TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability ดีแทคเผยภาพรวมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปี 2565

ดีแทคเผยภาพรวมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปี 2565

ดีแทคสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565 ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business) ซึ่งมีการดำเนินงานครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ การสร้างเสริมทักษะดิจิทัล ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การต่อต้านคอร์รัปชัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเทเลนอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญของดีแทค และมาตรฐานสากลอื่น ๆ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions)

ติดอันดับหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565

ดีแทคได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ในปีนี้ บริษัทมีคะแนนเติบโตก้าวกระโดดในมิติสิ่งแวดล้อม 

ขณะเดียวกัน คะแนนในด้านสังคมและธรรมาภิบาลของบริษัทยังเติบโตจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เคารพและปกป้องสิทธิของลูกค้า และแนวทางการรับมือกับคำขอของหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจนโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยดีแทคนั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกนับตั้งแต่ปี 2559 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของดีแทคที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การสนับสนุนให้พนักงานกล้ารายงานสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรม และการไม่อดทนต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เผยผลสอบทานสิทธิมนุษยชน

ในยุคดิจิทัล สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยตรงนั้นหนีไม่พ้นสิทธิในข้อมูลข่าวสาร (Right to Information) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) และผู้ให้บริการโทรคมนาคมนั้นสามารถทำหน้าที่เป็น ‘ตัวกลาง’ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล

ดีแทคจึงมีการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเข้าถึงอุปกรณ์และบริการการเชื่อมต่ออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2. การส่งเสริมการใช้งานอย่างปลอดภัย และ 3. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบริการการเชื่อมต่อและทักษะดิจิทัล

สำหรับภายในองค์กร ดีแทคเดินหน้ายกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออกของบุคลากร และได้จัดให้มีการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนทุกๆ 2 ปี เพื่อรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นับตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ไปจนถึงชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2565 ดีแทคได้จัดให้มีการสอบทานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งในกระบวนการสอบทานได้มีการทบทวนเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก และกรอบการประเมินของเทเลนอร์ ผู้ถือหุ้นรายสำคัญของดีแทค เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงกับบริบทของประเทศไทย โดยจากผลการสอบทานครั้งล่าสุดพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากที่สุด ขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญรองลงมานั้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออก และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health & Safety)

ในภาพรวม ผลการสอบทานชี้ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นค่อนข้างสอดคล้องกับทิศทางโทรคมนาคมโลก แต่มีประเด็นที่เป็นความท้าทายเฉพาะด้าน อาทิ ประเด็นคำขอของหน่วยงานภาครัฐ (authority request) ซึ่งดีแทคได้กำหนดหลักการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายไทย หลักสิทธิมนุษยชน และขอบเขตการให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ อีกทั้งดีแทคได้เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐสู่สาธารณชน

สร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายสำหรับทุกคน

ภายใต้กลยุทธ์การสร้างสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียม (Digital Inclusion) ดีแทคมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมาย (meaningful connectivity) สำหรับทุกคน ผ่านการนำเสนอบริการการเชื่อมต่อและบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึงได้ และการส่งเสริมการเข้าถึงทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มคนเปราะบาง

  1. กลยุทธ์ Beyond Mobile Connectivity: นอกจากเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับทุกคนแล้ว ภายใต้กลยุทธ์ Beyond Mobile Connectivity ดีแทคยังนำเสนอบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบริการโทรคมนาคม อาทิ ประกันออนไลน์ บริการด้านการเงิน และโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบริการเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้บน dtac app ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มและพยายามลดอุปสรรคในการเข้าถึงดิจิทัล

    ปัจจุบัน dtac app เปิดให้บริการใน 4 ภาษา ภายใต้แนวคิด “ค่ายไหนก็ใช้ได้” ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น และยังมาพร้อมฟีเจอร์ dtac app lite ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เสมือนใช้งานอยู่บน dtac app โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ตอบโจทย์ผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่มีข้อจำกัดเรื่องหน่วยความจำ

    กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานบน dtac app ที่เป็นลูกค้าเติมเงินนั้นเติบโตกว่า 3 เท่าจากปี 2563 โดยกว่า 124 เปอร์เซ็นต์นั้นมาจากผู้ใช้งานในต่างจังหวัด และปัจจุบันดีแทคมีผู้ใช้งานบนช่องทางดิจิทัลอยู่ที่ 7.6 ล้านราย และยังคงเติบโตต่อเนื่อง
  2. การดำเนินงานด้านสังคม: ดีแทคมีการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ใช้งานโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ dtac Safe Internet โดยในปี 2565 โครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้มากกว่า 300,000 คน นอกจากนี้ ดีแทคยังมีการส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มคนเปราะบางต่างๆ อาทิ ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย ผู้ก้าวพลาด และผู้สูงวัย ภายใต้โครงการดีแทค เน็ตทำกิน เพื่อเพิ่มรายได้จากช่องทางออนไลน์ โดยที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 51%

เส้นทางสู่ Net Zero

ดีแทคมีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดทำและเปิดเผยบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อธุรกิจ และแผนคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท โดยเป็นการรวบรวมและคำนวณข้อมูลจากการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทและบริษัทในเครือ 8 แห่ง ที่บริษัทควบคุมการดำเนินงาน และข้อมูลนั้นได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก (external assurance) ซึ่งการจัดทำ CFO นั้นจะเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และการบริหารจัดการแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานต่อไป

ดีแทคยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงข่ายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังของข้อมูล เพื่อตอบสนองอัตราการใช้งานดาต้าและความหนาแน่นของโครงข่ายที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในยุค 5G ซึ่งบริษัทตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ‘ครึ่งหนึ่ง’ ภายในปี 2573 และลดการฝังกลบขยะเป็นศูนย์ภายในปี 2565 

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนกลุ่มเทคโนโลยี ผมเชื่อว่าบริการโทรคมนาคมนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero และการเป็นสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียม ที่ผ่านมา ดีแทคทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้คนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการพื้นฐานที่สำคัญ และเราสนับสนุนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพการแสดงออกบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ดี เราเล็งเห็นถึงความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของเรา” 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กสิกรไทย จับมือ ฮอนด้า รุกธุรกิจ EV Bike

กระทรวงดิจิทัลจัดงาน ‘Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด’ ชูศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมแกร่ง SME

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

LINE ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 ในกทม. บน LINE ALERT

LINE ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อเพิ่มฟีเจอร์ “แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” ในเขตพื้นที่กรุงเทพ

แอร์บัส เปิดรับพนักงานใหม่ในปี 2566 กว่า 13,000 อัตราทั่วโลก

แอร์บัส เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในปี 2566 จำนวนกว่า 13,000 อัตราทั่วโลก สำหรับทุกหน่วยธุรกิจของแอร์บัส เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของเครื่องบินพาณิชย์ เผชิญกับความท้าทายในภาคอากาศยานเพื่อการป้องกันประเทศและอวกาศ และเฮลิคอปเตอร์

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ความยั่งยืนของกิจการ ในรอบปี 2565

ผ่านพ้นปี 2565 ถือเป็นธรรมเนียมที่จะมีการประมวลเรื่องราวด้านความยั่งยืนที่ผ่านมาในรอบปี เพื่อเป็นการทบทวนสถานะของการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การวางทิศทางและตั้งเป้าหมายสำหรับการพัฒนาในปีนี้ต่อไป

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น