TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist กางแผน นโยบายกระทรวงคมนาคม ปี 2565

กางแผน นโยบายกระทรวงคมนาคม ปี 2565

กระทรวงคมนาคม ถือเป็นกระทรวงที่มีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนโยบายในปี พ.ศ.2565  จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมระหว่างรูปแบบการขนส่ง และการกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และราคาสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สนับสนุน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า นโยบายในปี 2565 จะมีทั้งในส่วนของการสานต่อนโยบายเดิมจากปี พ.ศ.2564ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานที่ผ่านมาทำสำเร็จไปแล้วกว่า 30 นโยบาย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มเติมซึ่งจะดำเนินงานในปี 2565 ทั้งมิติการขนส่งทั้งบก ราง อากาศ และทางน้ำ จะเป็นจิ๊กซอว์ในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทย กลายเป็นการเป็นศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียน

นโยบายปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 76 นโยบาย แบ่งเป็น 

มิติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน  รวม 14 นโยบายวงเงินลงทุน 260,000 ล้านบาท 

แบ่งเป็น การสานต่อนโยบายเดิมจากปี 2564  เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 9 นโยบาย ได้แก่

1. กำหนดความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปี 2564 ประกาศใช้แล้วเป็นระยะทางกว่า 178 กิโลเมตร และปี 2565 จะเพิ่มเติมอีก 9 เส้นทาง ระยะทาง 138 กิโลเมตร 

2. พัฒนาระบบผ่านทางด่วน ทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow ปี 2564 ทล. ทดสอบระบบบนมอเตอร์เวย์สาย 9 จำนวน 4 ด่าน และปี 2565 เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ จำนวน 7 ด่าน (ทล. 4 ด่าน กทพ. 3 ด่าน)

3. เร่งรัดก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ปี 2564 แล้วเสร็จ 23 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 17 สัญญา ก้าวหน้าร้อยละ 94 และลงนามในสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุนสำหรับงาน O&M แล้ว และปี 2565 เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เปิดให้บริการปี 2566

4.  เร่งรัดก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M 81) ปี 2564 แล้วเสร็จ 4 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 21 สัญญา ก้าวหน้าร้อยละ 63 และลงนามในสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุนสำหรับงาน O&M แล้ว และปี 2565 เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เปิดให้บริการปี 2566

5. จัดทำแผนแม่บท MR-MAP ปี 2564 ศึกษาแผนแม่บทโครงข่าย MR-MAP เสร็จ และ คจร. เห็นชอบแล้ว โดยได้เริ่มการศึกษาออกแบบเบื้องต้นโครงการนำร่อง 4 โครงการ ได้แก่ MR2 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) – อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา – อุบลราชธานี ระยะทาง 440 กม. / MR5 ชุมพร – ระนอง ระยะทาง 108 กิโลเมตร ตามแนวการเชื่อมต่อโครงการ Landbridge / MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย) – แหลมฉบัง ช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง ระยะทาง 288 กิโลเมตร / MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 ระยะทางรวม 319 กิโลเมตร และปี 2565 ศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง
ที่เหลืออยู่ให้ครบทั้ง 10 เส้นทาง

6. พัฒนาทางพิเศษ จ.ภูเก็ต กทพ. ได้พัฒนาโครงการทางพิเศษเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยช่วงกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. วงเงินลงทุน 14,470 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ PPP
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเริ่มเวนคืนพร้อมดำเนินการคัดเลือกเอกชน ในปี 2565 และสามารถก่อสร้างได้ในปี 2566 เพื่อเปิดให้บริการในปี 2570 และช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ระยะทาง 30 กม. วงเงินลงทุน 30,456 ล้านบาท จะเริ่มศึกษาความเหมาะสมโครงการในปี 2565 ออกแบบรายละเอียดในปี 2567 และเริ่มก่อสร้างในปี 2568 เพื่อเปิดให้บริการโครงข่ายทางพิเศษที่ครบสมบูรณ์ ในปี 2571

7. โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย – อันดามัน (Landbridge ชุมพร-ระนอง) ปี  2564 ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และปี 2565 ออกแบบ Conceptual ท่าเรือ รวมทั้งออกแบบ Definitive แนวเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะเป็นลักษณะตาม MR-Map ซึ่งประกอบด้วยทางหลวงพิเศษ รถไฟทางคู่ และท่อส่งน้ำมัน โดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในปี 2566 และจะสามารถ
เริ่มการพัฒนาโครงการได้ในปี 2568 พร้อมเปิดโครงการได้ในช่วงปี 2573

8. การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วน ปี 2564 ศึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ และปี 2565 เสนอผลการศึกษาฯ ต่อ ครม. และจะทำการศึกษารายโครงการในต้นปี 2566
และเริ่มก่อสร้างโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

9. การวางระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่ ปี 2564 เริ่มโครงการนำร่อง จำนวน 5 โครงการ และปี 2565 ติดตามโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก 22 โครงการ

ขับเคลื่อนงานของกระทรวงคมนาคมสำหรับปี 2565 เพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืนจำนวน  5 นโยบาย ได้แก่

10. ต่อเติม โครงข่ายทางพิเศษ เชื่อมโยงภูมิภาค รวมระยะทาง 203.68 กม. วงเงินลงทุน 261,854 ล้านบาท โดยมีครงการที่จะดำเนินการในปี 2565 เช่น มอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กม. วงเงิน 32,220 ลบ. มอเตอร์เวย์ M9 วงแหวนตะวันตก (ยกระดับ)
ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทองระยะทาง 36 กม. วงเงิน 56,035 ลบ. มอเตอร์เวย์ M7 ต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 1.92 กม. วงเงิน 4,508 ลบ.  มอเตอร์เวย์ M5 ต่อขยายยกระดับอุตราภิมุข
(ดอนเมืองโทลเวย์) ระยะทาง 22 กม. วงเงิน 27,800 ลบ. ทางพิเศษ ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 และ N2 ระยะทาง 18.4 กม. วงเงิน 37,870 ลบ. เป็นต้น 

11. เติมเต็ม Missing links เชื่อมโยงต่างประเทศ เช่น ถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน –
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จ.นครพนม ระยะทาง 23.102 กม. ค่าก่อสร้าง 1,600 ล้านบาท สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) จ.อุบลราชธานี ระยะทาง 26 กม. วงเงินรวม 4,765 ล้านบาท
ทางหลวงหมายเลข 348 และ 3486 ช่วงเขาช่องตะโก จ.สระแก้ว ระยะทาง 49 กม. ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ เป็นต้น

12. ติดตาม ปัญหาอุทกภัย แก้ไขอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในปี 2565 และพัฒนาระบบแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง

13. แต่งแต้ม สีสันทางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2565 เพิ่มศักยภาพถนน 20 สายทาง จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงาม และ ประดับไฟบน สะพานภูมิพล และสะพานเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จ.นนทบุรี วงเงินรวม 280 ล้านบาท

14. พัฒนาสะพานลอย สร้าง Landmark ใหม่ให้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสะพานข้ามถนนสายหลัก
ให้รองรับการใช้งานของคนและจักรยาน โดยเน้นความสวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยโดยให้เอกชนร่วมพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  

มิติการขนส่งทางบกรวม 19 นโยบายวงเงินลงทุน 4,200 ล้านบาท

นโยบายต่อเนื่องจากปี 2564 ไปสู่ปี 2565 ประกอบด้วย 15 นโยบาย คือ

1. ระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งในปี 2564 ขบ. ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ไว้แล้ว และในปี 2565 จะสามารถนำมาตรการหักแต้มใบขับขี่มาใช้งานได้จริง

2. การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่ ในปี 2564 ขบ. ได้ออกประกาศกำหนดลักษณะมาตรฐานกล่องบรรจุสินค้าของมอเตอร์ไซด์ดีลิเวอร์รี่ ไว้แล้ว และยกร่างกฎหมายกำกับฯ ในปี 2565

