TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกCareer & Talentยกระดับทักษะดิจิทัล ด้วยหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานที่ DiSDA จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยกระดับทักษะดิจิทัล ด้วยหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานที่ DiSDA จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โลกในยุคปัจจุบันนี้ กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมีผลจากเทคโนโลยีดิจิทัล บริการ และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่า Technology Disruption โดยการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาเขย่าวงการทำธุรกิจและการทำงานในสายงานต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า พนักงานภายในองค์กรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะดิจิทัล (Digital Skill) มากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะนำพาองค์​กรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันธุรกิจกับตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมมากยิ่งขึ้น

แน่นอนว่า การปรับตัวให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล คือเรื่องสำคัญแล้วสำหรับบุคลากรของทุกธุรกิจ เพราะนี่คือการติดอาวุธให้กับพนักงานให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมเตรียมตัวสำหรับเทรนด์ใหม่ในอนาคตที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น นี่จึงเป็นเวลาสำคัญที่ประเทศต้องมีการแผนพัฒนาความรู้และทักษะของคนในประเทศให้เข้าถึงศาสตร์ด้านดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น

จากงาน Digital Governance Thailand 2024 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ Digital Skill for Digital Workforce ที่กล่าวโดย นิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลได้ชี้ให้เห็นถึงแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ด้านดิจิทัลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการสร้างสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล หรือ DiSDA ขึ้นภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องของการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานทุกภาคส่วน โดยมีพันธกิจสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม, การทดสอบมาตรฐาน, การรับรองความรู้และความสามารถ และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาลูกจ้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ฝึกอยู่ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 แห่ง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 แห่ง

สำหรับ DiSDA นั้น จะจัดอยู่ในกลุ่มของ Excellence Training Center ที่เป็นศูนย์การฝึกอีกรูปแบบซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 7 ที่ เช่น Excellence Training Center ที่สมุทรปราการจะดูแลในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์, Excellence Training Center ที่เชียงใหม่จะดูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสุขภาพแบบองค์รวม ส่วน DiSDA จะเป็น Excellence Training Center ที่เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาและรองรับความสามารถที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยจะเน้นการสร้างแรงงานไทยให้เป็นแรงงานที่มีทักษะในด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน พร้อมวางกรอบแนวทางและนโยบายในการพัฒนาทักษะ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลและหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริง

ซึ่งจากการดำเนินงานของ DiSDA ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงปี 2563 ทำให้ทราบถึงข้อมูลของแรงงานในสายดิจิทัลมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านตำแหน่งงานและจำนวน ผ่านการทำ Digital Fuctional Map ทำให้ได้ 10 กลุ่มอาชีพ 60 กลุ่มตำแหน่งงาน มีจำนวนแรงงาน 20,000-30,000 คนในแต่ละอุตสาหกรรมที่สำคัญมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงทำการวิเคราะห์หาปริมาณของอุปทานจากผู้ประกอบการในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเพื่อวางแผนในการพัฒนาคนในจำนวนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต ซึ่งหลักสูตรที่ทาง DiSDA ทำการออกแบบขึ้นจะเกิดจากข้อมูลของตำแหน่งงานและความต้องการของผู้ประกอบการ โดยพิจารณาว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นต้องมีสกิลอะไรบ้าง และควรที่จะต้องเรียนหลักสูตรอะไร ใช้เครื่องมืออะไร ไปจนถึงควรบรรยายด้วยวิทยากรแบบไหน เพื่อสร้างกระบวนการหลักสูตรที่ตอบโจทย์ได้ตรงกับสิ่งที่สถานประกอบการต้องการ โดยจากการสำรวจตัวเลขการประมาณการของ GP แบบปกติ พบว่า 3 อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน คือ อาชีพด้านการทำ Data, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่า ทักษะด้านดิจิทัลนั้นมีแนวโน้มเติบโตและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สกิลเหล่านี้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น DiSDA จึงทำการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัลออกเป็น 4 ระดับเพื่อให้ครอบคลุมต่อบุคลากรที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังสามารถพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง ได้แก่

  • กลุ่มทักษะระดับสูง กลุ่มที่ตลาดต้องการและจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง เช่น ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
  • กลุ่มทักษะระดับกลาง กลุ่มคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะที่ต้องใช้ในงานเท่านั้น
  • กลุ่มทักษะระดับต้น กลุ่มที่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับออฟฟิศที่เป็น Digital Tool พื้นฐานเป็น เช่น Microsoft ฯลฯ
  • กลุ่มทักษะระดับพื้นฐาน กลุ่มคนทั่วไปที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารและค้นหาข้อมูลเป็น เช่น Google เป็นต้น

โดยในการฝึกปฏิบัติผ่านการเรียนรู้กับหลักสูตรของ DiSDA จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การ Up Skiil ด้วยการต่อยอดทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยกลุ่มที่มีทักษะระดับสูงและระดับกลางจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปพัฒนาคนในอุตสาหกรรมต่อได้ และอีกรูปแบบคือการเรียนกแบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สนใจในปัจจุบันนี้ DiSDA มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาแล้วถึง 7 หลักสูตร ยกตัวอย่าง เช่น หลักสูตร Checklist ธุรกิจออนไลน์ เหมาะสำหรับคนที่จะประกอบธุรกิจตัวเองที่ต้องมีความรู้สำหรับทำการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, การบริหารเพจโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ส่วนในปี 2567-2570 จะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรนักการตลาดก้าวสู่อาชีพนักการตลาดด้านดิจิทัล ที่จะสอนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI, การทำ SEO, Data Analytics, การทำ Dashboard สำหรับทำการตลาด ฯลฯ
  • หลักสูตรการสร้างโมเดล AR โดยใช้ Spark AR ที่เป็นซอฟต์แวร์ Facebook เพื่อสร้างโมเดล 3D หรือทำ Camera Effects ที่ใช้ใน Facebook และ Instagram
  • หลักสูตรการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับองค์กร เพื่อเฝ้าระวังข้อมูลไม่ให้รั่วไหล หรือโดนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

และหลักสูตรเหล่านี้ DiSDA เผยแพร่ให้คนที่สนใจ โดยมีทั้งคู่มือต่าง ๆ ที่ใช้ในหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมได้ ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dsd.go.th/disda

จะเห็นว่าทักษะด้านดิจิทัลนั้นสำคัญมากสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความเข้าใจในโลกดิจิทัลมากขึ้น การเดินหน้าของโครงการและหลักสูตรต่าง ๆ ของ DiSDA และพันธมิตรจึงเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำถึงความสำคัญของทักษะดิจิทัลที่คนไทยเองจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ไปไม่ได้ ดังนั้น มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ไปจนถึงออกแบบและสร้างกลยุทธ์เพื่อการยกระดับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างงานและอาชีพที่ได้รับการยอมรับด้วยทักษะที่ขาดไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันกับ “Digital Skill” ที่ควรมี ซึ่งมีหลักสูตรดี ๆ แล้วที่ DiSDA

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“Future Skill” เปิด 9 ทักษะหลักที่ผู้นำต้องมี

Google Cloud นำเสนอ Gemini 1.5 ตอบโจทย์การใช้งาน AI ชู 3 บริษัท ตัวอย่างการใช้งานจริงในองค์กร

ขาดสภาพคล่อง !!

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