TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 'KMITL Masterclass' อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดวุฒิ สะสมหน่วยกิตได้

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ‘KMITL Masterclass’ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดวุฒิ สะสมหน่วยกิตได้

ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันกำลังถูกท้าทายอย่างหนัก ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนในวัยแรงงานได้รับผลกระทบจากการเลิกกิจการหรือเลิกจ้างงาน ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบอาชีพที่ไม่เคยทำมาก่อน ขณะเดียวกันนักศึกษาจบใหม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ความรู้หรือทักษะที่ได้จากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอในการเข้าสู่โลกของการทำงานอีกต่อไป ตลอดจนการคุกคามโดยเทคโนโลยีดิสรัปชัน ที่ผลักดันให้แรงงานในทุกช่วงวัยต้องเร่งพัฒนาตนเองแข่งขันกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนมนุษย์

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดทำ “KMITL Masterclass” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีพื้นที่การเรียนรู้ ยกระดับทักษะเดิมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน (Upskill) รวมถึงสร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Reskill)

KMITL Masterclass เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถเลือกเรียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียน แต่เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ เมื่อจบคอร์ส ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้สามารถรับใบประกาศนียบัตรต่อยอดใช้กับการทำงานได้ทันทีกว่า 60 คอร์ส โดยวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ 9 คอร์สพิเศษที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีรายละเอียดดังนี้

  1. Tree Doctorศึกษาคุณค่าของต้นไม้กับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ วิธีการดูแล อนุรักษ์ต้นไม้ การลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ 
  2. Smart Tips for Beginning Investor ศึกษาความรู้เบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงิน ขั้นตอนการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน
  3. Modern Entrepreneur เริ่มต้นทำธุรกิจได้แบบมืออาชีพ ศึกษาความรู้รอบด้านเกี่ยวกับ ธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจ การสร้างความแตกต่าง การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  4. Law for Entrepreneurs ศึกษาแนวทางการจัดการ ด้านภาษี หลักการในการจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายธุรกิจของ SMES
  5. Power of Personality เปลี่ยนลุคธรรมดาให้ดูสมาร์ตขึ้นศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ตามกาลเทศะ การพูดในโอกาสต่าง ๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
  6. Active Aging เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแม้ต่างวัย ศึกษาเตรียมตัวสำหรับคนต่างรุ่นในการเข้าสู่วัยสูงอายุ เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมสูงวัย
  7. Digital Media Production สร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ ฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดีย หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟิกและวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆ
  8. Bio Circular Green Economy เรียนรู้เพื่อรักษาทรัพยากรโลก ฝึกแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของทรัพยากรชีวภาพ ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์
  9. Professional Communication and Presentation ฝึกนำเสนออย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธี ภาษา ถ้อยคำ และเทคนิคในการนำเสนอ ที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีคอร์สอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้เช่นกัน อาทิ ศึกษาเรื่องการนำหุ่นยนต์และเอไอในชีวิตประจำวันด้วยคอร์ส Robotics and AI (หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์) ปรับแนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อความสำเร็จด้วยคอร์ส The Disruptor (นักเปลี่ยนโลก) ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอร์ส Design Thinking (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) เรียนรู้การทำอาหารโภชนาการสูงจากอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วยคอร์ส Dorm Chef (ครัวเด็กหอ) ศึกษาวิธีการสร้างเสน่ห์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานด้วยคอร์ส Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) จัดการความเสี่ยงในชีวิตประจำวันง่ายๆ ด้วยคอร์ส Power of Taking Risk in Life (พลังของคนกล้าเสี่ยง) ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ด้วยหลักการแความหมายของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ด้วยคอร์สฮวงจุ้ย (Feng Shui) ตลอดจนคอร์สที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ภาวะผู้นำในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เป็นต้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

TikTok ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 พร้อมชวนคนไทยร่วม #ส่งใจเชียร์ไทย

‘ShopeePay’ เปิด 5 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวสุดชิคในเมืองไทย ที่ทุกคนต้องห้ามพลาด

ม.หอการค้า ดันหลักสูตรใหม่ “ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม” เสริมแกร่ง “วิชาการเงิน” เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้สู่ Practice University

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

MUST READ

Apple เผยตัวอย่างคุณสมบัติ “การช่วยการเข้าถึง” ที่ผสานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเรียนรู้ของระบไว้ด้วยกัน

วันนี้ Apple เผยตัวอย่างคุณสมบัติซอฟต์แวร์สุดล้ำที่ช่วยมอบแนวทางใหม่แก่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อช่วยในการนำทาง ติดต่อสื่อสาร และทำให้ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ Apple ได้สูงสุด รายการอัปเดตที่ทรงประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ผสานเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัทเพื่อมอบเครื่องมือที่มีความเฉพาะตัวและปรับแต่งได้ให้แก่ผู้ใช้

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วรุณาเดินหน้า “คุ้งบางกะเจ้าโมเดล” ต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย AI

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง อย่างการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้าในโครงการ OUR Khung BangKachao

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น