TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พร้อมรับการลงทุน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พร้อมรับการลงทุน

กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 จังหวัดเป้าหมาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอ่างทอง ชี้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สอดคล้องศักยภาพ 3 จังหวัด เตรียมผลักดันแผนแม่บทยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม กระตุ้นการลงทุนฟื้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศแล้ว กว่า 1 ล้านไร่ ใน 47 จังหวัด มุ่งเดินหน้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

-ดีแทคจับมือ ปตท. ใช้ 5G คลื่น mmWave ลุยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
-ดีป้า เคาะ 2 โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

วีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ในการศึกษาโครงการ “ด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน” ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการศึกษาจุดแข็งและศักยภาพของพื้นที่ผ่านการเก็บข้อมูลในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และแรงงาน

ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) วิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงลึก โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย (จันทบุรี นนทบุรี และอ่างทอง) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พร้อมรับการลงทุน

จังหวัดจันทบุรี เป็นฐานการผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลักของประเทศ จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม เป็นศูนย์กลางด้านอัญมณีดิบและฐานการเจียระไนเครื่องประดับระดับโลก และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการค้าที่สำคัญทางทะเลและประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

-อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
-อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร
-อุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรี

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม ระบบบริหารจัดการน้ำ และการขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปของภาคตะวันออก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจการบริการโลจิสติกส์ทันสมัย
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับมูลค่าเพิ่มสูง

พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดจันทบุรี

-กลุ่มที่ 1 พื้นที่ในอำเภอเมืองจันทบุรี ตำบลแสลง มีขนาดเนื้อที่ 242 บริเวณเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง
-กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในอำเภอเมืองจันทบุรีและเขาคิชฌกูฏ ตำบลแสลงและชากไทย มีขนาดเนื้อที่ 483 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง
-กลุ่มที่ 3 พื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย มีขนาดเนื้อที่โดยรวม 436 ไร่ บริเวณเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง และถนนทางหลวงหมายเลข 3249-บ้านเขาลูกช้าง
-กลุ่มที่ 4 พื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย มีขนาดเนื้อที่ 320 ไร่ บริเวณเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง
-กลุ่มที่ 5 พื้นที่บริเวณอำเภอท่าใหม่ ตำบลเขาบายศรี และอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย มีขนาดเนื้อที่ 331 ไร่

จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นพื้นที่เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลัก มีระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

-อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายเป็นสินค้าสำเร็จรูป
-อุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ อาทิ บริการโกดังจัดเก็บสินค้า บริการด้านการขนส่งสินค้า
-อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์พาหนะและอุปกรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจการบริการโลจิสติกส์ทันสมัย
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์

พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนนทบุรี

-กลุ่มที่ 1 พื้นที่ในอำเภอไทรน้อย มีขนาดเนื้อที่ 221 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง มีบริเวณใกล้เคียงเขตจังหวัดปทุมธานี
-กลุ่มที่ 2 พื้นที่อำเภอไทรน้อย ตำบลขุนศรี ตั้งอยู่บริเวณถนนแยกนพวงศ์-บางเลน และห่างจากกลุ่มที่ 1 ราว 6 กิโลเมตร มีขนาดเนื้อที่โดยรวม 346 ไร่
-กลุ่มที่ 3 พื้นที่อำเภอไทรน้อย ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลไทรใหญ่ ใกล้กับแยกทางหลวงหมายเลข 340
-กลุ่มที่ 4 พื้นที่อำเภอไทรน้อย ตำบลราษฎร์นิยมและตำบลไทรใหญ่ อยู่ใกล้กับพื้นที่กลุ่มที่ 3 บริเวณถนนหมายเลข 340 และ 3004
-กลุ่มที่ 5 พื้นที่อำเภอไทรน้อย ตำบลขุนศรี ถนนหมายเลข 346 และมีบริเวณใกล้เคียงเขตจังหวัดนครปฐม

จังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์กลางผลผลิตทางการเกษตรและตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงตามแนวภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ จึงมีความเหมาะสมในการประกอบอุตสาหกรรมดังนี้

-อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
-อุตสาหกรรมชีวภาพ
-อุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดอ่างทอง

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอาหารเชิงนวัตกรรมอย่างครบวงจร
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมรณรงค์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
-ยุทธศาตร์ที่ 4 การบูรณาการด้านปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง

พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดอ่างทอง

-กลุ่มที่ 1 พื้นที่ในอำเภอโพธิ์ทอง ตำบลบ่อแร่ มีขนาดเนื้อที่ 216 ไร่ อยู่ใกล้แนวถนนทางหลวงแผ่นดินท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ
-กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในอำเภอแสวงหา ตำบลแสวงหา มีขนาดเนื้อที่ 290 ไร่ ล้อมรอบด้วยถนนอ่างทอง-ปากดง และแยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านเพชร และทางหลวงหมายเลข 3509-บ้านทองเลื่อน
-กลุ่มที่ 3 พื้นที่ในอำเภอโพธิ์ทอง ตำบลบาพลับ มีขนาดเนื้อที่ 215 ไร่ ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินอ่างทอง-ปากดง
-กลุ่มที่ 4 พื้นที่ในอำเภอแสวงหา ตำบลแสวงหา มีขนาดเนื้อที่ 285 ไร่ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3509-บ้านทองเลื่อน และทางหลวงแผ่นดินอ่างทอง-ปากดง
-กลุ่มที่ 5 พื้นที่ในอำเภอแสวงหา ตำบลห้วยไผ่ มีขนาดเนื้อที่ 338 ไร่ บริเวณถนนท่าช้าง-สวนกล้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล
-รองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน กว่า 1 ล้านไร่ ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ที่มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทำลายรากฐานวิถีชีวิตของชุมชน อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและกำหนดอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม จะสามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