TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist เอเปค 2022 …. ฝันเห็นโลกสีเขียว

เอเปค 2022 …. ฝันเห็นโลกสีเขียว

การประชุม เอเปค 2022 หรือ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้า (14-19 พฤศจิกายน 2565 ) ที่กรุงเทพมหานคร ฯ นับว่ามา ถูกเวลาเพราะบรราดาผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ได้เจอหน้า จับเข่าคุยกัน แบบตัวเป็น ๆ มาหลายปีแล้ว เนื่องจากพิษของวิกฤติโควิดที่ทำให้มนุษย์ต้องพบกันหน้าจอ

อีกทั้งเวลานี้ สถานการณ์โลกอยู่ในสภาวะคาดเดายาก จากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ และความร้อนแรงของการเมืองระหว่างประเทศ การมาเจอกันของบรรดาผู้นำฯ ในครั้งนี้ ทั้งแบบทางการและนอกรอบ จะทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีคุณภาพมากขึ้น และมีโอกาสคลำพบทางออกจาก “วิกฤติ” ที่ร่วมเผชิญกันอยู่เวลานี้ได้

และยังเป็นโอกาสของไทยที่จะโชว์ศักยภาพและเป็นตัวเร่งช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากวิกฤติโควิดมา ในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยจะเสนอ เป้าหมายกรุงเทพฯ (Bangkok Goals) ให้ผู้นำชาติสมาชิกร่วมลงนาม ข้อเสนอชุดดังกล่าวมี 4 ข้อ ประกอบด้วย

หนึ่ง ร่วมสร้างการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน สอง ร่วมบริหารจัดการทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สาม ร่วมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็น เขตเศรษฐกิจ ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และ สี่ ร่วมตัดของเสียและขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน- เศรษฐกิจสีเขียว หรือ รู้กันชื่อ บีซีจี โมเดล

ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาล เร่งวางแผนเติมความเขียวให้ระบบเศรษฐกิจมา ผ่านการขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ เป็นระยะ อาทิ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green Economy: BCG Model) ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) โดยวางกรอบวงเงินงบประมาณราว 40,972.60 ล้านบาท ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 42 แนวทางดำเนินการซึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ใน 4 ยุทธศาสตร์ใหญ่ (สู่เศรษฐกิจสีเขียว) ที่เริ่มนับหนึ่งมาตั้งแต่ต้นปี และจะไปสิ้นสุดในปี พ.ศ.2570 ประกอบด้วย….

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีตัวชี้วัด เช่น อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม (จีดีพี) ของภูมิภาคเติบโตไม่น้อยกว่า 50% จากปี พ.ศ.2565 และความเหลื่อมล้ำลดลงทางรายได้ลดลงไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน กรอบวงเงิน 1,820 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ บีซีจี 5 สาขา ได้แก่ การเกษตร และอาหาร การแพทย์ และสุขภาพ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน วงเงิน 33,301 ล้านบาท มีตัวชี้วัด เช่น จีดีพีสาขาเกษตร 300,000 ล้านบาท รายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มจีดีพีสาขายาและวัคซีน เป็น 90,000 ล้านบาท สาขาเครื่องมือแพทย์ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 100,000 ล้านบาท เพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ให้ประชาชนในภูมิภาคและชนบท 1 ล้านคน เพิ่มดันกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น ท็อป 5 ภายในปี พ.ศ.2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กรอบวงเงิน 3,213.5 ล้านบาท มีตัวชี้วัดอาทิ จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 คน วิสาหกิจเริ่มต้น ( Start Up) และธุรกิจที่มีผู้ประกอบการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บีซีจี 1,000 รายการ

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,000,000 กิโลตันคาร์บอนออกไซด์ เทียบเท่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวน 1,000,000 ไร่ ส่วนภาคอุตตสาหกรรม หนึ่งในเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) หรือแผน ฯ 13 คือนำไทยขึ้นสู่แหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำตัญแห่งหนึ่งของโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 บีโอไอ ให้การส่งเสริมโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 17 บริษัท จำนวน 26 โครงการ มีทั้งโครงการรถไฟฟ้าแบบ HEV (ใช้พลังงานน้ำมันและไฟฟ้ารวมกัน) PHEV (ปลั๊กอินไฮบริด มีทั้งเครื่องยนต์สันดาป มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถบรรจุไฟฟ้าจากภายนอกมาเก็บในแบตเตอรีได้ ) และแบบ BEV (รถยนต์ไฟฟ้า 100%) คณะกรรมการนโยบายรถยนต์แห่งชาติและได้กำหนดเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไห้ได้ 30% ของยอดการผลิตรวมในปี พ.ศ.2573 เพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เชื่อว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปครอบนี้มีส่วนทำให้ แผนสู่เศรษฐกิจสีเขียวของไทยมีความชัดเจนขึ้น

