TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup BOI ผนึกกำลัง NIA-เอกชน เสริมแกร่ง Deep Tech สตาร์ตอัพ เล็งให้ทุนด้านบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

BOI ผนึกกำลัง NIA-เอกชน เสริมแกร่ง Deep Tech สตาร์ตอัพ เล็งให้ทุนด้านบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

HIGHLIGHT

  • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) เพิ่มช่องทางและงบประมาณสนับสนุน สตาร์ตอัพเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ของไทย
  • หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ให้สตาร์ตอัพไทยแจ้งเกิดบนเวทีโลก และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
  • โฟกัส BCG DeepTech Startup ได้แก่ Food Tech, AgTech และ MedTech

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บีโอไอมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนในสตาร์ตอัพมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ มาตรการทางภาษี แต่ก็พบว่าสตาร์ตอัพไทยหลายรายไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และเมื่อสำรวจตลาดสตาร์ตอัพจริงจังพบว่า สิ่งที่สตาร์ตอัพไทยขาดแคลน และต้องการมากที่สุด คือเรื่องของเงินทุน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีหลายหน่วยงานของภาครัฐที่มีทุนให้การสนับสนุนสตาร์ตอัพ และบีโอไอต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเสริมโดยไม่ซ้ำกับใคร โดยพบว่า อีกด้านหนึ่งที่สตาร์ตอัพยังขาดทุนสนับสนุนก็คือทุนด้านบุคลากร ดังนั้น บีโอเอจึงตั้งงบขึ้นมาภายใต้ช่องทางพิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนของพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 มุ่งเน้นกลุ่มที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม (BCG)

ตั้งงบ 150 ล้าน สนับสนุน BCG Deep Tech Startup

ดวงใจกล่าวว่า ในปีนี้บีโอไอตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ที่ 150 ล้านบาท โดยตั้งเป้าช่วยสนับสนุนสตาร์ตอัพ Deep Tech กลุ่ม BCG ให้เป็นค่าจ้างแก่บุคลากรเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของสตาร์ตอัพ และจะเป็นทุนสนับสนุนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 2 ปี รวมถึงเป็นเงินเดือนให้แก่บุคลากรไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ กิจการในกลุ่ม บีซีจี ถือว่ามีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจากสถิติขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2564 ที่ผ่านมา คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม บีซีจี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจำนวนโครงการ 746 โครงการ ที่เพิ่มขึ้น 63%  อีกทั้ง ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม บีซีจี มีมูลค่ารวม 675,781 ล้านบาท รวม 2,996 โครงการ

ในส่วนของบีโอไอมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบีซีจีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมหลากหลายประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการสตาร์ตอัพที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจและสังคม และช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น Smart Visa

เตรียมแจ้งเกิด BCG Deep Tech 65 ราย ใน 3 ปี

ด้าน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของ NIA คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิด “บีซีจี โมเดล” โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (BCG DeepTech Startup) 3 ด้าน ได้แก่

  • อาหาร (FoodTech)
  • เกษตร (AgTech)
  • การแพทย์ (MedTech)

ซึ่งเป็นสาขาที่มีโอกาสและศักยภาพการเติบโตสูง แต่ยังมีจำนวนไม่มากนักและต้องใช้ระยะเวลาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ดังนั้น NIA จึงได้วางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการหรือสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ระยะแนวคิด ต้นแบบ ทดลองตลาด ขยายการเติบโต จนกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้เกิด BCG Deep Tech Startup จำนวน 65 ราย ภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ ในมุมมองของเอ็นไอเอ กลไกการสนับสนุนสตาร์ตอัพประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ๆ คือ

