TH | EN
TH | EN
หน้าแรกColumnistกสทช. การสมัครที่ (เยอะ) ชะมัด

กสทช. การสมัครที่ (เยอะ) ชะมัด

เป็นที่ฮือฮามากสำหรับจำนวนผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีสูงถึง 80 คน ทั้งที่เพิ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 14 ตุลาคม ถึง วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา

หลายคนมองว่า ตำแหน่งคณะกรรมการ กสทช. หรือที่ใคร ๆ เรียกว่า บอร์ด กสทช. เป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน ด้วยค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พศ.2553 มาตรา59(4) ของ กสทช ระบุว่า คณะกรรมการ กสทช. ได้ค่าตอบแทน เดือนละ 269,000 บาท ส่วนประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 335,520 บาท

-กสทช. ประกาศผู้ครอบครองโดรนใหม่ หลังวันที่ 23 ก.ย. 63 ต้องขึ้นทะเบียนใน 30 วัน
-ดีป้า จับมือ หัวเว่ย พัฒนาระบบนิเวศ 5G ครบวงจร

งบรับรองอีกเดือนละ 2 แสนบาท โดยทำเป็นบัตรเครดิตให้คณะกรรมการ กสทช. แต่ละท่าน หากเดือนใดมีค่าใช้จ่ายเกินสามารถนำใบเสร็จมาเบิกจ่ายที่สำนักงาน กสทช. เพิ่มเติมได้ รวมทั้งสามารถตั้งที่ปรึกษาได้ จำนวน 2 ท่าน มีอัตราผลตอบแทน เดือนละ 120,000 บาท และตั้งผู้ปฏิบัติงานจำนวน ไม่เกิน 5 คน และคณะอนุกรรมการที่มีอัตราเบี้ยประชุมสูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง

นอกจากนี้ยังมีงบเดินทางต่างประเทศ ปีละหลายสิบล้าน โดยมีสิทธิในการบินในชั้น First Class อีกด้วย ไม่นับรวมผลประโยชน์อื่นอีก จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่มีคนสมัครสูงถึง 80 คน ทั้งที่มีตำแหน่งอยู่เพียง 7 ตำแหน่ง

คณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และ นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ดูแลฝั่ง กทค. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ – รองประธาน กสทช. และประธาน กสท. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ดูแลฝั่ง กสท. ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 9 ปี ทั้งที่บอร์ดมีวาระเพียง 6 ปี ซึ่งต้องสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนต.ค.60

แต่…เนื่องจากมีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2558 ,ที่ 75/2559 ,ที่ 7/2561 ,ที่ 7/2562 และที่ 8/2562 ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.ออกไป และให้กรรมการ กสทช. ที่มีอายุครบ 70 ปี ทำหน้าที่กรรมการกสทช.ต่อไปได้ ส่งผลให้กรรมการ กสทช.ชุดนี้ ทำหน้าที่มาแล้ว 9 ปี

ดังนั้นการรับสมัครเพื่อ เป็นคณะกรรมการ กสทช. ครั้งนี้ ถึงได้ฮอตมาก ในการสมัครครั้งนี้ นอกจากเอกสาร หลักฐานทั่วไปที่ต้องแนบในการสมัคร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย เอกสารการศึกษา ใบรับรองแพทย์ และอื่น ๆ

ที่พีคสุดคือ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครที่แสดงถึงการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของตนเพื่อนำมากำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยใช้ภาษาไทย ชนิดตัวพิมพ์ธรรมดา แบบ Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ไม่เกิน 32 บรรทัด ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ หากเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาอาจไม่รับไว้พิจารณา

ผู้สมัคร ทั้ง 80 คน แบ่งเป็นผู้สมัครด้านต่าง ๆ 7 ด้าน ดังนี้

ด้านกิจการโทรทัศน์ มีผู้สมัครจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2.นายณภัทร วินิจฉัยกุล อายุ 65 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง
3.ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.พลตรี วิเศษ เจริญสุข อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
5.นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร อายุ 54 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุมิคณะกรรมการพัมฯเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
6.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อายุ 56 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการ
7.พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อายุ 57 ปี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
8.พลเอก นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อายุ 62 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

เป็นที่คาดหมายว่าตัวเต็งที่จะผ่านเข้ารอบ 2 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต และพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

ด้านกิจการกระจายเสียง มีผู้สมัคร จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อายุ 65 ปี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย
2.พลเอกสุรใจ จิตต์แจ้ง อายุ 61 ปี อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กองทัพบก
3.พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ อายุ 59 ปี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ
4.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อายุ 60 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
5.นายพัชระ สารพิมพา อายุ 55 ปี สื่อมวลชนอิสระ
6.พันเอกกฤษฎา เทอดพงษ์ อายุ 48 ปี รองผอ.ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
7.พลตรีอุชุกร ทรงวรัชญ์ อายุ 59 ปี เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร

ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือก 2 ท่าน คาดว่า จะเป็น พันเอก กฤษฎา เทิดพงษ์ และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

ด้านกิจการโทรคมนาคม มีผู้สมัครจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1.พลตรีศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร
2.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อิเล็กทรินิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3.นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อายุ 60 ปี อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
4.พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ อายุ 50 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.
5.รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร อายุ 58 ปี อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6.พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อายุ 65 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
7.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการ กสทช.
8.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ 54 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม
9.นายพรชัย เสมแจ้ง อายุ 45 ปี อดีตนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.พลเอก มโน นุชเกษม อายุ 56 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
11.นายประเสริฐ อภิปุญญา อายุ 58 ปี อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.และอดีตรองเลขาธิการ กสทช.

