TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessกฟน.ธปท.และบีซีไอ ร่วมให้บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (eLG on Blockchain)

กฟน.ธปท.และบีซีไอ ร่วมให้บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (eLG on Blockchain)

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบีซีไอ ร่วมกันเปิดตัวบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (eLG on Blockchain) เพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้บริการ

พิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญใน 4 มิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ การยกระดับมาตรฐานบริการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการในรูปแบบ Fully Digital Service เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ผ่านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง สามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ทั้งกระบวนการขอวางหลักประกัน การต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมไปถึงการส่งคืนเมื่อหมดภาระผูกพันอีกด้วย และนอกจากข้อดีในส่วนของการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงเองนั้น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในส่วนของการจัดเก็บเอกสาร และการดูแลรักษาหนังสือค้ำประกันได้เป็นอย่างมาก จากการเปลี่ยนการเก็บรักษาหนังสือค้ำประกันรูปแบบกระดาษมาอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน กับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้เริ่มอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วน ก่อนจะขยายให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องต่อไป

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานดังกล่าว เปิดเผยว่า บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคธนาคาร โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคธนาคารรวมถึงภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ โดย “บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Letter of Guarantee” ซึ่งถือเป็นบริการแรกของบีซีไอนั้น ได้ผ่านการทดสอบนวัตกรรมใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นระบบงานแรกที่นำบล็อกเชนมาใช้กับการจัดการหนังสือค้ำประกัน โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาคธุรกิจ แต่รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ตอบรับกับความท้าทายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ต้องเตรียมรับมือหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศมีพัฒนาการและปรับตัวได้อย่างเท่าทัน

กึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริการ eLG on Blockchain มีธนาคารต่างๆ ร่วมให้บริการบนแพลตฟอร์มแล้ว มากกว่า 19 ธนาคาร และในขณะเดียวกัน ในด้านของผู้รับหนังสือค้ำประกันเอง ก็ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มากกว่า 170 หน่วยงาน จนปัจจุบัน มีจำนวนหนังสือค้ำประกันบนแพลตฟอร์มแล้วมากกว่า150,000 รายการ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมจำนวนหนังสือค้ำประกัน มากกว่าร้อยละ 80 ของประเทศได้ ภายใน 5 ปีนี้ 

การเข้าร่วมใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดการเอกสารและการดูแลข้อมูล ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ภายใต้ความปลอดภัยระดับสากล สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% ก้าวสู่การเป็นองค์กร Digital Utility ได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันทั้งการไฟฟ้านครหลวงและบีซีไอมีแผนความร่วมมือการเพื่อผลักดันการให้บริการออกหนังสือค้ำประกัน eLG on Blockchain ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านธนาคารพันธมิตรทั้ง 19 ธนาคาร

สิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากความสำเร็จของบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชนแล้ว ทางบริษัทกำลังศึกษาการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนต่อยอดไปยัง use case อื่นๆ เพื่อพัฒนาบริการใหม่ นอกจากภาคการเงินอีกด้วย เช่น บริการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน หรือ eBC (Electronic Bank Confirmation on Blockchain) ที่ผู้สอบบัญชี จะได้รับข้อมูลสินทรัพย์ ภาระผูกพัน และธุรกรรมทางการเงินที่บริษัทต่างๆ มีกับธนาคาร สำหรับการตรวจบัญชี โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยบริการนี้ อาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสถาบันทางการเงินและสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งบีซีไอคาดว่าจะพร้อมให้บริการแก่ผู้สอบบัญชีทุกท่านได้ภายในปี 2566 นี้ อย่างแน่นอน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