  1. Incubation และ Accerelation หรือการบ่มเพาะและการเร่ง ซึ่งขณะนี้มีการบ่มเพาะ และเร่งกระตุ้นสตาร์ตอัพสัญชาติไทยบ้างแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ตอัพของไทย เพราะมีเป้าหมายให้ไทยเป็นฮับของการบ่มเพาะสตาร์ตอัพด้วยเช่นกัน
  2. สถาบันวิจัย อย่าง สวทช. หรือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ให้ความพร้อมสนับสนุนบริการงานวิจัยและนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปแปลงเป็น Deep Tech
  3. ให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าและแบบมีเงื่อนไข (financial innovation/ granting)
  4. ย่านนวัตกรรมที่ทำร่วมกับภาคเอกชน

ตั้งเป้าปี 2565 มี Deep Tech 100 บริษัท

ดร.พันธ์รัตน์ กล่าวว่า จากกลไกทั้งหมดที่แจงออกมาจะเห็นได้ว่าระบบนิเวศของไทยสำหรับสตาร์ตอัพไม่ได้เป็นระบบที่เริ่มจากศูนย์แล้ว เรามีเป้าหมายว่าในปี 2566 ทางเอ็นไอเออยากให้ไทยมีการตั้งสตาร์ตอัพดีพเทค ซึ่งนิยามด้าน Deep Tech คือจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น ให้ได้อย่างน้อย 100 บริษัท

“ระบบนิเวศของไทยมีความพร้อม ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในงานวิจัยและนวัตกรรม แล้วก็มีส่วนของบริษัท องค์กรเอกชนในประเทศไทยที่เริ่มหันมาให้ความสนใจลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบีซีจีมากขึ้นแล้วเช่นกัน ดังนั้น เป้าหมายการลงทุนในอนาคตข้างหน้าคือเราต้องการให้มีสตาร์ตอัพดีพเทคอย่างน้อย 100 แห่ง ที่สามารถระดมทุนในรอบซีรีย์เอ และซีรีย์บี ได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้”

นอกจากนี้ ดร.พันธ์รัตน์ ได้เน้นย้ำว่า ช่องทางการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสตาร์ตอัพดีพเทค เนื่องจากความยากของสตาร์ตอัพก็คือการบ่มเพาะจนสามารถก่อตั้งเป็นธุรกิจที่ยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งในตลาด ซึ่งในช่วงที่บ่มเพาะนี้ สิ่งที่สตาร์ตอัพต้องการมากที่สุดก็คือ 1) การสนับสนุนทั้งในแง่ของเงินทุน 2) กำลังคนและ 3) เทคโนโลยี ซึ่งบทบาทของเอ็นไอเอก็คือการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมเพื่อการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน

ปี 64 ทั่วโลกลงทุนในสตาร์ตอัพมากที่สุด

ขณะที่ ศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (ทีวีซีเอ) เสริมว่าในฐานะนักลงทุนเทรนด์การลงทุนในสตาร์ตอัพทั่วโลกเริ่มมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีการลงทุนในสตาร์ตอัพทั่วโลกมากสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งในแง่ของเม็ดเงินและจำนวนปริมาณของสตาร์ตอัพ

อย่างไรก็ตาม หากย้อนไป 4-5 ปีก่อนหน้าจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนที่เรียกว่า virtual cycle engine สำหรับสตาร์ตอัพถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แล้ว โดยเครื่องยนต์ตัวนี้ ประกอบด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่ภาครัฐทำหน้าที่ผลิตบุคลากร ขณะที่ภาคเอกชนเข้ามาเสริมในเรื่องของการลงทุน กับการนำเทคโนโลยีของสตาร์ตอัพมาประยุกต์ใช้ เพียงแต่องค์ประกอบเหล่านี้สำหรับประเทศไทยยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่

สำหรับต่างประเทศ สตาร์ตอัพในบีซีจีเป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว แต่ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ กระนั้นก็เป็นกระแสสตาร์ตอัพที่ต้องเกิดขึ้น เนื่องจากสอดคล้องกับแนวทางการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่บริษัทองค์กรทั้งหลายตระหนักว่าการลงทุนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะสามารถทำกำไรให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และแสวงหาผลตอบแทนภายใต้แนวทางที่ถูกต้อง

