TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 "Mission to Transform"

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “Mission to Transform”

กว่า 60 ปีที่ประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นับรวม ๆ แล้วประมาณ 12 ฉบับ โดยแผนฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันและจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1  อายุ 5 ปี สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี 

ดังนั้น ในเดือนตุลาคม 2565 จะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ในระยะที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มีความมุ่งหวัง เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่โฉมหน้าใหม่ของประเทศไทย ที่ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมด 5 ประการ

เป้าหมายข้อที่ 1 คือ การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต บริการให้สูงขึ้น เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น ผู้ประกอบรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตและบริการเป้าหมาย

โดยใช้ตัวชี้วัดจากรายได้ประชาชาติ (national income) ต่อหัว เพิ่มขึ้นเป็นไม่ตํ่ากว่า 8,800 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ.2570 โดยปี พ.ศ.2562 รายได้ประชาชาติของประเทศไทย อยู่ที่ 7,050 ดอลลาร์สหรัฐ

เป้าหมายข้อที่ 2 คือ การพัฒนาคนให้มีความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

โดยใช้ตัวชี้วัดจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) มีค่าไม่ต่ำกว่า 0.82 ซึ่งเป็นระดับสูงมาก (ค่า HDI มี4 ระดับคือ 1.ระดับต่ำ 0.350–0.549 2.ระดับกลาง 0.550–0.699 3.ระดับสูง 0.700–0.799 และ4.ระดับสูงมาก 0.800–1.000) สำหรับปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 79 ของโลก (ลำดับเดียวกับประเทศเปรู) มีค่า HDI 0.777

เป้าหมายที่ 3 คือ การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

โดยใช้ตัวชี้วัดจากความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 10% และตํ่าสุด 40% ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2570 ต่ำกว่า 5 เท่า ในปี พ.ศ.2562 มีความแตกต่าง 5.66 เท่า

เป้าหมายที่ 4 คือ การสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ปัญหามลพิษสำคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน แผนที่การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมถึงการพัฒนา อุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy เป็นต้น

โดยตั้งดัชนีภายในปี พ.ศ.2570 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม (สาขาพลังงานและ ขนส่ง/อุตสาหกรรม/การจัดการของเสีย) ลดลงไม่น้อยกว่า 15% จากการปล่อยในกรณีปกติ ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ในปี พ.ศ.2563 ลดลง 16% จากการปล่อยในกรณีปกติ

เป้าหมายที่ 5 คือ การเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในกำรรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อ ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐ

โดยใช้ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าไม่ตํ่ากว่า 100 แบ่งเป็นดัชนีย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ จากปี พ.ศ.2563 จำนวน 80% ภายในปี พ.ศ.2570 ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 90% โดยสมรรถนะหลักแต่ละด้านต้องไม่ต่ำกว่า 80%

2. อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ อัตราเฉลี่ย 5 ปี ( พ.ศ.2558-2562) เท่ากับ 36.8 ค่าเป้าหมายใหม่ อัตราเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ไม่ต่ำกว่า 40

3. อันดับความสามารถในการ แข่งขันด้านดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2563 อันดับที่ 39   ภายในปี พ.ศ. 2570 อันดับที่ 33 

4. อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2564  อันดับที่ 20  ภายในปี พ.ศ. 2570 อันดับที่ 15 

นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ โดยแบ่งเป็น 4 มิติ

มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 6 หมุดหมาย

 • หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนํา ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 • หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
 • หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก
 • หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 • หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ ที่สําคัญของภูมิภาค
 • หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 3 หมุดหมาย

 • หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
 • หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 • หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น ลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 หมุดหมาย

 • หมุดหมายที่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนตํ่า
 • หมุดหมายที่11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศหมุดหมาย

 • หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
 • หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ทั้งหมดนี้ คือ ความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทย (Mission to Transform) สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งแม้ขณะนี้จะเป็นเพียงร่างแรก แต่พอเห็นทิศทางว่าในแผนพัฒนาฯดังกล่าวประเทศจะเดินไปในทิศทางใด

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า เปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

ตลาดสามย่าน ร่วมกับ LINE MAN MART จัดโซลูชันใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 26 Hybrid Bookfair เริ่ม 23-31 ตุลาคมนี้

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัดขึ้นทุกปีในระหว่างเดือนตุลาคม ถือเป็นงานใหญ่ของคนรักหนังสือ

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

อีอีซี ผนึก 4 ยักษ์ใหญ่นวัตกรรมระดับโลก พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัล สร้างอุตสาหกรรม 4.0

อีอีซี จับมือ 4 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมระดับโลก ซิสโก้ - มาเวเนีย -5จีซีที -แพลนเน็ตคอม เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G สร้างอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่อีอีซี

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น