3. มาตรการ Check คน Check รถ Checking Point ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุรถสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2564 จึงได้ให้ ขบ. ดำเนินการต่อเนื่องใน ปี 2565 อย่างเข้มข้นต่อไป

4. จัดระเบียบรถรับจ้างผ่าน Application (รถยนต์) ในปี 2564 ขบ. ได้ประกาศจัดระเบียบรถรับจ้างผ่าน APP แล้ว โดยในปี 2565 ผู้ประกอบการจะทยอยเข้ามาจดทะเบียนจนครบทุกราย 

5. ยกระดับคุณภาพการออกใบอนุญาตขับรถ 7 มิติ ในปี 2564 ขบ. ได้ศึกษากรอบแนวคิดเบื้องต้นฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการไปสู่การปฏิบัติในปี 2565 อาทิ รถบรรทุกวัตถุอันตรายและ   Big Bike เป็นต้น

6. ผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งสาธารณะ (EV) โดยปี 2564 ได้เปิดบริการ EV Bus เส้นทางนำร่องแล้ว และจะขยายเพิ่มเติมในปี 2565 รวมถึง ขบ. จะเพิ่มมาตรการลดภาษี  ยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2565 ด้วย

7. พัฒนาระบบ E-Ticket บนรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ขสมก. และจะขอความเห็นชอบเพื่อพัฒนาระบบ E-Ticket บนรถประจำทางในปี 2565

8. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล/ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารราชการ โดย ขบ. ได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิดเบื้องต้นไว้แล้ว และจะเริ่มดำเนินการในปี 2565

9. ผู้จัดการด้านความปลอดภัย (Transport Safety Manager: TSM) โดย ขบ. ได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิดไว้แล้วจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 อาทิ อบรมผู้ประกอบการ เป็นต้น

10. ปรับเวลาเดินรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป โดย สนข. อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ Rest Area และ Truck Terminal เพื่อรองรับมาตรการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ เข้าเมือง โดยจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ในปี 2565 

11. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ปี 2564 ได้ก่อสร้างและได้ตัวเอกชนบริหารจัดการสถานีแล้วพร้อมเริ่มดำเนินการภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายในปี 2565 วงเงินลงทุนรวม 2,864.73 ล้านบาท

12. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามกระบวนการ PPP และจะได้ตัวผู้ร่วมลงทุนในปี 2565 วงเงินลงทุนรวม 1,361.36 ล้านบาท

13. แผนเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า โดยปี 2564 ขสมก. ได้ปรับเส้นทางเพื่อเป็น Feeder รถไฟชานเมืองสายสีแดงแล้ว 62 เส้นทาง และจะเพิ่มเติมการเชื่อมต่อสถานีรถไฟรังสิตเพิ่มเติมตามมติ คจร. อีก 3 เส้นทาง ในปี 2565

14. การเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศ สามารถเตรียมความพร้อมได้ทันภายในปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาล

15. การจัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ปี 2564 ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นโครงการนำร่องที่สถานีหมอชิตในปี 2565

ขับเคลื่อนนโยบายปี 2565 การพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน 4 นโยบาย

16. จัดระเบียบรถยนต์จอดทิ้งริมทาง โดยปี 2565 นี้ ขบ. จะได้ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การจัด Action Plan ให้ชัดเจนเพื่อจัดทำโครงการนำร่องฯ ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

17. จัดระเบียบรถรับจ้างผ่าน Application (รถมอเตอร์ไซด์) ในปี 2565 นี้ ขบ. จะได้ยกร่าง พ.ร.บ. จัดระเบียบฯ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และรัฐสภา ตามขั้นตอนของกฎหมาย

18. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบำรุงรักษารถที่ใช้ในการขนส่ง (ตรวจสภาพรถ) ในปี 2565 จะบังคับใช้ข้อกำหนดกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ตามที่ได้รับฟังความเห็นประชาชน และขอความเห็นชอบจาก
คค. ช่วงปลายปี 2564 นี้