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ตอัพในประเทศไทย โดยเฉพาะสตาร์ตอัพรายเล็กที่ขาดเงินทุนเริ่มต้น ปัจจุบันสตาร์ตอัพไทยมีความเข้าใจพื้นฐานการทำธุรกิจเป็นอย่างดี มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศได้” ศรัณย์กล่าว

สำหรับการสนับสนุนจากทางทีวีซีเอนั้น บทบาทหลักก็คือเป็นส่วนเสริมจากบีโอไอและเอ็นไอที่ทำหน้าที่บ่มเพาะและหล่อเลี้ยง (incubation & grooming) โดยการเป็นส่วนเสริมก็คือการช่วยสร้างความตระหนักรู้ในหมู่นักลงทุนแล้วดึงให้นักลงทุนเหล่านี้มาพบเจอกับสตาร์ตอัพดีพเทคทั้งหลาย เพื่อให้สตาร์ทอัพเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองขาดในแง่ธุรกิจคืออะไร และเพื่อให้รู้ว่าถ้าต้องการรับเงินลงทุนต้องทำอย่างไรบ้าง

TVCA ดึงนักลงทุน-สตาร์ตอัพให้มาเจอกัน

“อย่างไรก็ตาม บทบาทหลักของเราจริง ๆ ก็คือฝั่งของการลงทุน หลังจากที่บริษัทได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้ว มีศักยภาพในการเติบโตได้แล้ว เราก็เข้าไปลงทุน ซึ่งจะมีสองส่วนด้วยกันคือ เข้าไปให้เงินทุนแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่จะผลักดันให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตต่อไปได้” ศรัณย์กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางส่งเสริมสตาร์ทอัพดีทเทคดังกล่าว ทางบีโอไอ เอ็นไอเอ และทีวีซีไอ จึงได้เตรียมจัดงาน มหกรรม “BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้ที่ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น กิจกรรม Startup Pitching กิจกรรม Startup Talk และกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์ของบีโอไอ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ORZON Ventures ประกาศลงทุนใน 5 สตาร์ตอัพ ต่อยอดกลยุทธ์ Mobility และ Lifestyle ของโออาร์

กูเกิล ยกเอเชียแหล่งบ่มเพาะสตาร์ตอัพชั้นดี ชี้ ฟินเทค-เฮลท์เทค-เอไอ มาแรง

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

ทรูมันนี่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL และ TRUE ผ่านทรูวอลเล็ท เริ่ม 5 ส.ค. นี้

ทรูมันนี่ ขยายบริการทางการเงินตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

โซนี่ไทย เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Gadgets Community

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าขยายตลาดบริเวณโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” นับเป็นโชว์รูมโซนี่สโตร์สาขาที่ 6 ในประเทศไทย

บ้านปู จับมือม. มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย Power Green ครั้งที่ 17

บ้านปู จับมือม. มหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก”

ธุรกิจบริการข้อมูล ESG โตสวนกระแสเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ความสนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ที่มีต่อข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด

MUST READ

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

KVision เข้าลงทุนใน Jio Health แพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการในเวียดนาม

กสิกรไทยส่งเควิชั่นร่วมลงทุนใน “จีโอ เฮลท์” (Jio Health) สตาร์ตอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม เล็งต่อยอดช่องทางการทำธุรกิจในด้านการชำระเงินทุกรูปแบบ

เปิดตัว แอปฯ ‘MG Thailand’ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้ใช้งาน

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ส่งแอป “MG Thailand”สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคยุคใหม่

เอเซอร์ รุกธุรกิจเครื่องดื่ม เปิดตัว PredatorShot Vitamin Drink จำหน่ายที่ 7-Eleven

เอเซอร์ เดินหน้ารุกธุรกิจเครื่องดื่มเปิดตัว PredatorShot Vitamin Drink ชูคุณสมบัติเพิ่มความสดชื่น บำรุงสายตา เพิ่มภูมิต้านทาน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ พร้อมจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

โซนี่ เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Gadgets Community

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าขยายตลาดบริเวณโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” นับเป็นโชว์รูมโซนี่สโตร์สาขาที่ 6 ในประเทศไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น