TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe Movementไทยพาณิชย์ - VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาลสู่ความยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ – VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาลสู่ความยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ปั้นแนวคิดการทำธุรกิจในแบบฉบับความยั่งยืน ผนึกการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กลุ่มธุรกิจการบริการโรงแรมและโรงพยาบาล ผ่านหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 6 

MISSION X หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์สำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และที่ปรึกษาทางด้านการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล รวม 55 คน จาก 30 บริษัทชั้นนำ โดยมี ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี, จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร Mission X, กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์, ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ และ รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า “โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4.0 ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเร่งทำความเข้าใจและเพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ บทบาทของ AI นอกจากจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทำธุรกิจในยุค 4.0 นั้น คือ ข้อมูล (Data) ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการได้ข้อมูลใหม่ๆ และท้ายที่สุด ธุรกิจก็จะสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ที่มีข้อมูลจะสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระยะข้างหน้าได้

หลักสูตร Mission X จะมีส่วนเร่งศักยภาพของผู้นำองค์กรและทักษะดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา เพื่อปรับองค์กรให้เป็น Smart Business และสร้างคุณค่าของธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน”

จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานหลักสูตร “Mission X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า “หลักสูตร Mission X มีเป้าหมายให้ผู้อบรมได้นำความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจตนเองให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ Global Mega Trends ทั้งเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบผู้คนทั่วโลก ส่งผลให้มีการกำหนดมาตรการทางการค้าหรือบริการ ที่ต้องสอดคล้องกับทั้ง Mega Trends และความต้องการของผู้บริโภคในหลายเซกเตอร์ ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อลดผลกระทบโลกร้อน และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิด Global Policy ในการประกาศ Net Zero ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน  นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรต้องมองเห็นโอกาสของการผลักดัน Green Concept เนื่องจากเทรนด์ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความชัดเจนอย่างมากในการใช้สินค้าหรือบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งจะสามารถจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะกลายเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรที่สำคัญจะต้องปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าองค์กรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ธุรกิจก็จะไปต่อไม่ได้และจะถูก disrupt ในที่สุด

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และ ESG การติดองค์ความรู้ให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของธนาคารให้เติบโตไปด้วยกัน เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร Mission X นี้ สำหรับ Mission X รุ่นที่ 6 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นกลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญ 2 มิติ มิติแรก เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก สะท้อนจากศักยภาพการสร้างแรงงานที่มากกว่า 20% ให้แก่เศรษฐกิจไทย และในมิติที่ 2 นั้น พอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และอสังหาริมทรัพย์ รวมกันมีสัดส่วนที่มากที่สุดในธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์มีสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งสามมากที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน”

นอกจากนี้ หลักสูตร Mission X ได้สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าหลักสูตรทั่วไป คือ การพัฒนาองค์กรผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงแล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้นำองค์กรใน 5 รุ่นที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน หลักสูตร Mission X ยังได้จัดให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ประกอบการจากธุรกิจเดียวกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างแรงขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนมุมมองในความคิดในหลายๆ มิติ รวมถึงการส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับหลักสูตร Mission X 6 นี้ เริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน 2566 – 14 พฤศจิกายน 2566 โดยเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การบ่มเพาะวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลแนะนำเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ และ 2) คือ แนวทางการผนวกนโยบายความยั่งยืนเข้าสู่การดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ผสานการปรับตัวทางด้านดิจิทัลและองค์กรยั่งยืน เพื่อนำไปใช้งานจริงในองค์กร โดยจะได้รับคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และที่ปรึกษาทางด้านการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดีอี ขอ Facebook คุมเข้มการขายโฆษณาออนไลน์ให้คนร้าย ป้องกันและลดปัญหาหลอกลวงออนไลน์

ศูนย์ค้าส่งสินค้าเพื่อผู้ประกอบการ ‘GO Wholesale ศรีนครินทร์’ เปิดให้บริการแล้ววันนี้

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