TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview ดีป้า ตั้งเป้าสร้างต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ”

ดีป้า ตั้งเป้าสร้างต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ”

Smart City ถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศหยิบขึ้นมาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ การเดินหน้าเข้าสู่การเป็น Smart City แรกเริ่มต้องเข้าใจความหมายและแนวคิดของ Smart City ให้ถ่องแท้เสียก่อน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวกับ The Story Thailand ว่า Smart City มี 2 แนวคิด คือ เมืองเดิมน่าอยู่ และเมืองใหม่อัจฉริยะ

แนวคิดของ Smart City แบบเมืองเดิมน่าอยู่ คือ การหาทางตอบโจทย์ว่า ทำอย่างไรคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนปัจจุบันจะดีขึ้น ทำอย่างไรพื้นที่ที่อยู่อาศัยจึงจะน่าอยู่ ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีอยู่เดิม

แนวคิดของ Smart City แบบเมืองใหม่อัจฉริยะ เป็นการพัฒนาก่อสร้างเมืองหรือชุมชนขึ้นจากพื้นที่ว่าง ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ต้องการยกระดับให้พื้นที่นั้นเป็นเมือง ๆ หนึ่งขึ้น ภายในแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ยกตัวอย่าง ประเทศเกาหลีใต้กำหนดให้เมืองใหม่ที่จะสร้างขึ้นเป็นเมืองนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ในเมือง จะทำภายใต้เป้าหมายการสร้างเมืองใหม่ที่มีการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอัดแน่นอยู่ เป็นต้น

ประเทศไทย มีทั้งเมืองเดิมน่าอยู่และเมืองใหม่อัจฉริยะ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เหมาะสมที่จะได้รับการส่งเสริม และตั้งคณะอนุกรรมการอีกหนึ่งชุดขึ้นมาพิจารณาว่าพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ”

“ช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้วางรูปแบบและวิธีการไว้อย่างนี้ เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสร้างความเข้าใจก่อนกับโครงการ เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นแรกนี้ได้แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สอง นั่นคือการให้คณะกรรมการพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะได้สถานะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะตัวจริง ” ผอ.ดีป้า กล่าว

ที่ผ่านมา เมืองและเขตที่ได้รับการพิจารณาตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น แถบอีอีซี และเขตบางซื่อ 

ปัจจัยที่นำมาพิจารณา คือ ความชัดเจนของเป้าหมายในการพัฒนา Smart City ของพื้นที่ดังกล่าว 

  • ความมีส่วนร่วมในเป้าหมายของการพัฒนาของคนในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบผังเมืองและความพร้อมในโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตอบโจทย์ของความเป็นเมืองน่าอยู่หรือเมืองอัจฉริยะ 
  • ความพร้อมในการจัดเก็บและการออกแบบพัฒนาข้อมูล (Big Data) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างและพัฒนา Smart City โดยการจัดเก็บและตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังดูแล (Monitor) สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ 
  • ความเป็น Tech Smart หมายความว่า ชุมชนจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาทำก่อนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย แล้วสิ่งที่หยิบยกขึ้นมาทำนั้นทำให้เมืองน่าอยู่หรือผู้คนในพื้นที่มีความสุขจริงหรือไม่

ดร.ณัฐพล อธิบายเพิ่มเติมว่า Smart City เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติของสังคม  ได้แก่ 

  1. Smart Economy ซึ่งหมายถึงการทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วม รวมถึงทำให้ชีวิตดีขึ้น  
  2. Smart People การทำให้ประชาชนมีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 
  3. Smart Living หรือการอยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต จากเหตุอาชญกรรม และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นอุทกภัย หรือวาตภัย 
  4. Smart Governance หรือการบริการจากภาครัฐ ที่คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก 
  5. Smart Environment ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งม้กเป็นประเด็นที่ถูกหลงลืมหรือมองข้ามขณะที่มุ่งความสนใจในการพัฒนาดิจิทัล
  6. Smart Mobility การขนส่งเคลื่อยย้าย
  7. Smart Energy การประหยัดการใช้พลังงาน

“ไม่ได้บอกว่าต้องทำพร้อมกันหมด แต่ให้เลือกขึ้นมาว่า อะไรคือ สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินงาน” ผอ.ดีป้า กล่าว

เมื่อตัดสินใจพิจารณาแนวทางความเป็น Smart City ตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้แล้ว ก็ไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาหา “บุคคล” มาทำหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Smart City อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นเพียงแค่อนุสรณ์สถาน หรือสิ่งไร้ค่า ที่ใช้งบประมาณประเทศไปโดยเปล่าประโยชน์

“ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า สิ่งที่จะทำทั้งหมดใครจะเป็นคนบริหารรูปแบบ รัฐ หรือรัฐร่วมมือกับเอกชน หรือรัฐให้โอกาสเอกชนทำ”

