้องลงทุนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ

มร.ฮูเบิร์ต เคลเลอร์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลอมบาร์ด โอเดียร์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน ลอมบาร์ด โอเดียร์ กล่าวว่า ลอมบาร์ด โอเดียร์ กรุ๊ป เป็นองค์กรลงทุน บริษัทที่ทำการลงทุน มีงบประมาณ 300,000 ล้านเหรียญฯ สำหรับลูกค้าทั้งเอกชนและสถาบันลงทุน ทำงานในฐานะธนาคาร เป็นบริษัทเอกชนมามากกว่า 2 ศตวรรษ ความยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญมากในการลงทุนขององค์กร

มร.ฮูเบิร์ต เคลเลอร์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลอมบาร์ด โอเดียร์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน ลอมบาร์ด โอเดียร์

“เราเชื่อเสมอว่าบริษัทที่มีรูปแบบการลงทุนแบบยั่งยืน และการจัดการธุรกิจแบบยั่งยืนเท่านั้นจึงจะสามารถมีกำไรได้อย่างยาวนาน รูปแบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะสามารถเติบโตและมั่งคั่งได้แต่ต้องไม่ส่งผลอะไรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารกสิกรไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความคิดเหมือนกันเรื่องความยั่งยืนและโอกาสในการลงทุนจากประเด็นความยั่งยืน”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-ETDA ประกาศบทบาท “ผู้กำกับดูแลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
-ซีพีแรม ร่วมกับ มีเดียอาตส์ มจธ. เดินหน้าชวน นร.- นศ. สร้างพลัง “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
-ฟูจิตสึ ประกาศวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นบริษัทที่มุ่งเน้น Digital Transformation
-เอ็นทีที ประเทศไทย บุกตลาดคลาวด์ พร้อมให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นครบวงจร

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

foodpanda เปิดตัวหมี “เปาเปา” ส่งแคมเปญออนไลน์ เจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ

ฟู้ดแพนด้า ฉลองครบรอบ 10 ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิดตัว “เปาเปา”

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)

MUST READ

Zipmex ปี 64 มีผู้ใช้งานเพิ่ม 700,000 คน พร้อมดันคริปโทฯ เข้าสู่ไลฟ์สไตล์ยุคการเงินดิจิทัล

Zipmex เผยความสำเร็จปี 2564 คนไทยตอบรับกระแสการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลสูง เทรดดิ้งวอลลุ่มเติบโตแตะระดับ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

WEDO ชวนนักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม “WEDO Young Talent Program 2022”

WEDO เปิดตัว “WEDO Young Talent Program 2022” ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของMicro Enterprise จำนวน 13 สัปดาห์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น