TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist เอเปค 2022 …. ฝันเห็นโลกสีเขียว

เอเปค 2022 …. ฝันเห็นโลกสีเขียว

การประชุม เอเปค 2022 หรือ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้า (14-19 พฤศจิกายน 2565 ) ที่กรุงเทพมหานคร ฯ นับว่ามา ถูกเวลาเพราะบรราดาผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ได้เจอหน้า จับเข่าคุยกัน แบบตัวเป็น ๆ มาหลายปีแล้ว เนื่องจากพิษของวิกฤติโควิดที่ทำให้มนุษย์ต้องพบกันหน้าจอ

อีกทั้งเวลานี้ สถานการณ์โลกอยู่ในสภาวะคาดเดายาก จากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ และความร้อนแรงของการเมืองระหว่างประเทศ การมาเจอกันของบรรดาผู้นำฯ ในครั้งนี้ ทั้งแบบทางการและนอกรอบ จะทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีคุณภาพมากขึ้น และมีโอกาสคลำพบทางออกจาก “วิกฤติ” ที่ร่วมเผชิญกันอยู่เวลานี้ได้

และยังเป็นโอกาสของไทยที่จะโชว์ศักยภาพและเป็นตัวเร่งช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากวิกฤติโควิดมา ในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยจะเสนอ เป้าหมายกรุงเทพฯ (Bangkok Goals) ให้ผู้นำชาติสมาชิกร่วมลงนาม ข้อเสนอชุดดังกล่าวมี 4 ข้อ ประกอบด้วย

หนึ่ง ร่วมสร้างการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน สอง ร่วมบริหารจัดการทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สาม ร่วมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็น เขตเศรษฐกิจ ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และ สี่ ร่วมตัดของเสียและขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน- เศรษฐกิจสีเขียว หรือ รู้กันชื่อ บีซีจี โมเดล

ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาล เร่งวางแผนเติมความเขียวให้ระบบเศรษฐกิจมา ผ่านการขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ เป็นระยะ อาทิ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green Economy: BCG Model) ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) โดยวางกรอบวงเงินงบประมาณราว 40,972.60 ล้านบาท ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 42 แนวทางดำเนินการซึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ใน 4 ยุทธศาสตร์ใหญ่ (สู่เศรษฐกิจสีเขียว) ที่เริ่มนับหนึ่งมาตั้งแต่ต้นปี และจะไปสิ้นสุดในปี พ.ศ.2570 ประกอบด้วย….

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีตัวชี้วัด เช่น อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม (จีดีพี) ของภูมิภาคเติบโตไม่น้อยกว่า 50% จากปี พ.ศ.2565 และความเหลื่อมล้ำลดลงทางรายได้ลดลงไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน กรอบวงเงิน 1,820 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ บีซีจี 5 สาขา ได้แก่ การเกษตร และอาหาร การแพทย์ และสุขภาพ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน วงเงิน 33,301 ล้านบาท มีตัวชี้วัด เช่น จีดีพีสาขาเกษตร 300,000 ล้านบาท รายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มจีดีพีสาขายาและวัคซีน เป็น 90,000 ล้านบาท สาขาเครื่องมือแพทย์ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 100,000 ล้านบาท เพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ให้ประชาชนในภูมิภาคและชนบท 1 ล้านคน เพิ่มดันกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น ท็อป 5 ภายในปี พ.ศ.2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กรอบวงเงิน 3,213.5 ล้านบาท มีตัวชี้วัดอาทิ จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 คน วิสาหกิจเริ่มต้น ( Start Up) และธุรกิจที่มีผู้ประกอบการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บีซีจี 1,000 รายการ

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,000,000 กิโลตันคาร์บอนออกไซด์ เทียบเท่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวน 1,000,000 ไร่ ส่วนภาคอุตตสาหกรรม หนึ่งในเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) หรือแผน ฯ 13 คือนำไทยขึ้นสู่แหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำตัญแห่งหนึ่งของโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 บีโอไอ ให้การส่งเสริมโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 17 บริษัท จำนวน 26 โครงการ มีทั้งโครงการรถไฟฟ้าแบบ HEV (ใช้พลังงานน้ำมันและไฟฟ้ารวมกัน) PHEV (ปลั๊กอินไฮบริด มีทั้งเครื่องยนต์สันดาป มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถบรรจุไฟฟ้าจากภายนอกมาเก็บในแบตเตอรีได้ ) และแบบ BEV (รถยนต์ไฟฟ้า 100%) คณะกรรมการนโยบายรถยนต์แห่งชาติและได้กำหนดเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไห้ได้ 30% ของยอดการผลิตรวมในปี พ.ศ.2573 เพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เชื่อว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปครอบนี้มีส่วนทำให้ แผนสู่เศรษฐกิจสีเขียวของไทยมีความชัดเจนขึ้น

ส่วนภาคเอกชนต่างประกาศ ร่วมลดภาระให้โลก ด้วยการขับเคลื่อน มุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ เชื่อว่าการประชุมเอเปคครั้งนี้ที่มีเศรษฐกิจสีเขียวเป็นวาระหลัก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ โฟกัสต่อเป้าหมายลดโลกร้อน ลดขยะ ฯลฯ มากขึ้น แต่ฝันจากเวทีประชุมที่จะบรรลุเป้าหมายเป็นเขตเศรษฐกิจผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จะเป็นจริงขนาดไหน อย่างไรนั้น คงต้องจับตาดูกันต่อไป. .. เวลคัมเอเปค

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจของผู้เขียน

บทเรียนจาก นโยบายภาษี ของ “ลิซ ทรัสส์” ถึงพรรคการเมืองไทย

ค่าปกติใหม่ของ “เงินบาท” และทิศทางที่ยากคาดเดา

กระตุ้น “ท่องเที่ยว” ดันเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

คริปโตมายด์ จับมือ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ร่วมผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด จับมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตอบโจทย์นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขนทัพรถอีวี ตะลุยยอดขายในงาน Motor Expo 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอกองทัพรถไฟฟ้า ตะลุยยอดขายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 39 นอกจากจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่แล้ว ยังนำรถไฟฟ้า Compact SUV รุ่นยอดนิยม HAVAL JOLION Hybrid SUV มาจัดโปร รับจอง ภายในงานแบบตัดเต็ม

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

ชไนเดอร์ เปิดตัว EVlink อุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับบ้าน ติดตามค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการปล่อยคาร์บอนได้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว EVlink อุปกรณ์ชาร์จไฟอัจฉริยะสำหรับบ้าน ในงาน IFA 2022 โดยจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จ ตัวแรกของโลกที่สามารถบริหารจัดการโหลดพลังงาน EV จำนวนมาก

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ได้รับผลประเมิน ESG ระดับ GOLD จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร รับมอบประกาศนียบัตร "Certificate of ESG Verified Company" และได้รับการประเมินข้อมูลด้าน ESG
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น