ปัจจุบันในเขตส่งเสริมฯ ประมาณ 40 พื้นที่ที่ระบุขอเข้าเขตบ่มเพาะ เพื่อขยับสู่ขั้นตอนต่อไปที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะ

ล่าสุดมีเมืองที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาและเข้าสู่ข้อเสนอไปในอนุคณะกรรมการ Smart City แล้ว เมืองที่เข้ารอบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ไปจนถึงขนาดเล็กรองมาอย่างระดับเทศบาล หรือแม้แต่เมืองเชิงตั้งที่เกิดขึ้นใหม่ 

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าแต่ละเมืองจะใช้เวลาบ่มเพาะตนเองสู่การเป็น Smart City นานมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการมีผู้นำหรือคนดำเนินการที่สามารถมองเห็นองค์ประกอบทั้งหมดของความเป็น Smart City ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

“บางเมืองอาจบ่มเพาะได้เร็ว เพราะมีการทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือที่สอดคล้องสนับสนุนส่งเสริมกัน ทำให้วางแผนโครงการนโยบายออกมาได้รวดเร็ว” 

พัฒนาที่ไม่มีวันจบ

อย่างไรก็ตาม Smart City คือ การพัฒนาที่ไม่มีวันจบ เป็นการพัฒนาต่อยอดแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ทั้งหมดนี้ทางทีมงานจะต้องแสดงเจตนารมณ์ให้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะทำมีขั้นตอนแบบแผนที่เขียนออกมาได้อย่าง ดีป้าจะประเมินให้ว่าควรจะใช้เวลาในการพัฒนานานแค่ไหน

ดีป้าจะลงไปทำงานร่วมกันกับฝ่ายเมืองอัจฉริยะโดยวางบทบาทเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้เมืองได้รับการบ่มเพาะเร็วขึ้น เรียกว่าเป็นกระบวนการ Acceleration สำหรับคนบริหารเมือง

และสร้าง Smart City Ambassador เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำงานในฐานะทูตตัวแทนโครงการ Smart City เพื่อสร้างความเข้าใจให้แต่ละพื้นที่ มีช่องทางการติดต่อ ดังนั้น กระบวนการบ่มเพาะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะจะเร็วขึ้นตามไปด้วย 

การพัฒนา Smart City ย่อมมีโจทย์ที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายก็ต้องมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน อาทิ การใช้ รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือ GPP (Growth Potential Product) เป็นตัวขับเคลื่อน

สิ่งที่ดีป้าพยายามทำ คือ การหาสิ่งธรรมดาสามัญที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันที่เป็นตัวชี้วัดตัวเดียวกันละทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกัน

Smart Economy คือ รายได้ต่อครัวเรือนที่มากขึ้น ขณะที่ Smart Living คือ การลดอัตราการเกิดอาชญากรรมเทียบเท่าสัดส่วนประชากร หรือก็คือให้เกิดเหตุอาชญากรรมการทำร้ายปองร้ายต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด 

Smart People คือ โอกาสทางการศึกษา ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่นั้น ๆ ได้มีระยะเวลาในการเข้าถึงการศึกษาได้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือแม้แต่เรื่องของ 

Smart Governance หรือการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ แทนที่จะพูดเรื่องการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นโจทย์ที่ยาก ก็เปลี่ยนเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการหาช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือหรือใช้บริการจากภาครัฐให้เป็นแทน 

ด้าน Smart Energy การประหยัดการใช้พลังงาน คือการให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

สำหรับ Smart Environment จะวัดจาก 3 เรื่อง คือ ขยะ อากาศ และการจัดการน้ำ ซึ่งก็คือ ขยะลดลง น้ำสะอาดขึ้น อากาศดีขึ้น แม้จะดีขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายของการเป็น Smart City ไปอีกขั้นแล้วเช่นกัน  

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้าตั้งเป้าขยาย Smart City ให้ได้ 100 เมือง ภายในปี 2568 ซึ่งจากจำนวน 40 เมือง คาดว่ามี 7 เมืองที่ประสบความสำเร็จเป็นเมืองต้นแบบตามนโยบาย

ยิ่งไปกว่านั้น การที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ ดิจิทัล ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำจัดความเรื่องการเป็นเมืองอัจฉริยะ แต่ก็

ไม่ได้หมายความว่า ดิจิทัล คือทั้งหมดของ Smart City และเมืองที่ยังไม่มีระบบดิจิทัล ไม่สามารถเป็น Smart City ได้

การทำให้การดำรงชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ดีขึ้นได้ ดีป้า ก็ถือได้ว่า Smart City แล้ว ดิจิทัลเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำรงชีวิตในแต่ละด้าน Smart ขึ้น สะดวกสบายขึ้น และดีขึ้น

“สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน ก็คือ Smart City เป็นเรื่องที่ไม่มีวันจบ โดยที่ในต่างประเทศ ถึงกับใช้คำว่า Smarter city โดยหมายถึงเมืองอัจฉริยะที่ดีกว่า ซึ่งคำว่าดีกว่า ก็สื่อถึงการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ นั่นเอง”  

เป้าหมายของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ในเมืองอาจจะเป็นบริบทหนึ่ง นอกเมืองก็อาจจะเป็นอีกบริบทหนึ่ง นำไปสู่การทำงานของดีป้าที่มุ่งจะตอบโจทย์ให้ได้ว่าทำอย่างไรเมืองไทยจะสามารถเดินหน้าไปได้ภายใต้ความหลากหลายและความซับซ้อนที่แตกต่างที่มีอยู่นี้ได้

หัวใจ Smart City คือ การผสมผสาน

การสร้าง Smart City ให้เกิดขึ้น ไม่มีรูปแบบหลักสูตรที่ตายตัว และไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง ดร.ณัฐพล มองว่า กุญแจสำคัญ คือ การบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอดคล้องกับบริบทแวดล้อม

เช่น กรณีที่รัฐจะเป็นหัวเรือหลักเข้าไปดำเนินการก็ต้องเป็นโครงการพัฒนาในเชิงโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน รถไฟ ขณะที่รัฐจับมือกับภาคเอกชน เหมาะสำหรับธุรกิจที่รัฐกำลังเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจหรือหน้าที่ของรัฐ เพราะรัฐเห็นว่าน่าจะให้โอกาสเอกชนในบางเรื่อง เพื่อให้เกิดบริการที่ดีขึ้นกับประชาชน 

ยกตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยของประชาชน รัฐอาจดำเนินการร่วมกับเอกชนเพื่อให้เอกชนได้มีโอกาสเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาด้านการซ่อมบำรุงของภาครัฐได้ ส่วนการปล่อยให้เอกชนทำงาน 100% หมายความว่า รัฐมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ 

ทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำมาใช้ในรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้น 

“เมื่อลงพื้นที่ ถ้าเป็นงานรับผิดชอบของรัฐ รัฐต้องดำเนินการ แต่ถ้าเปิดให้เอกชนร่วมด้วยได้ ดีป้าจะ Matching ภายใต้โซลูชันใดโซลูชันหนึ่ง และเอกชนลุยเดียวเลยก็ให้มาตรการจูงใจ” 

Data หนึ่งปัจจัยขับเคลื่อน Smart City

การพัฒนา Smart City จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีข้อมูลของประชาชน ตลอดจนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ การดำเนินการต่าง ๆ การบริหารจัดการข้อมูลเป็นพื้นฐานที่จะตั้งโจทย์และต่อยอดไปสู่การเป็น Smart City ที่เหมาะสมกับเมือง ๆ นั้นได้ 

“สิ่งสำคัญ ก็คือ การรู้จักใช้ข้อมูลในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินการทุกอย่างขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการใช้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะทำให้เกิดพลังในการดำเนินการในพื้นที่” ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

แบรนด์จีนรุกหนัก 5G ผนึกค่ายมือถือ-รัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ค่ายมือถือ – เจ้าของเทคโนโลยีแบรนด์จีน - รัฐ เร่งเตรียมความพร้อมใช้งานเทคโลยี 5G ล่าสุด AIS ผนึก ZTE สร้างศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เทคโนโลยีให้แข็งแกร่ง

AIS ผนึก ZTE เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center” แห่งแรกในไทย

AIS พร้อมด้วย ZTE Corporation ผู้พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลกจากประเทศจีน ร่วมกันเปิดตัว A-Z Center หรือศูนย์นวัตกรรม 5G แห่งแรกในประเทศไทย

เนชั่น ทุ่ม 58.85 ล้านบาท ปิดดีล ซื้อโพสต์ทูเดย์

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท โพสต์ทูเดย์ จำกัด

ราชสุดา รังสิยากูล ติดสปีด ORion เปิดเกมล่าธุรกิจใหม่ เร่งคว้าทุกโอกาส

เมื่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่องค์กรต้องเหยียบคันเร่งธุรกิจในการก้าวให้ทันหรือก้าวนำการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ ราชสุดา รังสิยากูล ผู้รับหน้าที่นำทัพ ORion

ปลัดดีอีเอส สรุปภารกิจ 5 ปี ผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมดิจิทัล พร้อมเผย 3 ปัญหาหลักที่ต้องสานต่อและรับมือให้ทัน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดใจก่อนส่งไม้ต่อปลัดคนใหม่ เผย 5 ปีในตำแหน่งนี้ ตอบรับนโยบายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2565)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น