TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessสรรพากรเดินหน้าจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท

สรรพากรเดินหน้าจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low-Value Goods) ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินคา้ให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรจะนำเสนอกฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศและแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าต่างของผู้ขายในต่างประเทศ ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือน เช่นเดียวกันกับการขายสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่า กาดำเนินการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ขายในต่างประเทศ กับผู้ขายในประเทศไทย ทั้งในแง่การแข่งขันและการจัดเก็บภาษีโดยยังคงหลักการ การอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าระหว่างประเทศเอาไว้

ปัจจุบัน กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศที่ผู้ขายในต่างประเทศขายสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่นานาประเทศยอมรับ  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินการว่า กรมสรรพากรจะนำเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังในเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป และในระหวา่งที่รอขั้นตอนตามกฎหมายของกรมสรรพากรนั้น กระทรวงการคลังจะมีมาตรการในการจดัเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ ผ่านกรมศุลกากร 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เก็บภาษีสินค้านำเข้า… สกัดจีนตีตลาดไทย ไม่ง่าย

‘โอ้กะจู๋’ ยื่นไฟลิ่ง ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขยายธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