TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

สินค้าภาคเกษตรของไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติดี ซึ่งตลาดใหญ่สุดที่ส่งออก ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็น 37.02% ของมูลค่าการส่งออกของผลไม้ทั้งหมด

ช่วงปี พ.ศ. 2561 มูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไปทั่วโลก 2,656 ล้านดอลล่าร์ เช่นช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จีนนำเข้าทุเรียนจากไทย ถึง 817 ล้านดอลล่าร์ นอกจากนี้ยังมีมังคุด เงาะ ลองกอง กล้วย และอื่น ๆ

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโดวิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ผลไม้ไทยเริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จากการปิดประเทศ ทั้งปิดน่านฟ้า การเดินทางทางบก และปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 เป็นช่วงเวลาที่ผลไม้ไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งปัญหา ผู้ประกอบการส่งออก (ล้ง) หยุดรับสินค้า เพราะการขนส่งที่ไม่สะดวก การที่ผลไม้ไทยถูกกล่าวหาว่ามีเชื้อไวรัสโควิดติดมาด้วย ทำให้จีนไม่รับสินค้า และปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ

ตัวอย่าง มังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกมังคุดทั้งสิ้น 30,199 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 96,000 ไร่ มีผลผลิตในฤดู นอกฤดู มีเกรดส่งออก มังคุดตกเกรด รวมแล้วประมาณ 200,000 ตัน ผลผลิตดังกล่าวบริโภคภายใน 20% ที่เหลือส่งออก

แต่ปี 2564 นี้ การส่งออกน้อยมาก เนื่องจากปกติแม้จะเป็นมังคุดภาคใต้ เมื่อมีการเก็บแล้วขนส่งต่อไปยังจังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดและบรรจุ จากนั้นส่งต่อไปยังจังหวัดนครพนม แล้วส่งไปยังประเทศจีน แต่ปีนี้จีนซื้อผลผลิตน้อย ทำให้ปริมาณผลผลิตเหลือเยอะมาก และเมื่อเวลาผ่านไปมังคุดก็จะเน่า เสีย แม้จะมีการรณรงค์ให้กินมังคุด และมีบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายรายช่วยซื้อผลไม้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและพยุงราคา คงไม่ใช่วิธีการแก้ไขในระยะยาว 

การชะลอการขนส่งด้วยการเก็บไว้ในห้องเย็น จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีจำนวนห้องเย็นน้อย ส่วนที่จะนำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปนั้น เช่น การทำมังคุดกวน มังคุดหยี แยมมังคุด มังคุดลอยแก้ว น้ำมังคุด ไวน์มังคุด รวมไปถึงการทำโลชั่นมังคุด สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด สามารถทำได้จำนวนน้อยมาก ไม่คุ้มกับการตั้งโรงงานแปรรูป เพราะผลผลิตออกเพียงปีละ 1 ครั้ง

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างของผลไม้เพียงชนิดเดียว แต่ประเทศไทยมีผลไม้ส่งออกหลากหลายชนิด รวมทั้งยังมี สินค้าอื่น ๆ ที่สามารถส่งออกได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาระยะยาว อย่างยั่งยืนที่ทำได้ คือ การหาตลาดอื่น ที่ไม่ใช่ตลาดจีน โดยตลาดที่น่าสนใจอีกแห่ง คือ ตลาดกลุ่ม บิมสเทค หรือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ในสมาชิก ของกลุ่มนี้เช่นกัน และมีสมาชิกอีก 6 ประเทศได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน 

บิมสเทค เป็นตลาดเอเชียใต้ขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 1,700 ล้านคน ประมาณ 23% หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรโลก มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Combined GDP) ประมาณ 3.96 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 4.58% ของ GDP โลก

มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง (Emerging Economies) มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP Growth) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่อัตราสูง ปี พ.ศ. 2563 อัตราการเติบโต 6.8% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของโลก (ประมาณ 3.4%) ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง

ปัจจุบันความสนใจและความเข้าใจระหว่างคนไทยและคนในประเทศสมาชิกบิมเทคนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศบิมสเทค สามารถเดินทางด้วยระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงก็สามารถเดินทางถึงสนามบินหลักที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภูมิภาค มีความเชื่อมโยงกันทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลากหลายที่ใกล้เคียงคนไทยมาก แต่ไทยยังมองโอกาสด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มบิมสเทคน้อยมาก

ในปี พ.ศ. 2565  ประเทศไทยจะได้รับเกียรติอีกครั้งในการเป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 6 ต่อจากศรีลังกา ซึ่งมีการสรุปตกลงสาขาความร่วมมือ 7 เสา โดยให้ประเทศสมาชิกเป็นผู้นำในแต่ละเสา 1. เสาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (เมียนมา) 2. เสาความเชื่อมโยง (ไทย) 3. เสาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ภูฏาน) 4. เสาการค้า การลงทุน และการพัฒนา (บังกลาเทศ) 5. เสาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ศรีลังกา) 6. เสาความมั่นคง (อินเดีย) และ 7. เสาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (เนปาล)

การที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจะช่วยให้เกิดความเข้าใจสมาชิกในกลุ่มบิมสเทคมากขึ้นรู้ว่าแต่ละประเทศมีรายละเอียดอย่างไร ต้องการอะไร ผู้ประกอบการไทยจะได้รู้ว่าควรเอาอะไรไปขายเพื่อนสมาชิก นอกจากนี้ จะได้ผลักดันร่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงด้านคมนาคม ที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในภูมิภาคด้วย โดยไม่ต้องเอาประเทศไทยไปผูกติดกับตลาดประเทศใด ประเทศหนึ่ง เท่านั้น

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

เบเยอร์ ดันสารประกอบที่ผลิตจากพืช (Biobased) เป็นตัวเลือกในการผลิตสินค้า

เบเยอร์ บริษัทสีนวัตกรรมรักษ์โลก รักคุณ ร่วมกับ GC ผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สร้างมาตรฐานการผลิตสีทาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า เปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

ตลาดสามย่าน ร่วมกับ LINE MAN MART จัดโซลูชันใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP

แอลจี เปิดตัวทีวีไลน์อัพ QNED Mini LED ใหม่ล่าสุด

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เปิดตัวไลน์อัพ QNED Mini LED ใหม่ล่าสุด

ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 ส่งสัญญาณฟื้นตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจากสถานการณ์โควิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสัญญาณบวกจนทำให้ภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

เชลล์ เปิดตัว สถานีบริการน้ำมันต้นแบบแห่งแรกของโลกในประเทศไทย “Site of the Future”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้ายกระดับการบริการให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันโมเดลใหม่แห่งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ “Site of the Future”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น