ส่วนภาคเอกชนต่างประกาศ ร่วมลดภาระให้โลก ด้วยการขับเคลื่อน มุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ เชื่อว่าการประชุมเอเปคครั้งนี้ที่มีเศรษฐกิจสีเขียวเป็นวาระหลัก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ โฟกัสต่อเป้าหมายลดโลกร้อน ลดขยะ ฯลฯ มากขึ้น แต่ฝันจากเวทีประชุมที่จะบรรลุเป้าหมายเป็นเขตเศรษฐกิจผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จะเป็นจริงขนาดไหน อย่างไรนั้น คงต้องจับตาดูกันต่อไป. .. เวลคัมเอเปค

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจของผู้เขียน

บทเรียนจาก นโยบายภาษี ของ “ลิซ ทรัสส์” ถึงพรรคการเมืองไทย

ค่าปกติใหม่ของ “เงินบาท” และทิศทางที่ยากคาดเดา

กระตุ้น “ท่องเที่ยว” ดันเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ปตท. มอบไข่ไก่ฟรี 4 ฟอง เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

‘แอ๊พซินท์’ ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสัญชาติไทยติดอันดับบริษัทเติบโตสูง จากการจัดอันดับโดย Financial Times

แอ๊พซินท์ (Appsynth) ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำ ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่ง จากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times

ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find N2 Flip” ราคา 29,990 บาท มอบประสบการณ์พับที่ดีกว่า

ออปโป้ ไทยแลนด์ รุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับ พลิกเกมพร้อมสร้างประสบการณ์พับที่ดีที่สุด เปิดตัวนวัตกรรม “OPPO Find N2 Flip”

60 ปี ‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป’ ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ กางแผน 5 ปี ทุ่มงบ 250 ล้านบาท โกยยอดทะลุ 2,000 ล้านบาท

คิงสเตลล่า กรุ๊ป จัดทัพองค์กรในรอบ 60 ปี เดินหน้าทรานส์ฟอร์มกลุ่มบริษัทในเครือ หวังยกระดับการดำเนินธุรกิจสอดรับกับสถานการณ์

PUBAT ชวนทุกคนเป็น “Bookfluencer” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 30 มี.ค. – 9 ม.ย. นี้

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

Traveloka เปิดตัว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก แบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศไทย และเวียดนาม

Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แต่งตั้ง ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ดาราชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ในประเทศไทยและเวียดนาม

LINE ดัน ‘LINE หมอพร้อม’ สู่ Digital Health Platform เพื่อคนไทย

LINE โชว์ศักยภาพ LINE OA เพื่อการเติบโตของธุรกิจและบริการสาธารณะ สู่แรงกำลังสำคัญ ผลักดัน “LINE หมอพร้อม” ก้าวเป็น Digital Health Platform

ไบโอเทค สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค

Bitkub ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้า Collaboration for work สู่ยุค Fourth Industrial Revolution

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

วาโก้ ชวนทุกคน ‘ทิ้งบราเก่าถูกที่ ดีต่อเรา รักษ์ต่อโลก’

หนึ่งในวิกฤติที่โลกของเรากำลังเผชิญคือ สภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

MUST READ

ออปโป้ ประกาศ ปรับราคาสมาร์ทโฟนใหม่ OPPO A17 และ OPPO A17k เริ่มต้น 4,199 บาท

OPPO A17 และ OPPO A17k สมาร์ทโฟนพร้อมมอบประสบการณ์ใช้งานสุดคุ้มค่าแถมราคาโดนใจ มาพร้อมราคาใหม่สุดพิเศษ

นิทรรศการ Van Gogh: The Immersive Experience เปิดตัวครั้งแรก ที่ประเทศสิงคโปร์

นิทรรศการชุด Van Gogh: The Immersive Experience ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การชมงานศิลปะระดับรางวัลแบบดิจิทัล 360 องศา

ETDA ปลื้ม “DGT 2023” ปีแรก สำเร็จเกินคาด สร้างโอกาสการทำงานและธุรกิจ เกือบ 500 ราย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดผลความสำเร็จขับเคลื่อนไทยสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์ที่มีความสุขและปลอดภัย’

Xapo Bank ธนาคารแห่งแรกที่เสนอการชำระเงินด้วย Bitcoin ได้ในทันทีบน Lightning Network

Xapo Bank เป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบแห่งแรกในโลกที่ผสานรวมเข้ากับ Lightning Network

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่ง Metaverse Solution Suite ยกระดับผู้ประกอบการไทย

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือน และโลกความเป็นจริงแข็งแกร่งมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มมองหาโอกาสจากการสร้างแพลตฟอร์ม
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น