TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyAIS Academy ต่อยอดเสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ “THE EDUCATORS THAILAND” EP2

AIS Academy ต่อยอดเสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ “THE EDUCATORS THAILAND” EP2

หนึ่งในผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในยุคโพสต์โควิด คือ ดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมในทุกมิติ ความท้าทายคือ การปรับประยุกต์ทักษะเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยดิจิทัล ให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จึงเป็นเหตุผลที่ AIS Academy ลุกขึ้นมามีบทบาทต่อภาคการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคลากรต้นน้ำของระบบการศึกษาอย่างวิชาชีพครู โดยจับมือกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรวงการศึกษาชั้นนำของประเทศ ตั้งแต่ปี 2564 พัฒนาหลักสูตรเพื่อครูไทยต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ให้สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2และได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คน หลังจากคุณครูในรุ่น 1 พิสูจน์แล้วว่า ทักษะดิจิทัล เป็นหัวใจสำคัญในเส้นทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืนของการเรียนการสอน

โครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” คือ เวทีที่เปิดให้บุคลากรด้านการศึกษากว่า 2,000 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอน มาเข้าร่วม Unlearn และ Relearn ทักษะการสอน ที่ถูกออกแบบโดย AIS Academy และ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเข้ามาในการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนในยุคปัจจุบัน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต จนท้ายที่สุดและได้มาซึ่งผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการในลักษณะต้นแบบของสื่อการสอนที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการศึกษาได้อย่างดี

AIS อยู่เคียงข้างครูไทย ผ่าน “THE EDUCATORS THAILAND” สู่การสอนแบบใหม่ยุค New Normal

เปิดผลงานครูไทย คว้ารางวัลจากเวที “THE EDUCATORS THAILAND” ยกระดับภาคการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ของ AIS Academy ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ วันนี้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ THE EDUCATORS THAILAND ได้ทำหน้าที่ทั้งการบ่มเพาะ และ เวที ที่เปิดโอกาสให้คุณครูไทยได้ พัฒนาวิธีการสอน และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเป็น…ครูผู้สอน สู่นวัตกรรมการสอนของครูไทยอย่างยั่งยืน” โดยผลงานที่ได้จากการประกวดถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ในภาพรวม คุณครูไทย มีความพร้อมอย่างยิ่งในการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน ในรูปแบบที่แตกต่าง น่าสนใจ จากศักยภาพของ digital ที่เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนจะพลิกโฉมและไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป”

ผลงานสนุกคิด-กฎหมายพาณิชย์-with-ครูจ๋า-ตอน-เจาะลึกเอกเทศสัญญา

คุณครูที่ได้ร่วมโครงการทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ เช่น Storytelling สามารถช่วยให้ผู้สอนเรียบเรียงเนื้อหา ให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ รวมถึงหลักการผลิต VDO สั้น ไม่เกิน 3 นาที สำหรับการสอนแบบออนไลน์ อาทิ การจัดแสง มุมกล้อง การตัดต่อ VDO ไปจนถึงการใช้ Avatar สามารถช่วยให้การสอนในยุคปัจจุบันเข้าถึงนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังเช่นกรณีของ สุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา อาจารย์ จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด : สนุกคิด กฎหมายพาณิชย์ with ครูจ๋า ตอน เจาะลึกเอกเทศสัญญา กล่าวว่า “เนื้อหาของวิชาที่สอนเป็นเรื่องวิชาการ ที่อาจจะเข้าใจได้ยาก ดังนั้นจึงพยายามหาหนทางเพื่อสื่อสารไปยังลูกศิษย์ให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น ซึ่งโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Educators ที่ทำให้เราได้ฝึกการใช้ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ ทำให้เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน จากสื่อดิจิทัลที่เข้ามาช่วยขยายความในหลากหลายรูปแบบ”

ด้าน กานต์นารี ธรรมครบุรี คุณครูจาก โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เจ้าของผลงาน : ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เล่าว่า “วิชาชีววิทยาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่ยากตรงที่มักจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ดังนั้นการได้ใช้ดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอน ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพของเชื้อโรคอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก ที่สำคัญ ในฐานะครูผู้สอน ก็ได้เรียนรู้และกล้าที่จะทดลองใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากเดิมที่เคยมองว่าเป็นเรื่องยากและ generation อย่างเราน่าจะไม่สามารถใช้เป็น”

ผลงาน-How-to-prevent-Covid-19

ส่วน ภาณุวิชญ์ ซินมุข คุณครูประจำการ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เจ้าของผลงาน : How to prevent Covid-19  กล่าวว่า “เด็กๆคุ้นเคยกับการเปิดรับสื่อ online จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเค้า ในฐานะ ครู เราจึงควรผสมผสานความรู้รอบตัวเข้าไปในรูปแบบที่พวกเค้าคุ้นเคย ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่  ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการ The Educator ถือได้ว่า สนับสนุนการพัฒนาทักษะของครูให้แก่พวกเราอย่างดีมากๆ เพราะได้จัดส่วนผสมของเนื้อหาที่เราได้ฝึกอบรมอย่างตรงจุดและนำไปใช้ได้อย่างดีจริงๆ”

สุดท้ายคือ นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์ คุณครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) จังหวัดปทุมธานี สอนวิชาภาษาไทย เจ้าของผลงานชื่อ : สระอะเปลี่ยนรูป ถ่ายทอดความประทับใจว่า “การสอนเด็กเล็กๆนั้น จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้จินตนาการเข้ามาเล่าเรื่องเนื้อหาทางวิชาการให้สนุก และเสริมจินตนาการ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงหลักการ Story telling ที่ได้เรียนรู้ เข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า จากนี้ต่อไปจะสามารถสื่อการเรียน การสอนออกมาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คุณครูท่านอื่นได้อีกด้วย”

รับชมผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/ และพร้อมแล้วสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aisacademy.com/theeducatorsthailand

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จับตาสมรภูมิใหม่ ChatGPT vs Bard และ Ernie Bot สงคราม AI Chatbot ดิสรัปยุคชีวิตดิจิทัล

เปิดโผรายชื่อแบรนด์ และเหล่าผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี กับงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
439ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