ตัวเต็ง 2 คนที่คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกในรอบแรก คือ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ และ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

ด้านเศรษฐศาสตร์ มีจำนวนผู้สมัคร 7 คน ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
2.นางสาวชวนชม กิจพันธ์ อายุ 60 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
3.นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 58 ปี เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.นายณรงค์ เขียดเดช อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5.รองศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร อายุ 44 ปี อาจารย์สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร. ดนุวศิน เจริญ อายุ 43 ปี อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7.นายอารยะ ปรีชาเมตตา อายุ 61 ปี ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดลือกรอบแรก 2 ท่าน คาดว่า จะเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ และ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีผู้สมัครจำนวน 21 คน ประกอบด้วย

1.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
3.พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อายุ 64 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
4.นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อายุ 48 ปี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.
5.นายสยาม นิลวัฒน์ อายุ 48 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
6.นายทวีศักดิ์ บุตรตัน อายุ 61 ปี นักเขียนคอลัมน์สิ่งแวดล้อม
7.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ อายุ 44 ปี ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.
8.นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อายุ 48 ปี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรระมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
9.พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร อายุ 57 ปี หัวหน้าทหารฝ่านเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
10.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช อายุ 64 ปี กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
11.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสำนกงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
12.พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป อายุ 55 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย อดีตรองเจ้ากรมข่าวทหาร
13.พลโท ดร. พร ภิเษก อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
14.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา อายุ 57 ปี อดีตรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
15.นายสมณ์ พรหมรส อายุ 61 ปี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
16.ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อายุ 60 ปี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
17.พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ อายุ 61 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
18.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 60 ปี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
19.ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ อายุ 56 ปี ประธานมูลนิธิเบาะแส ประธานหลักสูตรนวัตกรรการสื่อสาร การสืบสวนสอบสวน มหาวิยาลัยเกริก
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค อายุ 60 ปี อดีตรองคณบดรคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21.ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล อายุ 66 ปี นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมช

คาดว่าผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 2 ท่าน น่าจะเป็น นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช และ นายต่อพงศ์ เสลานนท์

ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อายุ 51 ปี รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.นายประพันธุ์ คูณมี อายุ 66 ปี ประธานบริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด
3.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อายุ 57 ปี รองอธิบดีอัยการ
4.นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อายุ 58 ปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
5.พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 59 ปี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.พลโท ดร. พิเชษฐ คงศรี อายุ 60 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม
7.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อายุ 51 ปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
8.นายจิตรนรา นวรัตน์ อายุ 65 ปี อดีตผู้ตรวจการอัยการ
9.นายกฤษดา โรจนสุวรรณ อายุ 60 ปี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง3 สำนักอัยการสูงสุด
10.ดร.วิเชียร รุจิธฎรงกุล อายุ 59 ปี กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11.ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ อายุ 46 ปี ผู้ชำนาญการ บริษํท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
12.พลโท สมชาย ชัยวณิชยา อายุ 58 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
13.พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ อายุ 68 ปี ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก
14.พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง อายุ 65 ปี อดีตจเรตำรวจ

ผู้ผ่านการคัดลือก 2 ท่านที่เป็นตัวเต็ง น่าจะเป็น นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร และพลโท สมชาย ชัยวณิชยา

ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน

1.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
2.พันเอก อนุรัตน์ อินกัน อายุ 53 ปี อดีตรองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก
3.นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อายุ 56 ปี ที่ปรึกษากรรมการ กสทช.
4.พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช.
5.นายนิมิตร หงษ์ยิ้ม อายุ 54 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยดรากอนอินเตรอ์กรุ๊ป จำกัด
6.พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
7.นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อายุ 53 ปี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
8.นายชัยยงค์ พัวพงศกร อายุ 62 ปี ที่ปรึกษาด้านระบบ Smart Grid บริษัท อมตะ บี.กรีม พาวเวอร์ จำกัด
9.พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง อายุ 66 ปี อดีตผู้อำนวยการสถานบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10.นายอานนท์ ทับเที่ยง อายุ 58 ปี ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
11.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ อายุ 48 ปี ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
12.พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ อายุ 66 ปี อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ตัวเต็ง 2 ท่าน น่าจะผ่านการคัดเลือกรอบ 2 ท่าน พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา และพลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

กรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1.นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ
2.นายธงชัย เสนามนตรี ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
3.นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
4.นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคุณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
7.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คัดเลือกผู้สมัครด้านละ 2 ท่าน

หลังจากนั้นนำรายชื่อให้วุฒิสภาฯ คัดเลือกเหลือด้านละ 1 ท่าน โดยการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จะเริ่มในวันจันทร์ ที่ 2 พ.ย. 2563 และจะปิดประชุมประมาณ 28 ก.พ.2564 ถ้าไม่สามารถคัดเลือกได้ทัน จะต้องไปเลือกในการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 คือช่วงระหว่างวันที่ 22 – 18 ก.ย. 2564

ดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่า ใครจะผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ กสทช. ชุดต่อไป คนที่ลุ้นกว่าคนทั่วไป คือ บรรดาผู้ประกอบการด้านกระจายเสียง ด้านโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม แถมด้วยผู้ประกอบการด้านดาวเทียม ว่า โฉมหน้าผู้กำกับดูแล กิจการของตนเองจะเป็นอย่างไร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