19. บูรณาการใช้กองทุนเพื่อความปลอดภัย “ขบ.-ทล.-ทช.-รฟท.” ให้เกิดผลอย่างแท้จริง โดยจะร่วมกันกำหนดโครงการนำร่องเพิ่มเติมจากเดิม

มิติการขนส่งทางรางรวม 23 นโยบายวงเงินลงทุน 1.1 ล้านล้านบาท

นโยบายต่อเนื่องจากปี 2564 ไปสู่ปี 2565 ประกอบด้วย 14 นโยบาย คือ

1. ขับเคลื่อนหลักการ Thai First ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน ปี 2564 ครม. รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบราง และ ปี 2565 ผลักดันให้ใช้ในโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู เหลือง ส้ม
และทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง และจัดหารถแคร่ 965 คัน

2. จัดตั้งสถาบันวิจัยทางรางและพัฒนาเทคโนโลยีทางราง ปี 2564 ออก พ.ร.ฎ. จัดตั้งและลงนาม MOU กับหน่วยงานวิชาการ และปี 2565 แต่งตั้ง คกก. สถาบัน และ ดำเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี EV

3. จัดตั้งบริษัทลูกบริหารสินทรัพย์ รฟท. ปี 2564 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ และ ปี 2565 ส่งมอบสัญญาเช่าพื้นที่ 10,000 สัญญา และเริ่มพัฒนาพื้นที่สถานีธนบุรี หัวหิน และสินทรัพย์ย่านบางซื่อแปลง A และ E 

4. เร่งรัดเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ ในปลายปี 2564 จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 

5. เร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วม ปี 2564 จัดทำร่าง พ.ร.บ ตั๋วร่วม และปี 2565 ให้บริการ บัตรระบบ EMV ในรถไฟฟ้าสายสีแดง ม่วง น้ำเงิน

6. การพัฒนารถไฟทางคู่ ปี 2564 เปิดบริการ 2 เส้นทางและเร่งรัดก่อสร้าง 5 เส้นทาง ส่วนปี 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 เส้นทาง และเริ่มก่อสร้างสายใหม่ 2 เส้นทาง รวมถึงอนุมัติระยะที่ 2 จำนวน  7 โครงการ 1,483 กิโลเมตรวงเงินลงทุนรวม 241,822 ล้านบาท

7. กำหนดแนวทางการใช้รถไฟฟ้าล้อยางเมืองภูมิภาค ปี 2564 อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนรูปแบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต และปี 2565 จัดทำรายงาน PPP เพื่อผลัดดันไปสู่ขั้นตอนการประกวดราคาต่อไป

8. พัฒนารถไฟความเร็วสูง ปี 2564 รถไฟไทย-จีน ระยะที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญาและลงนามงานโยธา 10 สัญญา และปี 2565 เร่งรัดการก่อสร้าง ระยะที่ 1 / ขออนุมัติ ระยะที่ 2 / เริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน วงเงินลงทุนรวม 403,957 ล้านบาท

9. เร่งรัด พ.ร.บ. การขนส่งทางราง ปี 2564 ครม.อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ. และปี 2565 เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้ / จัดทำกฎหมายลำดับรองเพิ่มเติม 44 ฉบับ

10. จัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ปี 2564 เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์จัดจำหน่าย และปี 2565 ให้บริการที่สถานีรถไฟ 16 สถานี และ สถานีรถไฟฟ้า 4 สถานี

11. สร้างสรรค์พื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ ปี 2564 เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และสถานีมักกะสัน และปี 2565 เปิดให้บริการสวนสุขภาพของ รฟม. เมื่อสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย

12. ผลักดันการพัฒนารถไฟ EV ปี 2564 ลงนาม MOU ร่วมพัฒนารถไฟ EV ต้นแบบ
และในปี 2565-2566 ดัดแปลงรถไฟ EV ต้นแบบเป็นขบวนแรกของประเทศไทย

13. พัฒนาระบบติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟ ปี 2564 ระบบติดตามการก่อสร้างรถไฟสายสีส้ม และปี 2565 ระบบติดตามการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง

14. จัดทำแผนรองรับการเปิดประเทศ ปี 2564 มีความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐาน สาธารณสุขแล้ว พร้อมเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

ขับเคลื่อนนโยบายปี 2565 การพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน 9 นโยบาย

15. พัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 เปิดให้บริการสายสีชมพู เหลือง (บางส่วน) / เริ่มก่อสร้างใหม่ 2 เส้นทาง และนำเสนอ ครม. ให้อนุมัติ อีก 5 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 455,255 ล้านบาท

16. การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/ทางคู่ (TOD) ปี 2564 สนข. ศึกษาแล้วเสร็จ และจะนำเสนอแผนพัฒนา TOD ให้ ครม. พิจารณา /ปี 2565-2566 ผลักดันการพัฒนาที่ดิน 3 พื้นที่
(ธนบุรี/หัวหิน/บางซื่อ แปลง A และ E)

17. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน (UD) ปี 2564
ศึกษาแล้วเสร็จ และจะนำเสนอ คค. และปี 2565 ขับเคลื่อนแผนเพื่อยกระดับคุณภาพสถานี

18. แก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ปี 2565 ศึกษาและจัดทำแผนในพื้นทีเสี่ยงที่เกิดปัญหาซ้ำซาก

19. แก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ ปี 2565 พัฒนา Application แก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ และปี 2566 ปรับปรุงแก้ไขจุดตัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ

20. คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย ปี 2565 พัฒนา Landmark ตามแนวเส้นทางรถไฟ 3 เส้นทาง

21. จัดทำระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า ปี 2565 จ้างเพื่อศึกษาจัดทำระบบ

22. บริหารจัดการจราจรทางรางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปี 2565 ศึกษาความเป็นไปได้

23. การออกใบอนุญาตผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ปี 2566 สามารถออกใบอนุญาตผ่านระบบดิจิทัล

มิติการขนส่งทางน้ำรวม 15 นโยบายวงเงินลงทุน 12,600 ล้านบาท

นโยบายต่อเนื่องจากปี 2564 ไปสู่ปี 2565 ประกอบด้วย 2 นโยบาย คือ

1.  การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออก สู่ภาคใต้ ปลายปี 64 Market Sounding และปี 65 เปิดให้บริการเส้นทางสัตหีบ-สงขลา

2.  การผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเรือโดยสารสาธารณะ ปี 64 มีเรือให้บริการ
24 ลำ และปี 65 จะเพิ่มอีก 28 ลำ และสร้างมาตรฐานเรือ EV ให้เกิดขึ้นด้วย

ขับเคลื่อนนโยบายปี 2565 การพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน 13 นโยบาย 

3.  กฎหมายการขนส่งทางน้ำ ต้องทันสมัย ปี 65  ทบทวน/รวบรวมกฎหมายที่ต้องปรับปรุง และปี 66  เสนอกฎหมายที่ปรับปรุงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

4.  สิ่งรุกล้ำลำน้ำ ต้องลดลง ปี 64  จัดทำฐานข้อมูลแผนที่สิ่งรุกล้ำลำน้ำ และปี 65  มีหน่วยงานกำกับดูแล/บังคับใช้กฎหมาย

5.  ฐานข้อมูลยานพาหนะทางน้ำ ต้องมี ปี 65 ศึกษาสำรวจจัดทำฐานข้อมูลยานพาหนะทางน้ำ และปี 66 จดทะเบียนยานพาหนะทางน้ำเพื่อกำกับดูแล

