TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight เมื่อ “วิทยาศาสตร์”​ และ “โหราศาสตร์”​ มาบรรจบกันที่ Data Analytic

เมื่อ “วิทยาศาสตร์”​ และ “โหราศาสตร์”​ มาบรรจบกันที่ Data Analytic

สิ่งที่ดูเหมือนต่างกันแท้จริงแล้วมีส่วนที่เหมือนกัน เหมือนกับ “วิทยาศาสตร์”​ และ “โหราศาสตร์” ที่ดูเหมือนอยู่คนละด้าน แต่มีความเหมือนกันตรงการทำวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

เธียรนิธิ วฤทธิษัย Data Consulting Manager บริษัท บลูบิค กรุ๊ป เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ กล่าวกับ The Story Thailand ว่า โหราศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง เพราะโหราศาสตร์ คือ แนวทางของการสำรวจเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่ออธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นหากอยู่ในปัจจัย เงื่อนไข และสภาวะการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เธียรนิธิ สนใจโหราศาสตร์จากความชอบส่วนตัว และมองเห็นถึง ความเกี่ยวพันกันระหว่าง วิทยาศาสตร์ กับ โหราศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกันด้วย “Data Analytics” 

ในฐานะ Data Scientists ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยอาศัย AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาจัดการหาโซลูชันต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของคนในสังคม และมีโอกาสได้ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจัง สิ่งที่เห็นในโหราศาสตร์ คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง เป็น Data Analytics  

“โหราศาสตร์ ประกอบด้วยศาสตร์ที่สามารถใช้ความรู้สมัยใหม่เข้าไปประยุกต์อธิบายได้ กับส่วนที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถอธิบายได้”

โหราศาสตร์ คือ ความพยายามในการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ ผ่านระบบสัญลักษณ์ วงโคจรของดวงดาว ฤกษ์ยามเวลา ซึ่งโหราศาสตร์จะสังเกตรูปแบบของคนที่เกิดมาในลักขณาราศีแบบนี้ ว่าจะมีพฤติกรรม ความคิด และชุดความคิด (mindset) เป็นอย่างไร

เธียรนิธิ อธิบายว่า มนุษย์ในอดีตยังไม่มีความเป็นปัจเจกมากนัก จึงถูกหล่อหลอมด้วยสภาพแวดล้อม ที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งคนที่ทำหน้าที่โหราจารย์ที่คอยทำนายทายทักก็จะอาศัยข้อมูลวันเดือนปีเกิด ฤกษ์ของดวงดาวและเวลาตกฟากมาอธิบายคาดการณ์ลักษณะของบุคคลคนนั้น ทางเลือกของคน ๆ นั้น ความน่าจะเป็นของคน ๆ นั้น

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าตั้งท้องในช่วงนี้ก็จะมีอาหารแบบหนึ่ง สภาวะจิตใจของแม่ที่ถูกกระทบก็จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์จะระบุว่า สิ่งเหล่านี้ คือ การกำหนดลักษณะทางชีวภาพของคน ๆ นั้นมาแล้ว แต่ถ้ามองในแง่ของศาสนา สิ่งที่ว่ามานี้ คือ กรรมเก่า เป็นตัวกำหนดพื้นอารมณ์แรกเริ่มในการถือกำเนิดเกิดมา เป็นสภาวะพื้นฐาน

“การที่เราคิดอย่างนี้ การที่เราตัดสินใจแบบนี้ และการที่เรามีทัศนคติที่จะเลือกทำบางสิ่งบางอย่าง มันคือ Chain Reaction ที่เราจะตัดสินใจอย่างต่อเนื่องว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ และมันจะเป็นผลกระทบต่อเนื่อง ซึ่งโหราศาสตร์ติดตามและเก็บข้อมูลในส่วนนี้ โดยไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลในเชิงสถิติเท่านั้น แต่โหราศาสตร์ยังนำข้อมูลที่ได้มาคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และเชื่อมโยง”

โหราศาสตร์ คือ Data Analytics

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ชีวิตมีความสะดวกสบายมีทางเลือกและเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้น  ทำให้ชุดข้อมูลของโหราศาสตร์ที่มีอยู่เดิมอาจไม่สามารถอธิบาย “คน” ในปัจุบันที่มีความเป็นปัจเจกสูง

ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะปรับระบบให้โหราศาสตร์แม่นยำขึ้น ด้วยชุดข้อมูลที่ละเอียดขึ้น และเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ขยายข้อจำกัดเดิมที่อยู่

“แทนที่เราจะจับคู่ดูแค่สัญลักษณ์ของดวงดาวราศี เราก็จับคู่กับสถานที่เกิด เป็นการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติม  ในโหราศาสตร์ฝรั่งยูเรเนียมก็มีความพยายามที่จะทำอยู่ ส่วนในโหราศาสตร์ของจีนก็มีทำอยู่แล้วที่เรียกว่าฮวงจุ้ย”

ทั้งนี้ ในความหมายตามราชบัณทิตยสภาพ โหรา หมายถึงผู้รู้กาล รู้เวลาโมงยาม ซึ่งถ้ายึดตามคำแปลดังกล่าว เธียรนิธิ ระบุว่า โหราศาสตร์ คือ รูปแบบการใช้ Data Analytic ที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ทำตั้งแต่สมัยโบราณ 

โหราศาสตร์เป็นความพยายามจะเก็บสถิติ หาความหมายของสถิติ และอุปนัยสถิติ ทว่าในการอุปนัยสถิตินี้ มีความพยายามอุปนัยที่เป็นทางวิทยาศาสตร์และไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 

ในอดีต ชนชั้นปกครองอาศัยการเก็บข้อมูลของผู้คนในทุกด้านให้โหรหลวงทำนาย ซึ่งการทำนายของโหรหลวงก็ไม่ต่างอะไรกับการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาถอดหารูปแบบทางสถิติ แล้วถอดเป็นอุปนัย ที่สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายได้ส่วนหนึ่ง 

ทั้งนี้ ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สังคมมีความซับซ้อน และปริมาณข้อมูลทีเยอะมากขึ้น ส่งผลให้ต้องนำ AI เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล และมีหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันออกที่เริ่มมีการใช้ AI เข้ามาใช้งานด้านโหราศาสตร์ เพื่อหารูปแบบของคนและคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลที่ต้องใช้ในทางโหราศาสตร์เกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคล  ก็จำเป็นจะต้องมีข้อจำกัด หรือเงื่อนไขกฎระเบียบในการใช้ รวมถึง ผู้ใช้งานต้องมีหลักธรรมจรรยาบรรณในการใช้ด้วย

เมื่อเห็นกลไกและการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ ภายใต้การจัดการข้อมูลในรูปสัญลักษณ์ที่กำหนด โหราศาสตร์ ก็คือ “เหล้าเก่าในขวดใหม่” ที่เรียกว่า Data Analytics โดยที่ โหราศาสตร์ เป็นทักษะเพิ่มเติมของคนทำดาต้าที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็เท่ากับการมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้น 

อย่างน้อยที่สุด ก็ช่วยให้สามารถคาดการณ์เพื่อรู้อนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น เหมือนการเดินทางที่รู้เส้นทางที่ดีสุดเพราะอาศัย Google Map นำทาง 

“โหราศาสตร์มันจะบอกว่าจากจุดเอต้องไปจุดบี แต่ระหว่างทางเอถึงบี เราสามารถสร้างมูลค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ ซึ่งมันไม่มีอะไรมากำหนดไว้ คือตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันปล่อยพื้นที่ช่องทางไว้ให้เรา ถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์มัน คือ error ในโมเดล มันคือโมเดลที่ยังไม่สามารถแก้ไขตัวมันเองได้”

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
นงลักษณ์ อัจนปัญญา – เรียบเรียง

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่องกว่าหมื่นล้าน ต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น

ปัจจุบัน "สมุนไพร" ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริมยาสมุนไพร

แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” ช่วยเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน วางแผนรับมือภัยธรรมชาติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุน บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า เปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

ตลาดสามย่าน ร่วมกับ LINE MAN MART จัดโซลูชันใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP

เดลต้า จัดแสดง โซลูชันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดแสดงโซลูชันเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์ ณ งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2021 ในรูปแบบออนไลน์