6.  IMO ต้องพร้อม ปี 65 แก้ไขข้อบกพร่องตามแผนปฏิบัติการ และปี 66 รับการตรวจประเมินจาก IMO

7.  แผนความมั่นคงทางทะเล ต้องทำ ปี 65 ต้องจัดทำแผนความมั่นคงทางทะเลให้เกิดขึ้น

8.  แนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ต้องคงทน ปี 65  สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วง อ.พระนครศรีอยุธยา 4 กม. วงเงินลงทุนรวม 1,010 ล้านบาท และปี 66 สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถึง อ.นครหลวง อีก 13 กม. วงเงินลงทุนรวม 5,105 ล้านบาท

9.  Master Plan ฟื้นฟูชายหาด ต้องครอบคลุม ปี 65 จัดทำ Master Plan และฟื้นฟูหาดจอมเทียน วงเงินลงทุนรวม 586 ล้านบาท และปี 66 เสริมทรายชายหาดอื่นโดยมีหาดพัทยาเป็นต้นแบบ
(หาดบางแสน วงเงินลงทุนรวม 440 ล้านบาท หาดจอมเทียน ระยะ 2 วงเงินลงทุนรวม 420 ล้านบาท
ส่วนหาดชะอำ และหาดเขาหลัก ต้องรอผลการศึกษาซึ่งจะแล้วเสร็จกลาง ปี 65)

10.  ท่าเรือยอร์ชคลับ ต้องสร้างรายได้ ปี  65  จะศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบบการลงทุน และปี  66  พัฒนาท่าเรือที่เหมาะสมให้เป็นยอร์ชคลับ 

11.  แผนการเชื่อมต่อท่าเรือกับสถานีรถไฟฟ้า ต้องสมบูรณ์ ปี 65 -66 เชื่อมต่อท่าเรือกับสถานีรถไฟฟ้า ครบ 12 จุด ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

12.  สายการเดินเรือแห่งชาติ ต้องเปิดบริการ ปี 64  ศึกษาความเป็นไปได้ และปี 65
จัดตั้งสายเดินเรือแห่งชาติและเปิดให้บริการเส้นทาง Domestic

13.  ท่าเรือ ต้อง Automation ปี 65  พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเป็น Automation Port
และ ปี 66  พัฒนาท่าเรืออื่นของ จท. กทท. ให้เป็น Automation 

14.  บุคลากร ต้องเพียงพอ ปี 65  ทำ MOU กับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และปี  66  เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน และ/หรือ Training

15.  เปิดประเทศ ต้องมีมาตรการ ปี 65 กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่
ของนักท่องเที่ยว 

มิติการขนส่งทางอากาศรวม 9 นโยบายวงเงินลงทุน 58,300 ล้านบาท

นโยบายต่อเนื่องจากปี 2564 ไปสู่ปี 2565 ประกอบด้วย 4 นโยบาย คือ

1. การเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางรวบรวม กระจายสินค้าเกษตร ปี 2565 ทย. จะเปิดให้บริการศูนย์กลางรวบรวม กระจายสินค้าเกษตร 22 แห่ง และ ทอท. จะเปิดให้บริการ 1 แห่ง

2. การจัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ปี 2565 ทย. จะเปิดให้บริการศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP 20 แห่ง และทอท. เปิดให้บริการ  6 แห่ง

3. การให้สิทธิ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานของ ทย. ปี 2565 จะทำการโอนสิทธิ์การบริหารให้ ทอท. 

4. การเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ ปี 2564 มีความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานสาธารณสุขแล้ว พร้อมเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

ขับเคลื่อนนโยบายปี 2565 การพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน 5 นโยบาย

5. พัฒนาท่าอากาศยาน…เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ/เพิ่มประสิทธิภาพปี 2565 ทย. และ ทอท. ดำเนินการเร่งพัฒนา 8 ท่าอากาศยาน วงเงินลงทุนรวม 58,364 ล้านบาท

6. พัฒนาห้วงอากาศและระบบการเดินอากาศ…เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ/เพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2565 เริ่มนำระบบ Automation มาใช้ ณ ศูนย์ควบคุมการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน

7. พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ…เพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ปี 2565 ปรับปรุงกฎระเบียบรองรับ Drone / UAV 

8. ยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ปี 2565 กบท. จะจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน ในด้านSafety & Security ตามมาตรฐาน  ICAO / FAA และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

9. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 นำร่องลงนาม MOU กับ กษ.

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“กสิกรไทย” เดินเกมสู่ “ฟินเทค” เบอร์ต้นของภูมิภาคอาเซียน

ยึดโยงจีน-อาเซียนเสริมทัพกำลังคนส่งบริการใหม่ลงตลาดต่อเนื่อง

เปลี่ยนจาก trend watcher เป็น trendsetterใน 3 ขั้นตอน

เข้าสู่เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี สิ่งที่เราจะเห็นสื่อต่าง ๆ แทบจะเป็นประเพณี คือ การสรุปเหตุการณ์เหตุการณ์เด่น ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา และนำเสนอแนวโน้ม หรือ trend สำหรับปีหน้าในด้านต่าง ๆ

ซิตี้แบงก์เลือกกรุงศรีฯ ปิดดีลขายกิจการครั้งใหญ่ในเอเชีย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ซิตี้กรุ๊ปตัดสินใจเลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ลูกค้ารายย่อยในไทย

Blendata แนะใช้ประโยชน์ Big Data เสริมความปลอดภัยพ้นภัยคุกคามไซเบอร์

ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือ “ภัยไซเบอร์” มีแนวโน้มที่จะมีความถี่เพิ่มมากขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กร ธุรกิจ รวมไปถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

Skyller บริษัทลูกปตท.สผ.ให้บริการ “โดรน”ครบวงจร ตั้งเป้า 100 ล้านบาทปี 2565

บริษัทสไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (skyller) เปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานร่วมกับ Horrus เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) แบบอัตโนมัติ

หาก ‘ไทย’ เป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของภูมิภาค เพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงวัคซีน

ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญหน้ากับการเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทันทีที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า‘วัคซีน’ คือทางออกเดียวจากวิกฤติโควิด-19

ไทยพาณิชย์ ดูแลคนไทยกว่า 2 แสนคนให้เข้าถึงวัคซีนปลอดภัยจากโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมใจฝ่าวิกฤติร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทยผ่านหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

แลนเซสส์ ขยายการผลิตพลาสติกไฮเทคในประเทศจีน

แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษประกาศการขยายเครือข่ายการผลิตในประเทศจีน

“จิรัตน์ ศรีสวัสดิ์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แห่ง KBTG

เมื่อเอ่ยชื่อ “จิรัตน์ ศรีสวัสดิ์” อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูหนักสำหรับคนทั่วไป แต่ในวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

เศรษฐกิจแบบตัว “เค” และ “โอไมครอน”

นักเศรษฐศาสตร์ใช้อักษรตัว "K" มาอธิบายจังหวะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติโควิด โดยให้เหตุผลประมาณว่า จังหวะการฟื้นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจจะไม่เสมอกัน

MUST READ

ซิตี้แบงก์เลือกกรุงศรีฯ ปิดดีลขายกิจการครั้งใหญ่ในเอเชีย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ซิตี้กรุ๊ปตัดสินใจเลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ลูกค้ารายย่อยในไทย

ท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุค IoT Disruption

การถือกำเนิดของโควิด-19 สร้างความสั่นสะเทือน ทิ้งรอยแผลให้กับภาคเศรษฐกิจและทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยามปกติผู้คนจากทั่วโลกสามารถเดินทางข้ามทวีปกันได้อย่างอิสระเสรี

Blendata แนะใช้ประโยชน์ Big Data เสริมความปลอดภัยพ้นภัยคุกคามไซเบอร์

ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือ “ภัยไซเบอร์” มีแนวโน้มที่จะมีความถี่เพิ่มมากขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กร ธุรกิจ รวมไปถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

หาก ‘ไทย’ เป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของภูมิภาค เพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงวัคซีน

ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญหน้ากับการเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทันทีที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า‘วัคซีน’ คือทางออกเดียวจากวิกฤติโควิด-19

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น