เซ็นทรัล รีเทล ลงทุนใน Mercular มุ่งหน้าสู่การเป็น New Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศการลงทุนในสตาร์ตอัพไทยไฟแรง Mercular ที่มียอดขายออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มสินค้า Hobby Lifestyle

บลูบิค ขยายทีมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เฟ้นคนรุ่นใหม่ด้านไอทีกว่า 100 ตำแหน่ง

บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เดินหน้าขยายทีมคนรุ่นใหม่สายไอทีเสริมทัพองค์กรกว่า 100 ตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล รองรับการให้บริการลูกค้าองค์กรที่มากขึ้น

3 นวัตกรรม แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ตอบโจทย์ดิจิทัล ดิสรัปชัน รับเปิดประเทศ พ.ย.นี้

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” (ADVWS) นำเสนอ 3 นวัตกรรมด้าน Digital Service ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ รับกระแส ดิจิทัลดิสรัปชัน ในยุค New Normal ได้แก่ WELOVEBOOKING, Balance Blockchain Platformและ Advance Vending พร้อมปั้นเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย และโซลูชันครบวงจร เสริมทัพธุรกิจเพื่อลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและSME รองรับการเปิดประเทศพฤศจิกายนนี้ วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ...

KASIKORN X เปิดตัว Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace หนุนศิลปินเอเชียสู่ระดับโลก

KBTG เปิดตัวบริษัท KASIKORN X หรือ KX มุ่งผลิตสตาร์ตอัพด้าน Decentralized Finance and Beyond ออกสู่ตลาด พร้อมเปิดตัว Coralแพลตฟอร์ม NFT Marketplace

สยามคูโบต้า เปิดตัว “รถดำนา” ตอบโจทย์เกษตรวิถีใหม่ ควบคุมงานง่าย

สยามคูโบต้า เปิดตัวรถดำนารุ่นใหม่ เดินตาม 4 แถว รุ่น KW4 โฉมใหม่สีสะดุดตา เพิ่มทัศนวิสัยของผู้ใช้งานขณะทำงานเวลากลางคืน

The 1 จับมือ Zipmex ใช้คะแนน The 1 แลกคริปโตฯ ครั้งแรกในเอเชีย

The 1 (เดอะ วัน) ร่วมกับ "Zipmex" (ซิปเม็กซ์) ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น The 1

MUST READ

แอสตร้าเซนเนก้า เผยผลทดลองยาแอนติบอดีแบบผสม AZD7442 จากการศึกษาระยะที่ 3 แท็คเคิล

AZD7442 เป็นยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสมเพียงตัวเดียวที่ให้ผลทั้งการป้องกันและการรักษาโรคโควิด-19

ทรูมันนี่ แนะ ‘3 สเต็ป’ เสริม ‘สติ’ เกราะป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งลวงให้กู้

ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเป็นหนี้ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ที่เคยมีก็หดหาย และภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงต่อเนื่อง ธปท. เผยไตรมาส 2 ปี 2564 คนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงถึง 14.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 89.3% ต่อ GDP ส่งผลให้ความต้องการ “สินเชื่อเงินด่วน” เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ที่ได้กลายเป็นช่องทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มอบความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย และมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วงมิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลทั่วประเทศกว่า 2 แสนราย และมียอดปล่อยสินเชื่อกว่า 2 พันล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการด้านสินเชื่อออนไลน์และพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินที่ก้าวล้ำ เมื่อธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดดไปสู่ยุค Cashless...

สื่อทั่วโลก ยกให้ Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G คือสมาร์ทโฟนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้

หลังจากการเปิดตัวและที่สื่อทั่วโลกได้สัมผัสเครื่องจริงของสุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทโฟนแห่งยุค อย่าง Samsung Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G แล้วนั้น ต่างรับรู้ได้ถึงประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบใหม่

วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินโดย WHO แล้ว

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUL) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันที

Crytomind Advisory ได้รับใบอนุญาต ให้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล แห่งแรกของไทย

ก.ล.ต. ออกใบอนุญาต ให้ “บจ.คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่” สามารถให้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย มุ่งเป็นผู้นำโลกสินทรัพย์ดิจิทัล
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น